Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Yla — Priešybių derintojas Stasys Šalkauskis ........................................... 321
Henrikas Nagys — Vandenys,   Ugnys,  Tėviške   (eil.) ....................................... 329
Jonas Matusas — Lustige Geschichte ir "Mažoji Lietuva" ................................. 330
Česlovas Obscarskas — Peizažas (eil.) .................................................................. 335
ANTANAS MACEINA  - NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA ......................................... 336
Antanas Gustaitis — Užrašas ant žinomojo lietuvio kapo (eil.) ............................. 346
Aloyzas Baronas — Priesaika ................................................................................. 347

KŪRYBOS    
PASAULY KNYGOS  IR ŽURNALAI
Dr. K. R. Jurgėta: Alfred Erich Senn — The emergence of modern  Lithuania .. 356

RELIGINIS GYVENIMAS
R. P. — Kinijos katalikai tarp schizmos ir kankinystės ........................................ 362

MENAS
Henrikas  Nagys — Vizitas pas jauną dailininką ................................................... 364

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. A. — Atskirų kolonijų vaidmuo bendrajame bare .............................................. 366
Bendruomenė pasisako ............................................................................................ 367
ĮVYKIAI ................................................................................................................... 368

ILIUSTRACIJOS
Vytautas   Kašubą — Angelas (detalė)       viršelių    1  p.
Ada   Korsakaitė — Stasio  Šalkauskio  portretas  (lito-
grafija)          323
Kryžiaus kelių detalė (pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte)    326
Telesforas Valius — Vinjetė         329
Vytautas  Remeika — Prie krantinės, žemsemė, Sėdin-
tis, Berniukas su sviediniais         348
V. K. Jonynas — Sopulingoji Motina (piešinys)         353
Koplytstulpis         355
Vytauto Remeikos nuotrauka         363
Liet. kryžius      viršelių    4 p.

OCTOBER, 1959
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by th« Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00. single copy 60c. Second-claw
postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai