Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSAKYMAS P. FAUSTUI KIRŠAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. R.   
Savo pastabose dėl mano straipsnelio, tilpusio „Aidų“ 12 nr., kuriame aš, kalbėdamas apskritai apie literatūrinius konkursus, suabejojau prieš 18 metų įvykusio Vytauto Didžiojo Komiteto dramos konkurso jury komisijos sprendimo teisingumu, p. Faustas Kirša, kaip tos jury komisijos narys, mėgina minėtą sprendimą pateisinti ir apginti. Viskas būtų gera, jei šis pateisinimas nebūtų vien noras visomis galimomis priemonėmis absoliučiai pateisinti savo kadaise padarytus sprendimus.

Šiuo klausimu p. Faustui Kiršai galiu atsakyti štai ką:

1. Mano minėto straipsnelio tikslas nebuvo speciali Vytauto Didžiojo Komiteto dramos konkurso jury Komisijos sprendimo kritika, ir šį sprendimą aš paminėjau šalia kitų, norėdamas paremti savojo straipsnelio tezes. Man, pavyzdžiui, nebuvo žinoma nei Komisijos sudėtis, nei jos sprendimo aplinkybės. Šie dalykai buvo man visiškai nesvarbūs, nes aš vertinau tik patį sprendimą, kuris, mano manymu, buvo neobjektyvus ir neteisingas. Ir dabar, p. Faustui Kiršai nurodžius aplinkybes ir motyvus, kuriais remdamasis jis pasisakė prieš Balio Sruogos „Milžino Paunksmę“, man nebekyla jokių abejonių, kad tas sprendimas buvo tikrai neteisingas. P. Faustas Kirša savo pastabose prisipažįsta, kad jo motyvai, išskyrus tą, kur minima „Boriso Godunovo“ Įtaka, neturėjo nieko bendro su literatūra, kad jis savotiškai pabijojo rėžimo, vengdamas įžeisti „žinomus aukštuosius rūmus“.

Literatūros veikalo vertintojo darbas juk neturi nieko bendro su cenzūros valdininko pastanga ištyrinėti, ar tik nėra kartais veikale ko nors prieš valdžią. Dėl to ir keista. O p. Faustas Kirša konkurso komisijoje dalyvavo kaip literatūros atstovas (šalia pulkininko ir režisieriaus).

Toliau, p. Faustas Kirša tvirtina, kad tame veikale Jogaila buvęs panašus i kauniški girtuoklį. Kas gerai atsimena Sruogos dramą, tam yra aišku, kad Jogaila ten yra viena iš tyriausių ir lyriškiausių figūrų. Naktibalda ir girtuoklis yra jo brolis Švitrigaila.

Ir Vytauto asmuo, mano nuomone, niekur kitur nebuvo taip ryškiai ir teisingai iškeltas, kaip Balio Sruogos dramoje „Milžino Paunksmė“. Ir čia p. Fausto Kiršos pasiteisinimas ,,Aš nesu įžeidinėjimų šalininkas“ yra visiškai beprasmis, atsimenant, kad tiesa buvo įžeista. Aš sutinku su p. Faustu Kirša, kad prieš 18 metų buvo daug sunkiau vertinti, negu dabar turint perspektyvą. Bet pats faktas kad jury Komisija vertino, vadinasi ji. laikė save šiam.reikalui tinkama atsidavė istorijos teismui, kurio niekas negali išvengti. Istorinė atsakomybė yra lygiai privaloma visiems Klaida amžinai palieka klaida. Taip pat visi asmeninio pobūdžio aiškinimai, puolantieji Balį Sruogą, kuris šiandien nebegali atsikelti ir pasiaiškinti, man šiuo atveju nieko neįrodo.

P. Faustas Kirša savo pastabomis taip pat paremia ir mano tezę apie literatūrinių konkursų nevaisingumą ir beprasmiškumą.


2. Pažymėdamas, kad Vytautas Bičiūnas laimėjo V. D. Komiteto dramos konkursą, aš norėjau konstatuoti faktą, kad Vytauto Bičiūno „Žalgiris“ buvo geriau įvertintas už Balio Sruogos „Milžino Paunksmę“. Man tik šis momentas buvo įdomus. Rašydamas specialiai apie minėtą konkursą, būčiau stengęsis viską buhalterišku tikslumu išdėstyti, bet šitokios apimties užsiminime nebuvo tam nei vietos, nei reikalo.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai