Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Leonardas Šimutis PDF Spausdinti El. paštas


Chicagoje balandžio 17 mirė Leonardas Šimutis, vienas pačių iškiliausių senosios ateivių kartos vadų. Amerikos Lietuvių Tarybos steigėjas, jai vadovavo dvidešimt penkerius metus (1940-65). Pasitraukdamas buvo išrinktas ALTos garbės pirmininku. Apie šią organizaciją 1971 m. išleido stambų veikalą. Sugebėjo ne tik senuosius ateivius sutelkti vieningam darbui, bet ir rasti glaudų sąlytį su naujaisiais ateiviais. Kaip "Draugo" ilgametis redaktorius (1927-68) ir Katalikų Federacijos pirmininkas (1932-52), jis buvo tarp katalikų visuomenės pagrindinių vadų. Šiame žurnale 80 metų sukakties proga 1972 lapkričio numery įdėtas J. B. Laučkos išsamus straipsnis apie L. Šimučio asmenį, gyvenimą ir darbus. Į šį straipsnį nurodome skaitytojus. Dedamą jo nuotrauką padarė V. Maželis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai