Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Santvaras. SAULĖLEIDŽIO SONETAI. Išleido "Vilties" leidykla. Cleveland. 1990. 96 p. Viršelis Vytauto Dilbos.
Leonardas Andriekus. PASILIKAU TIK DANGŲ MĖLYNĄ. Poezijos rinktinė. Išleido Vaga. Vilnius 1991. Iliustravo dail. Arvydas Každai-lis. 318 p. Kaina 4 rubliai ir 10 kapeikų. Tiražas 9000 egz.
Julius Keleras. BALTAS KALĖDAITIS. Eilėraščiai. Išleido Ateities literatūros fondas, finansuojant Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiulių sambūriui ir Juozo Kojelio šeimai. Čikaga. 1990. Viršelis ir meninė priežiūra — Petro Aleksos. Kaina: minkštais viršeliais — 6 dol., kietais — 8 dol.
Ričardas Mikutavičius. POTERIŲ UPĖ. Eilėraščiai. Išleido Vaga. Vilnius. 1990. Iliustravo dail. Gražina Didelytė. 140 p. Rinkinys dedikuotas Maironiui.
Algirdas Julius Greimas. TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT. Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos. Knyga sudaryta iš anksčiau Mackaus Fondo išleistų autoriaus mitologinių studijų "Apie dievus ir žmones" ir "Tautos atminties beieškant". Išleido "Mokslo" leidykla. Vilnius 1990. Fotografinis leidinys. 624 p. Aplankas dail. P. Repšio. Tiražas 20 000 egz. Kaina 6 rubliai.
Antanas Paškus. SĄŽINĖ PSICHOLOGINIU POŽIŪRIU. Išleido "Į Laisvę" fondas krikščioniškai kultūrai ugdyti. Viršelis Onos Baužienės. Čikaga. 1991. 184 p.

Andrius Norimas. GYVENIMO, DULKĖS. Novelės ir apybraižos. Išleido Literatūros mylėtojų talka. Daytona Beach Shores, FL. 1991. Viršelio piešinys autoriaus. 200 p. Kaina 5 dol.
Regina Žepkaitė. VILNIAUS ISTORIJOS ATKARPA. 1939 -1940. Išleido "Mokslas". Vilnius. 1990. 158 P.
Algimantas Kezys: THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS, VO-LUME I. Alg. Keziui lietuvių ir anglų kalbų atžvilgiu talkino Mykolas Drunga, Nijolė Beleška Gražulis ir Arvydas Reneckis. Meninis apipavidalinimas ir nuotraukos — Alg. Ke-zio. Išleido "Galerija" (Alg. Kezys). Adresas: 226 W. Superior St., Čikaga, IL 60610. Kaina knygoje nepažymėta. Tekstas bei parašai anglų ir lietuvių kalba. 1991. 232 puslapiai. Tai planuojamo tritomio veikalo apie Petravičiaus kūrybą pirmoji dalis, apimanti ankstyvąjį dailininko gyvenimo laikotarpį nuo 1936 iki 1949 metų. Kituose dviejuose tomuose bus liečiami jo darbai Čikagoje ir Union Pier (Mich.) vietovėje. Knyga visais atžvilgiais pasigėrėtina. Ir popierius, ir iliustracijos, ir visas apipavidalinimas teikia savito estetinio džiaugsmo. Si knyga tarytum prikelia dail. Viktorą Petravičių, kuris apgailestautinai pastaraisiais dešimtmečiais buvo pamirštas. Net ir mirties proga spaudoje labai menkai tebuvo paminėtas.
Milda Budrys, M. D. AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS. 1884 -1984. Išleido Lithuanian Research and Studies Center, Inc. Čikaga, 1991. 139 p.
Vincas Ignaitis. ŽMONIŲ SOCIALINIS GYVENIMAS. Išleido autoriaus šeima, spaudai parengė Sigitas Krasauskas, viršelį piešė Gediminas Pranckūnas. Torontas. 1991. 62 puslapiai.
NAUJIEJI VĖJAI. Šiuolaikinės prancūzų poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Redagavo Tomas Venclova. Viršelis — dail. Vytauto Virkau. Išleido Rūta. Čikaga. 1991. 248 puslapiai. Už šią knygą visi turėtume būti dėkingi nepavargstančiam vertėjui Povilui Gaučiui, kuris, lyg nejausdamas sunkios ilgo amžiaus naštos, vis mus apdovanoja naujais kitų tautų poezijos vertimais.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai