Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Iš visur.Pavergtųjų Europos Tautų seimas išsirinko naują valdybą: pirmininkas Stefan Korbonski (lenkas), vicepirmininkas — dr. Bronius Nemickas, generalinis sekretorius — Feliksas Ga-domski (lenkas), iždininkas — Miron Butariu (rumunas).

A. Solženicynas išleido Gulag Archipelago antrą tomą, turintį 720 psl. Anglų kalbon vertimas — Thomo P. VVhitney, leidėjas — Harper & Raw. Kaina — 15 dol. įrišta, 2.50 — neįriš-ta. Pirmame šio veikalo tome autorius aprašo Stalino laikų areštus, tardymus, vežiojimus . . . Antrame tome vaizduojamas stovyklų kasdienis gyvenimas su kankinimais ir mirtimis. Solženicynas tai matė savo akimis, pats būdamas vergu aštuonerius metus. Jo liudijimu, koncentracijos stovyklose vienu laiku būdavo po 15 milijonų žmonių.

Lietuvių Kunigų Vienybės seime, įvykusiame spalio 29 New Yorke, valdyba perrinkta ta pati: pirm. prel. J. Bal-kūnas, P.A., vicepirmininkai — kun. J. Gurinskas ir kun. K. Pugevičius, sekr. kun. V. Pikturna, ižd. kun. V. Dabušis.

— Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 1000 dol. premija šiemet paskirta "Dirvai".

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio seniūnų tarybos suvažiavimas įvyko spalio 18-19 Chicagoj. Išrinkta nauja valdyba: pirmininkas M. Blynas, Z. Peckus, Z. Smilgys, K. Deikis, V. Šimkus.

Jadvygos Matulaitienės tautinių šokių grupė šiemet mini 25 m. veiklos sukaktį. Grupė įsikūrė ir veikia New Yorke, bet rodosi ir kitose vietovėse. Energinga vadovė moka patraukti jaunimą ir jį išlaikyti bei papildyti. Sukaktuvinis minėjimas — koncertas suruoštas pavasarį Kultūros Židinyje gegužės 10 d., kur, be pačių šokėjų programos, dar dainavo sol. Jūratė Veblaitytė, akomponuojant Albinui Prižgintui. Ta proga pasirodė ir apžvalginis leidinėlis, redaguotas Kęstučio Čerkeliūno.

Lietuvos bylos komitetas Sydney, Australijoj, vadovaujamas prof. A. Kabai-los, suorganizavo telegramų siuntimo talką Australijos liberalų ir opozicijos vadui M. Fraseriui, kuris yra pažadėjęs atšaukti darbiečių premjero G. VVhitlamo padarytą Baltijos kraštų įjungimo Sovietų Sąjungon pripažinimą.

Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybės ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pastangomis Sao Paulo portugalų kalba išleista didelio formato 128 psl. knyga apie žmogaus teisių pažeidimus sovietų okupuotoj Lietuvoj — "A violacao dos direitos humanos na Lituania sob o regime sovietico, 1971-74".

V. s. Česlovas Kiliulis paskirtas Lietuvių Skautų Sąjungos naujai įsteigtos Lietuviškos Skautybės Fondo reikalų vedėju. Iš tarybos pirmijos iždo į fondo pagrindinį kapitalą paskirta 10,000 dol.

Michigano universitete Dearborne yra lietuvių studentų skyrius, kurį prieš trejus metus įsteigė Jonas V. Dunčia. Jam iš universiteto vadovybės pasisekė gauti net skaityklai kambarį ir lėšų knygoms pirkti. Užsakyta 15 lietuviškų laikraščių bei žurnalų, tarp kurių ir "Aidai". Tai pavyzdys ir kitų universitetų lietuviams studentams.

Mirtys.Vysk. Juozapas Pletkus,
Telšių vyskupijos valdytojas, sulaukęs 80 metų amžiaus, po sunkios ligos mirė rugsėjo 29. Velionis buvo gimęs 1895 gegužės 22 Gujėnų kaime, Grinkiškio valsč., Kėdainių apskrity. Baigęs kunigų seminariją Kaune, 1921 gegužės 5 buvo įšventintas kunigu. Mirus vysk. P. Maželiui, kun. J. Pletkus 1966 birželio 15 buvo kapitulos išrinktas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros valdytoju, o 1967 vasario 25 konsekruotas vyskupu. 1967 kovo mėn. paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratorium.

Vladas Baltrušaitis, Kauno ir Vilniaus operų solistas — baritonas liepos 27 d. mirė Chicagoje. Lietuvoje jis nuo 1937 iki 1944 m. atliko pagrindinius vaidmenis Rigoleto, Fausto, Sevilijos kirpėjo ir kitose operose. Jo nekrologas bus sekančiame numery.

Leonas Garbaliauskas, kūrėjas - savanoris, Lietuvos kariuomenės majoras, sulaukęs 80 metų amžiaus, rugpiū-čio 25 mirė Adelaidėj, Australijoj.
— Inž. Antanas Škudzinskas rugsėjo 24 staiga mirė Bostone. Velionis buvo aktyvus Balfo narys, Lietuvių Bendruomenės veikėjas ir eilę metų Bostono apygardos pirmininkas, Lietuvių Fondo įgaliotinis.

— Dr. Jurgis A. Wiltrakis, buvęs Illinois šalpos departamento direktoriaus pavaduotojas, spalio 1 mirė Šv. Juozapo ligoninėj, Elgine, 111. Turėjo 70 m. amžiaus. Yra buvęs Kauno apskr. Gydytojų draugijos pirm., JAV Vidurių chirurgų draugijos pirm., JAV užsienio karių veteranų vyr. chirurgas. Paskutiniu metu profesoriavo Lojolos universitete. Lietuvių Gydytojų Sąjunga jam buvo suteikusi "pasižymėjusio gydytojo" titulą.

— Agronomas Jonas Bertašius, 77 metų, Valstiečių Liaudininkų S-gos veikėjas, spalio 20 mirė Chicagoj.

Vincas Mašalaitis, sulaukęs 83 m. amžiaus, mirė spalio 24. Palaidotas Phi-ladelphijoj. Teisės mokslus išėjo Maskvos universitete. Gimnazijoj būdamas veikė slaptoj aušrininkų organizacijoj, vėliau dirbo ūkininkų partijoj. Nuo 1919 tarnavo Lietuvos Ministerių Tarybos įstaigoj buvo raštinės vedėjas, generalinis sekretorius. Vokietijoj buvo Vliko narys. Apie sovietų okupaciją liudijo Kersteno komitete.

Rašytojuose. — Vytautas Alantas laimėjo Dirvos novelės konkursą už novelę "Karalaitė Gaudimantė". 600 dol. premijos mecenatas yra Simas Kašelionis. Konkurso vertinimo komisiją sudarė Balys Auginąs, Vladė Butkienė, Balys Gai-džiūnas.

"Draugo" romano dvidešimt penktojo konkurso vertinimo komisija sudaryta iš Chicagoj gyvenančių rašytojų. Komisijon įeina Danutė Brazytė - Bindo-kienė, Pjvilas Gaučys, Eglė Juodvalkytė, Anatolijus Kairys ir Nijolė Jankutė -Užubalienė.

Juozo Grušo istorinė drama "Švitrigaila" buvo parinkta Kauno dramos teatro 55-tojo sezono atidarymui rugsėjo 12.

Dr. Jonas Grinius Muenchene baigia ruošti spaudai "Veidų ir problemų lietuvių literatūroj" antrą tomą. Jame nagrinėjami šie autoriai: Marija Pečkauskaitė, J. Tumas-Vaižgantas, Balys Sruoga, Juozas Grušas, Juozas Paukštelis, Antanas Vaičiulaitis, Jonas Aistis, Vincas Ramonas.

Muzika. — Prof. V. Jakubėnas, minint L.D.K. Birutės draugijos auksinį jubiliejų, sukūrė dainą "Svetimi kalnai" (žodžiai B. Brazdžionio), specialiai dedikuotą sol. Alodijai Dičiūtei-Trečiokie-nei.
— Sol. Anita Pakalniškytė, Hamilton, Ont, Kanada, baigianti aukštesniąją mokyklą ir studijuojanti konservatorijoj, iki Šiol yra konkursuose laimėjusi 252 medalius, 42 trofėjas, 43 stipendijas ir dai-

Čiurlionio premijos už muzikos kūrinį įteikimas spalio 19 d. Kultūros Židiny New Yorke. Iš kairės — Vytautas Kerbelis, laimėjęs II premiją (500 dol.), Sesuo Bernarda, SSC, gavusi III premiją (300 dol.)? ir Julius Gaidelis, kuriam paskirta I-ji premija (750 dol.). Premijas įteikė Vargonininkų ir Muzikų sąjungos pirm. Algirdas Kačanauskas (dešinėje). Premijų mecenatas — dr. Jonas Lenktaitis. P. Bivainio nuotr.

navusi jau 38 koncertuose. Ši jauna solistė dainuos ir "Darbininko" savaitraščio 60 metų sukakties minėjime Kultūros Židiny Brooklyne, N.Y. 1976 balandžio 24.

— Sol. Arnoldas Voketaitis spalio mėn. pabaigoj dainavo Chicagos Lyric operos Mozarto "Figaro vestuvių" ir Beethoveno "Fidelio" pastatymuose.

— Solistai Genė Antanaitytė - Ugianskienė ir Petras Tutinas atliko programą spalio 4 Philadelphijoj Lietuvių Tautinės sąjungos surengtame rudens koncerte.

— Clevelando vyrų aktetas atliko koncerto programą Cleveland, Ohio, spalio 12, švenčiant L. K. Moterų Draugijos 45 metų sukaktį.

Dailė. — Dail. Vytas Šerelis Australijoj laimėjo reikšmingą premiją. Adelaidės dienraštis "The News" rugsėjo 9 jam paskyrė pirmąjį puslapį. Šis 20 metų lietuvis dailininkas laimėjo meno konkurse Robin Hood komiteto skirtą pirmąją 800 dol. premiją, o premijuotą paveikslą už 700 dol. nupirko Adelaidės Meno galerija. Vytas Šerelis jau ir anksčiau buvo laimėjęs keletą premijų ir laikomas vienu iš geriausių Australijos jaunųjų menininkų.

— Dail. Telesforas Valius, Toronte gyvenąs grafikas, rugsėjo 4 - spalio 1 dalyvavo amerikiečių grafikos organizacijos "American Color Print Society" 34-toj metinėj parodoj Philadelphijoj, Alliance meno galerijoj. Šiai parodai jis buvo pasiuntęs 1974 Paryžiuj sukurtą keturių spalvų litografiją akmeny "Paskutinis rytas L. III". ACPS organizacijos prez. R. Hoodo pranešimu, už šią litografiją dail. T. Valiui paskirta memorialinė Ethel Ashton premija. Šiuo paveikslu bus papildyta ACPS rinkinys Philadelphijos meno muziejuj.

— Dail. Vandos Balukienės meno darbų paroda spalio mėnesį vyko Evergreen Plaza Banko patalpose, Illinois.

— Dail. Magdalena B. Stankūnienė laimėjo pirmą premiją už grafiką "Erdvėse" ir garbės pažymėjimą už tapybą "Persiška rožė" Carson meno galerijos parodoj. Paroda vyko nuo rugsėjo 25 iki spalio 2.

— Dailininkų A. Tamošaitienės ir A. Tamošaičio darbų paroda surengta Dau-giakultūriniame Centre Hamilton, Ont., Kanadoj, spalio 7 - 12. Parodos proga išleisti puošnūs abiejų dailininkų katalogai su T. Valiaus, prof. R. C. Pinto, prof. J. M. Vaštokienės ir R. Paulionio įvadais.

Viktoro Petravičiaus ir Irenos Šimkienės, Chicagos lietuvių dailininkų, paroda spalio 25 - 26 vyko Toronto Lietuvių namuose.
— Dail. Arvydas Alminas spalio 31 atidarė tapybos darbų parodą Čiurlionio galerijoj, Chicagoj. Tai pirma jo individuali paroda lietuviškoj aplinkoj. Anksčiau jo darbai buvo išstatyti McCormick Place-On-The-Lake ir DePaul universiteto galerijose Chicagoj.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai