Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
•    Jaunimo žurnalas "Ateitis" leidžia iš Sibiro į laisvąjį pasaulį patekusią originalią lietuvių vartojamą maldaknygę. Maldaknygė, rašyta ranka ir iliustruota atitinkamais piešiniais, atskleidžia lietuvių kankinių maldos pasaulį. Ji tiks vartoti ir čia gyvenantiems lietuviams, kurie norės dvasia jungtis su Sibiran ištremtais  broliais.
•    Patersone, N. J., statoma nauja lietuvių šv. Kazimiero parapijos bažnyčia. Projektą lietuviškoje dvasioje paruošė arch. J. Mulokas. Statybai vadovauja klebonas kun. Jonas Kinta.
•     Amerikos R. Katalikų kongresas numatomas liepos 4-5 d. Phi-lapelphijoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai