Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
•    Benedetto Croce, žymusis italų filosofas, vasario 25 atšventė savo 85 metų sukaktį. Savo laiku Nobelio premijai gauti jis pristatė Andre Gide, Hermann Hesse ir Thomas Mann.
•    Jean Cocteau, nepasisekus jo kandidatūrai į Prancūzų Akademiją, dabar priimtas nariu į Academie Goncourt.
•    Didžioji vokiečių akademijos literatūros premija 10,000 DM už 1950 metus buvo paskirta Mainzo Mokslų ir Literatūros Akademijos. Lygiem dalim ją padalijo šiem rašytojam: Werner Helwig, Hans Hennecke, Oda Schaefer, Heinrich Schirmbeck ir Arno Schmidt.

•    Herman Hesse praeitais metais gavo Wilhelm Raabe premiją, kuri iš 1000 DM buvo padidinta į 3000 DM.
•    Brazilijoje gyveną įvairių rūšių menininkai susibūrė į Menininkų klubą.
•    IRO pranešimu nuo 1947 m. esą. emigravę apie milijonas tremtinių, šiuo metu eilės dar laukia 270,000. IRO mano, kad Vokietijoje liks 218,000, kurie neturės jokios galimybės svetur išemigruoti.
•    Lietuvių Sąjunga Brazilijoje nuo kovo 1 d. išlaiko tris lietuvių pradžios mokyklas, šalia valdžios nustatytų dalykų yra dėstoma ir lietuvių kalba.

•    Dailininkai Vlada Stančikaitė-Abraitienė ir Antanas Kairys dalyvavo metinėje Brazilijos parodoje Sao Paulio mieste.
•    Birželio 4 d. "Amerikos balsas" padvigubino lietuviškąją programą. Dabar per dieną vyksta dvi transliacijos po 15 minučių. Tą pačią dieną pradėjo savo tautines programas latviai ir estai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai