Tarptautinę The Books Abroad Spausdinti
Tarptautinę The Books Abroad /Neustadt 10,000 dol. premiją šiemet laimėjo Gabriel Marčia Marąuez. Nėra reikalo apie šį laureatą rašyti, nes kaip tik pereitame numery buvo prof. B. Ciplijauskaitės išsamus straipsnis apie šį ko-lumbiečių rašytoją. Šįkart galime tik kelis žodžius pridurti apie pačią šią premiją. Ji įsteigta neseniai: pirmasis 1970 m. ją gavo italų poetas G. Ungaretti (mūsų žurnale apie jį rašyta 1971 birželio numery). Premiją įsteigė The Books Abroad judrusis redaktorius Oklahomos un-to prof. Ivar Ivask. Pirmąkart premijai 10,000 dol. jis suorganizavo iš privatinių šaltinių. Dabar ji turi pastovų pagrindą, Oklahomos Neustadt šeimai sudarius tam reikalui 200,000 dol. fundaciją. Kadangi premija yra tarptautinė, tai ir jos jury komisija sudaroma iš įvairių tautybių rašytojų. Šiemet jury komisija sudarė šveicarų kritikas F. Bondy, Izraelio poetas T. Carmi, graikų poetas O. Elytis, jugoslavų dramaturgas J. Hristič, suomių kritikas K. Laitinen, Gvinėjos romanistas C. Laye, čekoslo-vakų rašytoja V. Linhartova, amerikiečių poetas K.Rexroth, portugalų-brazilų poetas J. de Sena, belgų poetas F. Verhesen, islandiečių rašytojas Th. Vilhjalmsson. Jų kandidatai buvo (ta pačia eile): lenkų poetas Z. Herbert, jugoslavų poetas V. Popa, prancūzų rašytojas C. Simon, anglų dramaturgas H. Pinter, suomių poetas P. Haavikko, Senegalo rašytojas B. Diop, prancūzų rašytoja N. Sarraute, lenkų poetas Cz. Milosz, brazilų poetas C. Drummond de Andrade, meksikiečių poetas O. Paz ir pagaliau G. Garcia Marquez. Aišku, jury komisijai priklausė ir prof. I. Ivask, tik jis neišstatė savo kandidato. Pateikėme ir jury komisijos, ir premijos kandidatų sąrašą, kad matytume, kokie vardai šiuo metu iškilę į literatūros tarptautinę areną. Beje, pirmojoj The Books Abroad, jury komisijoj buvo ir šiemetinis Nobelio premijos laureatas Heinrich Boell.