Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VYTAUTAS KAŠUBA — ISTORINIŲ SKULPTŪRŲ KŪRĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paulius Jurkus   
Kaip pereitame amžiuje lenkai galėjo džiaugtis dailininko Mateikos darbais, vaizduojančiais Lenkijos istoriją, taip dabar tas džiaugsmas paliečia lietuvišką išeiviją — atsirado menininkas, kuris mums atskleidžia Lietuvos praeitį — jos didžiuosius, galinguosius valdovus. Tas menininkas yra skulptorius Vytautas Kašuba, gyvenąs New Yorke. Jau jis yra sukūręs visą eilę tokių istorinių skulptūrų, medalionų. Pradėkime įuo pradžios.

1939 New Yorke vyko pasaulinė paroda. Lietuva tada dar buvo nepriklausoma valstybė. Taip parodoje buvo ir jos paviljonas, kuriame buvo iškabinta keletas didelio formato paveikslų iš Lietuvos istorijos. Tame paviljone buvo ir Vytauto Didžiojo skulptūra, sukurta tada dar jauno skulptoriaus Vytauto Kašubos.

Skulptūra buvo maždaug pusantro karto didesnė už natūralų žmogaus, aukštį. Vytautas rankoje laiko nuleistą kardą, apsišarvavęs, su plačiu apsiaustu. Pabrėžiamas Vytauto galingumas, jo didybė. Daug masės, sunkios formos.

Ta skulptūra yra išlikusi ir dabar yra lietuvių tautininkų namuose Bostone, pirmojo aukšto salės nišoje.
Čia ir buvo pirmasis Vytauto Kašubos susitikimas su Lietuvos istorija. Antrasis susitikimas jau buvo čia, Anerikoje, kai tas pats minėtas Tautininkų klubas Bostone užsakė jam sukurti Mindaugą, Lietuvos karalių. Dabar V. Kašubą sukūrė ne pilną statulą, bet — biustą. Mindaugo galva pasukta į kairę, įvesta ranka su kardo rankena. Biustas stovi tuose pačiuose lietuvių tautininkų namuose Bostone, antrojo aukšto salėje.

Čia ir buvo naujo V. Kašubos kelio pradžia — ieškoti vidinės išraiškos apibendrinti formas.
Toliau Lietuvių Fondas užsakė padaryti karaliaus Mindaugo medalį. Ir medalyje pakartojo panašų Mindaugą — profiliu nusukusį, su kardu rankoje. Čia paliktos tik pagrindinės linijos, išdailinta forma.

Čia skulptorius giliau įsitraukė į Lietuvos praeitį, ėmė ją studijuoti, ieškoti simbolikos, kuri atskleistų tą didybę.
Dabar jis sukūrė naujus Mindaugus. Vienas jų vaizduojamas lyg milžinas riteris, su dideliu šalmu, su didžiuliu kardu, ant kardo visokie herbai, ženklai. Papėdėje — Lietuvos miestų herbai. Ši skulptūra buvo išstatyta vienoje LB apygardos rengiamoje parodoje vasario mėnesį ir laimėjo pirmąją premiją.

Buvo padarytas ir mažesnis šios skulptūros variantas, patekęs į A. Galdiko galeriją Brooklyne.
Patraukė skulptorių mistiką, senovė, ir jis sukūrė ritualinį Mindaugą, nuostabiai gražią ant sienos kabančią skulptūrą. Čia vaizduojamas Mindaugas lyg koks kunigas, lietuviška juosta apjuosęs didžiulį kardą. Po jo kojomis sudėtos įvairios sutartys. Tai senosios Lietuvos statytojas, valingas, drauge ir mistinis valdovas.

Tuoj pat suprojektavo penkių valdovų medalionus, kurie dabar kabo Kultūros židinyje prie centrinių laiptų. Čia vaizduojama: Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Kęstutis, Vytautas. Medžiaga — švinas. Patinuota.

Skulptūrose pabrėžiama senovė, jos susikaupimas, asketinė jėga. Tai lyg kokios senovės giesmės.
Skulptorius ėjo dar toliau — sukūrė Vaišvilką, Mindaugo sūnų. Skulptūra kabanti ant sienos, plokščia, pabrėžiamos vertikalinės linijos. Kabo Kultūros židinio pirmojo aukšto vestibiulyje.

Šiais metais vėl grįžo prie Vytauto, sukūrė medalioną — galingasis, valingasis Vytautas Didysis, laimėjęs Žaiginio mūšį. Kiek čia vidinės jėgos, išraiškos! Tai vienas iš gražiausių šedevrų. Medžiaga — juodas lie-dintas akmuo.

Šio medaliono yra atliedinta bent keliolika egzempliorių. Ir jie galėtų papuošti svarbiųjų lietuviškų įstaigų sienas.
Linkime skulptoriui V. Kašubai nesustoti ir toliau sukurti naujus ciklus iš Lietuvos istorijos. Vadovaujančios lietuvių įstaigos turėtų tuo susidomėti, vienokiu ar kitokiu būdu užsakyti dar naujų skulptūrų iš Lietuvos praeities. Tai, kas iki šiol V. Kašubos sukurta, yra žavūs, prasmingi ir lietuviški kūriniai.
P. Jurkus

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai