Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PO TRISDEŠIMT METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Šiemet sausio mėnesį suėjo 30 metų, kai jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiame AIDUS. Tokia jubiliejine proga tenka tarti kelis žodžius, paliečiant žurnalo reikalus.

Lietuviai pranciškonai Vokietijoje ėjusius AIDUS perėmė leisti 1949 m. rudenį ir iki šiol rūpinasi žurnalo egzistencija. Mes buvome itin laimingi, turėdami žymius bei ištvermingus redaktorius: Antaną Vaičiulaitį, redagavusį žurnalą 1950- 1964, ir dr. Juozą Girnių, redaguojantįjį nuo 1965. Toks redaktorių pastovumas žymiai lengvino leidėjų naštą ir visą dėmesį leido sutelkti į AIDŲ materialinę pusę, kuri visuomet buvo sunkoka. Jubiliejinėje sukaktyje mes, nuoširdžiausiai dėkodami savo redaktoriams, bendradarbiams, prenumeratoriams bei rėmėjams, sykiu ir labai džiaugiamės galėję per 30 metų kultūros žurnalu skleisti šviesą tarp savo tautiečių emigracijoje. Beje, anuomet, emigruojant tremtiniams iš Vokietijos, AIDAMS grėsė mirtis.
Nors žurnalas, redaguojamas Kazio Bradūno, buvo aukšto lygio, tačiau jį leisti šioje Atlanto pusėje entuziastų neatsirado.

Žinoma, nuo 1950 iki šiol įvyko ir nemaža pasikeitimų. Įsėdę į 1980 metų laivą, jau visi regime, kad mūsų dienų saulė nebėra vidudienio aukštumoje. Be galo ilga tremtis ne vieno žvilgsnį dangsto pesimizmo debesimis dėl daugelio neišsipildžiusių lūkesčių, ypač emigracijoje išaugusios lietuvių kartos abejingumo savam raštui. Taip pat metai praretino ir vyresniosios kartos bendradarbius bei prenumeratorius. Mes nebesame tokie, kokie buvome prieš 30 metų.

Tačiau, ir pasikeitus padėčiai, leidėjai nori kuo ilgiausiai išlaikyti AIDUS tinkamoje aukštumoje, ir net juos dar labiau sustiprinti. Tai atlikti galima tik padarant žurnalą dvimėnesi leidiniu. Per ilgesnį tarpą nuo vieno numerio iki kito yra lengviau paruošti bei sutelkti svari, medžiagą, negu nuolat skubant. Kiek lengvesne tempas gali sutaupyti jėgas leidėjams, redaktoriams ir bendradarbiams ir tuo prailginti žurnalo amžių. Po ilgų svarstymų leidėjai ir redaktcn kaip tik ir priėjo prie tokios išvados, būtent AIDUS padidinti ir juos leisti kas du mėnesiai. Žurnalui sustiprinti pakvietėme kun. dr. Kęstutį Trimaką, kuris redaguos apžvalgų mokslinį skyrių, ir Vytautą Volertą —redaktoriumi visuomeniniam skyriui. Algirdas Landsbergis pastoviai talkins literatūrai. Mes esame jiems labai dėkingi už talkų ir padėties supratimą. Vyriausiuoju redaktoriumi lieka dr. Juozas Girnius, religinio skyriaus ir techniniu redaktoriumi — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. Dailės reikalams pakviestas dail. Viktoras Vizgirda. Kiekvienas numeris padidinamas iki 60 puslapių.

Leidėjai maloniai prašo Jus suprasti emigracinę padėtį, kuri žymiai pasikeitė per 30 metų. Viską apžvelgus, AIDŲ pertvarkymas buvo neišvengiamas. Apie visas problemas, ypač apie finansinę padėtį, nuolat kylant medžiagų ir darh kainoms, jau anksčiau esame išsamiai painformavę skaitytojus laiškais. Čia dar patikiname Jus, kad pertvarkyti AIDAI dar ilgai galės gyvuoti. Jūsų pagalba, ypač prenumerata, dabar yra mums labai riekalinga. Jos viltingai laukiame, taip pat nuoširdžiausiai dėkodami ir už ankstesnį palankumą. Vieningai veikdami, mes dar esame pajėgūs išlaikyti kultūros žurnalą AIDUS.
AIDŲ LEIDĖJAI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai