TURINYS Spausdinti
St. Yla — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija................................................... 409
L. Andriekus — Eilėraščiai .................................................................................... 414
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė ................................................................... 416
O. Mikailaitė — Eilėraščiai ................................................................................... 421
D. Kolbaitė — Dail. Z. Kolbos kūryba .................................................................. 422
A. Šešplaukis — Novalis — mėlynosios gėlės poetas ......................................... 427
A. Baltakis — Eilėraščiai ....................................................................................... 432
K. Keblys — Žmogiškoji Mikelinsko giesmė........................................................ 433
J. Mikelinskas — Mūsų mokykla (novelė) .......................................................... 434

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — Momentas jėgoms suglaudinti .......................................................... 437
J. Masilionis — Šimtas metų Lindei - Dobilui ....................................................... 438
R. Šliažas — Nobelio laureatas — Heinrich Boell ................................................ 440
V. V. Gaigalas — Mirė konvertito E. Psichari sesuo, Renano anūkė ................. 442
Mūsų buityje ............................................................................................................ 443

KNYGOS
A. Vaičiulaitis, J. Grinius — J. Kralikausko "Vaišvilkas" ................................... 446
Pr. Visvydas — Žodinga P. Orintaitės romantika .................................................. 450
M. Girniuvienė — A. Baltakio "Akimirkos" ......................................................... 451
Pr. Skardžius — R. Mirono kalbos mokslo vadovėlis ........................................... 452
1972 metų turinys ..................................................................................................... 455

Viršelio 1 psl. — Z. Kolba: Angelas (mozaika linoleume), 4 psl. vitražų detalės (iš kairės): Šv. Jurgis, Malda už Tėvynę, Šv. Pranciškus

Šis numeris iliustruotas Zenono Kolbos kūrinių nuotraukomis. Be to, L. Andriekaus (nuotr. V. Maželio), Z. Kolbos, Novalio, A. Baltakio, J. Mikelinsko, J. Lindės - Dobilo, H. Boellio ir J. Kralikausko atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie­kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam.reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius, (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

DECEMBER, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.