Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr.Vl.Viliamas — Valstybinių sienų problematika ir Lietuvos sienų  klausimai .. 97
Pranas Kozulis — Lacrimae Christi, Troškulys (eil.) ........................................... 102
Jonas Grinius — Literatūros ir Meno kritikas, jo asmens bruožai  .................... 103
Kl.   Jurgelionis — Poezija:  Dainelė, ši valanda, Rhyme
royal, Vakarine tyla, Dieve, Sub Signo aeternitatis  ............................................ 114

D r. P. Celiešius — Egzistencijos sąvoka A. Maceinos "Jobo Dramoje" .......... 115
Paulius   Jurkus — Vargonai  ................................................................................ 120
Vincas Kazokas — Susikaupimo valanda, Kūdikis, Akmens svajonė (eil.) ........ 125
Juozas Lingis — Baltoskandijos kultūrinė liečiamoji ........................................... 126

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A.   Maceina — Prasminga sukaktis .................................................................... 130
A. V. — Prel. Kazimieras Urbonavičius - Jonas Kmitas ...................................... 132
Kl. Jurgelionis — Apie poeziją ir jos paskirtį ....................................................... 133
Juozas   Lingis — Krikščioniškasis Strindbergas ................................................ 134

KNYGOS   IR  ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Pulgis Andriušis: Sudiev, Kvietkeli .......................................... 135
A.  Mažiulis — Lituanica tarptautinėje folkloro enciklopedijoje ......................... 137
Aug.  R. — Balys Sruoga: Kazimieras Sapiega ................................................... 138
J.  B - tis — Gabija ................................................................................................ 138

MENAS
Ignas šlapelis — Juozapo Pautieniaus tapybos stilius ......................................... 139

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
D r. J. Sav. — Komunizmas ir religija Italijoje ..................................................... 143

ILIUSTRACIJOS
M.  Marčiulionis — Kanklininkas      viršelių 1    psl.
V.   Petravičius — Nukryžiavimas         99
V. Vizgirda — Peisažas         105
J. Pautienius — Pilka diena dzūkų krašte         109
V.  Kašubą — Vakaras         111
Naktis ateina j New Yorką — Vyt. Maželio nuotrauka         117
T. Valius — Vinjetė         120
T. Valius — Iliustracija         122
Nuotraukos iš lietuviškos buities — Juozas Lingis      126—129
Dr. Jono Griniaus nuotrauka         131
Prel. Kazimiero Urbonavičiaus - Jono Kmito nuotrauka         133
Pulgio Andriušio nuotrauka — Algis         136

MARCH, 1952
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.25, single copy 55c: Foreign $6.00.—Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Application for additional entry pending at Brooklyn,  N.  Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai