Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. V.  Brizgys — Tautinių kultūros vertybių vieta savose bažnyčiose  ......................................... 289
О. V.  Milašius — Talita Kurni (eil.) ..................................................................................................... 296
Stasys Yla — Didysis Aitvaras (Pabiros apie Balį Sruogą Stutthofe) ................................................. 297
Juozas   Kėkštas — Legendų įlanka, žole ir kaulai, Tiltas, žemes tamsai, žvaigždžių lygumoms
(eilėraščiai iš rinkinio "Ramybe man")  ............................................................................................... 303

Juozas Girnius — žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė ........................................................................ 304
S. Prapuolenyte — Mieli žodžiai (eil.) ................................................................................................... 316
Z. Ivinskis — Merkelis Giedraitis ........................................................................................................ 317

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Mažiulis — Kan. A. Sabaliauskas — žalia Rūta ............................................................................. 325

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Vincas Ramonas: Dulkes raudonam saulėleidy  ...................................................... 328
Aug.  R. — John Steinbeck: Tarp pelių ir vyrų  ................................................................................... 331
Kun.  K.  Mažutis — Išlaisvintos Lietuvos ūkis ................................................................................... 331
Atsiųsta paminėti  ................................................................................................................................... 331

MOKSLAS
B. S. — Louis de Broglie ....................................................................................................................... 332

MENAS
J. Stankūnas — Muziko J. Žilevičiaus sukaktis .................................................................................. 333

J. K. — Pirmoji dvimetinį Ispano-Amerikos meno paroda .................................................................. 333

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Alaušius — Akmenys ir sielos, arba: besirūpinant lietuviška knyga ...................................... 334
Laiškas redakcijai Kultūros Fondo klausimu ....................................................................................... 336

ILIUSTRACIJOS
P.   Augius — Grybautojos      viršelis 1 psl.
A.   Tamošaitiene — Mindaugo žmonos krikštas (kilimas) 293
Balys Sruoga (nuotrauka)      299
T.   Valius — vinjete    302
Juozas Kėkštas (nuotrauka)      303
Jonas Rimša — Atsisveikinimas      307
A.  Krivickas — Gėlynas      312
A. Galdikas — Suvalkijos peizažas      319
Lietuvaite — Vyt. Maželio nuotrauka      323
V. Ramonas (nuotrauka)      329
T. Valius — Viršelių ir skyrių vinjetes.

SEPTEMBER, 1951
AlDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai