Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, I t (Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas, Valančius, Baranauskas, Pietaris). Red. Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Išleido Į Laisvę fondas. Chicaga 1980, 552 psl., kietais viršeliais.
Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŽNYČIOS, I t. — TELŠIŲ VYSKUPIJA. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla (3001 W. 59th St., Chicago, 111. 60629). 1980, 400 psl., kreidiniame popieriuje, kietais viršeliais. Iliustruota Telšių vyskupijos bažnyčių ir kunigų nuotraukomis.
Jurgis Gliauda: BAUSMĖ. Novelių rinkinys. Išleido Nida. Londonas 1980, 152 psl.
Napoleonas Aleksandras Dičpetris: TRYS DIENOS PASAULY. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1980, 176 psl., kietais viršeliais, apipavidalinimas — Vytauto O. Vir-kau, kaina 8 dol.
Albina Kašubienė: ŽIRGELIAI. Eilėraščiai. Išleido Laisvoji Lietuva. Chicaga, 1980, 228 psl., viršelis — Viktoro Liau-kaus.
ŠEŠTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ. Šventės informacija. Redagavo Jonas Baris. Išleido Šeštosios lietuvių tautinių šokių šventės komitetas. Viršelis ir iliustracijos Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Chicaga 1980, 256 psl.
RINKTINĖ JAUNIMUI, Jankutė, Kaupas, Spalis. Rašytojų kūrybos ištraukos, skirtos 8-11 metų skaitytojams. Išleido JAV LB Švietimo taryba. Chicaga 1980, 42 psl.
William Lawrence Wolkovich-Valkavičius: LITHUANIAN PIONEER PRIEST OF NEW ENGLAND. The Life, Struggles and Tragic Death of Reverend Joseph* Žebris, 1860-1915. Dedicated to Izidorius Vasyliūnas. New York 1980. 214 psl. Kaina su persiuntimu 7 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.
APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKAI. Pirmasis ir antrasis laiškas Tesalonikie-čiams. Vertimas kun. Č. Kavaliausko. Sao Paulo 1980. 32 psl.
TREES. Photographs by Algimantas Kezys. Katalogas parodos "Galerijoje" Chicagoj š.m. rugsėjo 5-22. Įžanga Donaldo I. Andersono. 27 nuotraukos.
LITUANUS, Volume 26, Nr. 3, Fall 1980. Lithuanian Quarterly'Journal of Arts and Sciences. Šį numerį redagavo Birutė Ciplijauskaitė. Numeris skirtas lietuvių, latvių ir estų literatūroms. Iliustruotas daugiausia Nijolės Grudzins-kaitės-Kent skulptūrų nuotraukomis. 96 psl. Adresas: Lituanus, 6621 So. Troy, Chicago, 111. 60629.
WORLD LITERATURE TODAY. Volume 54, Number 3, Summer 1980. A. Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Redaguoja Ivar Ivask. Šiame numeryje recenzuojama lietuvių autorių knygos: Jono Avyžiaus "Chameleono spalvos" (Ilona Gražytė-Maziliauskienė), Jurgio Blekaičio "Rudens ritmu" (R. Šilbajoris), Liudo Dovydėno "Vasaros vidudienis" ir Sigito Gedos poezija, išversta į anglų kalbą Jono Zdanio (Audronė B. Willeke).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai