Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   

Vasario 16 minėjimai vyko visuose laisvojo pasaulio lietuvių telkiniuose. JAV valstybės sekretorius William P. Rogers 1.27 laiške Lietuvos atstovui J. Kajeckui pakartojo tradicini JAV vyriausybės nusistatymą: The American people understand and sympathize with the desire of the Lithuanian people to be masters of their own destiny, The United States Government, by its continued non-recognition of the forcible incorporation of Lithuania, affirms its support (1969 ir 1970 laiškuose vietoj "support" figūravo žodis "belief") for Lithuania's right of self-determination. Eilės valstybių (New Yorko, Illinois, Michiga-no, New Jersey, Massachusetts ete.) gubernatoriai ir miestų (New Yor. ko, Čikagos, Detroito, Bostono, Hartfordo ir kt.) paskelbė atitinkamas proklamacijas. Tradiciškai Lietuvos nepriklausomybes atstatymo sukaktis paminėta ir JAV kongrese: atstovų rūmuose 11.18 minėjimą pravedė D. Flood (invokacijai buvo pakviestas vysk. A. Deksnys), senate 11.23 — Ch. Percy Ir amerikiečių spaudoj pasirodė nemaža straipsnių Vasario 16 proga. Reikšmingiausias jų — dr. V. Vardžio straipsnis "New York Times" 11.13 numery.

— Atstovų rūmų užsienio reikalų pakomitetis, pravedęs S. Kudirkos rusams grąžinimo reikalu apklausinėjimus, paskelbė jų medžiagą ir savo raportą — Attempted defection by the Lithuanian seaman Simas Kudirka (250 ir 12 psl.). šio pakomitečio pirmininkas Wayne L. Hays Clevelando lietuvių buvo pakviestas kalbėti šiemetiniame Vasario 16 minėjime.
Lietuvių fondas 1970 m. pelno paskyrė 31.000 dol.: lietuviškajam švietimui (per JAV LB švietimo tarybą) 13.300 dol., specialiems projektams (užsakytiems veikalams) — 4.300 dol., įvairiems kitiems reikalams -— 13.400 dol. Pelno skirtymo komisiją sudarė pirm. dr. J. Valaitis, dr. F. Kaunas, dr. A. Razma, kun. J. Borevičius, A. Kairys ir J. Kavaliūnas.
Vatikano radijo lietuviškoji programa 11.12 paminėjo savo veikimo 40 metų sukaktį. 11.16 suka,-ko 20 metų nuo Amerikos Balso pirmosios lietuviškos programos.
Australijos LB naujoji krašto valdyba, perimdama savo pareigas, kreipėsi į Australijos lietuvius su kvietimu "susilaikyti nuo tarpusavio ginčų, komentarų ir ne visados reikalingų rašinėjimų spaudoje, kad tuo būdu būtų sudarytas ramumo laikotarpis, per kurį galėtume šaltai apsvarstyti praeities įvykius ir pasimokyti iš klaidų". Kai patriotiniai ekstremistai buvo sukėlę kovą, pareikalaudami pašalinti A LB leidžiamos "Mūsų pastoges" redaktorių V. Kazoką ir šiai kovai pradedami leisti naują leidinį "Lietuvos keliu", ir iš antros puses buvo pradėta aitri polemika.
M i r t y s . Lietuvoj sausio mėn. pirmoj pusėj mirė (palaidota 1.16) mokytoja Elena Bujokaite - Švelniene (gimusi apie 1912). Prancūzų kalbos ir literatūros studijas baigusi Vytauto^), un-to Teologijos - filosofijos fakultete, ji mokytojavo Pasvaly ir Panevėžy (į pensiją pasitraukė 1967 ir ilgai sirgo) # Studentų ateitininkų Šatrijos d-jos narė (nuo studijų pradžios 1934), reiškėsi ir spaudoj (eilėraščiais, proza ir straipsniais), ir visuomeninėj veikloj (moksleivių at-kų centro valdyboj ir kt.). Okupaciniais metais, be pedagoginio darbo, atliko eilę vertimų: Balzako "Kurtizanių spindesys ir skurdas", J. Verne'o^ "Aplink Menulį", A. Durnas "Karalienė Margo" ir kt.
— Kaune 1.26 mirė medikas prof. Juozas Kupčinskas, baigdamas 65-sius metus. 1932 baigė Vytauto D. un-tą ir liko jame dirbti. 1937 doktorizavosi ir 1939 habilitavosi privatdocentu. 1941 iš un-to pašalintas, 1944 vėl į jį grįžo -- prorektorius 1944-46, rektorius 1946-50. Kauno un-tą likvidavus, perėjo dirbti į naujai įsteigtą Kauno Medicinos institutą: pirmasis jo direktorius 1951-53, vėliau fakultetinės terapijos katedros vedėjas. Parašė per 10 knygų bei vadovėlių (disertacija Reumato etiologijos ir patogenezės klausimu 1937, Plaučių tuberkuliozė 1948, Antibiotikai 1954, širdies ir kraujagyslių ligos 1960, drauge su kitais
— Vidaus ligos, 2 tomai, 1966-67 ir kt.) ir per 150 mokslinių straipsnių. Studijų metais varpininkas, 1947 įstojo kompartijom
— Čikagoj II.2 mirė adv. Antanas Sugintas, sulaukęs 80 metų amžiaus. Studijuodamas teisę Petrapilio un-te 1910-16, buvo tarp aušriniečių veikėjų ir "Aušrinės" redakcijoj, vadovavo savo suorganizuotai studentų liaudininkų kuopai. 1924 Lietuvos un-te baigęs teisės studijas, vertėsi advokatūra. I, II ir III seimuose (1923-27) atstovavo valstiečiams liaudininkams, kurių eilėse liko ir vėliau.
— Clevelande 11.10, sulaukusi 77 metų amžiaus, mirė Vytauto D. u -to buv. rektoriaus prof. J. Gravrog-ko našlė Olga Gravrogkienė, autorė keleto pjesių (liaudies teatrui komedija "Šypsančios akys" 1937 ir kt.).
— Vilniuj 11.15 mirė rašytojas Vladas Suchockis - Audronaša, sulaukęs 65 metų. Iš profesijos spaustuvės darbininkas, išleido pora eilėraščių rinkinių, pora apysa,kų ir keletą pjesių. Jo apsakymų rinktinė
— "Aukso žmogus" (1964).

S u k a k t y s. — 80 metų amžiaus 111.16 sulaukė kompozitorius Juozas Žilevičius. Muzikinį išsilavinimą jis atbaigė 1919 Petrapilio konservato-rijoj# Po metų grįžęs Lietuvon, stojo dirbti Lietuvos meno kūrėjų d-jon, organizavusion atsistatančios Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Paskirtas teatro administratoriumi, jis daug prisidėjo bekuriant dramos ir operos teatrus. Vėliau pora metų (1922-24) jis dirbo švietimo ministerijoje meno skyriaus viršininku, paruošė mokykloms muzikos ir dainavimo programas, tris vasaras vadovavo muzikos mokytojų kursams, ėmėsi I dainų šventės organizavimo etc. 1924 persikėlė į Klaipėdos muzikos mokyklą, kurioj ėjo inspektoriaus ir 1926-27 direktoriaus pareigas. 1929 »tvykęs susipažinti su JAV kultūriniu gyvenimu pasiliko šiame krašte visam amžiui. Ligi 1961 vargc-ninkaudamas Elizabetho liet. parapijoj, buvo pagrindinis JAV lietuvių dainų švenčių organizatorius ir dirigentas. Ištiso trisdešimtmečio JAV lietuvių muzikinis gyvenimas pažymėtas J. Žilevičiaus vardu. Nors ir įsitraukęs į visuomeninę - organizacinę veiklą, jis sutelkė ir daug kūrybinio lobio — sukūrė apie 400 į-vairių muzikinių kūrinių, kurių apie 300 yra išspausdinti. Daugiausia tai vokaliniai kūriniai solo ir chorams, tarp jų nemaža religinių. Atskirai pažymėtina Vytauto D. kantata. Be to, yra sukūręs pirmąją liet. simfoniją F-moll (diplominis darbas), no-netą, styginį kvartetą ir kt. instrumentinių kūrinių. Didžiai reikšmingą darbą J. Žilevičius atliko kaip muzikologas, įvairiuose leidiniuose paskelbęs daug straipsnių ir visą laiką talkinęs Lietuvių Enciklopedijai. Savo didelį muzikologinį rinkinį, pavadintą Lietuvių muzikologijos archyvu, jis įkurdino Čikagos jėzuitų namuose, kur ir pats leidžia senatvės dienas. Pagal testamentą, šis archyvas padovanotas teisėtai nepriklausomos Lietuvos vyriausybei.


— To paties 80 metų amžiaus III. 18 sulaukė ir rašytojas Juozas Balčiūnas - švaistas. Profesiškai iš mokytojo jis tapo karys, Lietuvos kariuomenėj tarnavęs kone visą nepriklausomybės metą (1919-39), ilgiausiai kaip "Kario" redaktorius (1928-35). Į atsargą išėjo pulkininko leitenanto laipsniu. Beletristikos bandymus pradėjo rašyti 1912, bet atskira knyga debiutavo tik 1927 (Šilkinė suknelė). Vėliau sekė dar pora knygų. Nors Lietuvą paliko, būdamas jau įkopęs šeštojon dešimtin, didžioji Balčiūno - Švaisto kūrybos dalis priklauso jau užsienio metams. Ir čia jis buvo produktyvus. Vien Vokietijoj jo išėjo trys knygos: tremties užrašai "Rašau sau" (1947), romanas "Paskutinį kartą tave klausiu" (1948) ir novelių rinkinys "Siela lagamine" (1948). Nepakirto kūrybinio produktyvumo nė emigracinės sąlygos — JAV jis išleido dar 9 knygas. Vaikams sukūrė stilizuotų pasakų motyvų apysaką "Petras šir-vokas" (1952) ir trijų pasakų pynę "Šaunus penketukas" (1969, JAV LB jaunimo literatūros konkurso II premija). Smulkiosios prozos du rinkiniai: "Eldorado" (1953) ir "Trys žodžiai" (1958). Romanas "Jo sužadėtinė" (1959) laimėjo "Draugo" romano premiją. Kiti du romanai atkuria mūsų istorinę praeitį: "Knygnešių pėdsakais" (1955) ir "žiobriai plaukia" (1962). 1918-18 metų prisiminimų knyga "Dangus debesyse" (1967). Reikia priminti ir jo reikšmingą vertimą: Dostojevskio "Nusikaltimą ir bausmę" (1929-30).
— 60 metų amžiaus 111.28 sulaukė vargonų virtuozas Zenonas Nomeika. Gimęs vargonininko šeimoj, vargonavimo mokėsi pas tėvą, J# Naujalio kursuose ir pagaliau Kauno konservatorijoj (1925 - 29). Gavęs valstybinę stipendiją, išvyko tolimesnėms studijoms Prancūzijon, kur studijavo pas M. Duprė Paryžiaus Ecole Normale de Musiąue (1929-36). Grįžęs Lietuvon, buvo paskirtas vargonų klasės vedėju Klaipėdos muzikos mokyklon, su ja persikėlė į Šiaulius, o vėliau dėstė Vilniaus konservatorijoj. Buvo surengęs eilę vargonų koncertų didesniuose Lietuvos miestuose. 1949 atvykęs į JAV, apsigyveno Rochesteryje. Nors ir retomis progomis, bet bent didesnės lietuvių kolonijos yra sulaukusios jo koncertų.
— Lietuvoj minėtos sukaktys: 80 m. amžiaus — operos solisto J. Byros (II.5), 75 metų — kompozitoriaus V. Kuprevičiaus (1.27), 60 metų — muzikologo dr. J. Gaudrimo (1.7), dailininkų V. Mackevičiaus (I. 14), Vc. Kosciuškos (1.21), J. Surkevičiaus (11.10), 50 metų — rašytojo A. Sprindžio.

R a š y t o j u o s e. — Čikagoj II. 7 simpoziume aptartos č. Grincevi-čiaus (Geroji vasara) ir D. Bindo-kienės (Mieste nesaugu) naujosios knygos. Simpoziumui vadovavo P. Gaučys, iš jaunimo dalyvavo ž. Bilai-šytė ir K. Girnius, iš vyresniųjų A. Kižienė ir V. Ramonas.
— K. Binkio kūrybos vakare Detroite 1.31 programa buvo dviejų dalių. Pirmojoj daly buvo atlikti daugiausia jaunimui skirtieji kūriniai: "Kiškių sukilimas", "Baltasis vilkas" ir kt. Antrojoj daly suvaidinta "Generalinės repeticijos" ištrauka (režisavo J. Pusdešris). Programą parengė dramos sambūris Alka.

D a i l ė . — Telesforas Valius pakviestas garbės nariu į tarptautinę-literatūros, meno ir mokslo akademiją Tomasso Campanella Romoje.

— Tęsiant sudaromą tradiciją Vasario 16 savaitę, 11.13-21, surengtos kolektyvines dailės parodos New Yorke (Kultūros židiny) ir Čikagoj (Jaunimo centre). Niujorkiškėj parodoj dalyvavo 34 dailininkai iš viso Atlanto pakraščio. Buvo eksponuoti 109 paveikslai (po vieną paveikslą ir mirusiųjų dailininkų A. Galdiko ir P. Puzino). Kitame numery šią parodą atskirai aptarsime, čikagiškėj parodoj, šiemet apsiribojusio j tik vietiniais dailininkais, dalyvavo 21 dailininkas su 39 darbais. Paskirtos trys premijos: I premija Z. Sodeikie-nei už akrilines tapybos darbą "Būties santykiavimas", II premija V. O. Virkau už akrilines tapybos darbą "Be pavadinimo", III — skulptoriui A# Marčiulioniui už metalo darbą "Gerasis aitvaras". Be to, garbės atžymėjimus gavo D. Aleknienė - Reklytė, J. Kelečius ir A. Sutkuvienė.
— A. Mončio skulptūros darbų paroda buvo surengta Sarcelles miestelio (prie Paryžiaus) bibliotekoj XII.14-I.15. Šio Prancūzijoj gyvenančio skulptoriaus darbų nuotraukomis buvome iliustravę vasario numerį.
— Anglijoj gyvenančios skulptorės EI. Gaputytės darbų paroda vasario mėn. vyko Čikagoj Baizeko Lietuvių kultūros muziejuje. Buvo išstatyta 20 skulptūros (bronzos) darbų ir 11 piešinių. M. Šileikis "Naujienose" taip aptarė: "Gaputytės skulptūra patetiška, kartu sunki, piramidinės formos skulptūra, tarytum užburti mūrai ar pilys, kurių nišose šnibžda dvasios . t . Kaip piešiniuose, taip skulptūroje dailininkė jaučia formą, ar ji būtų tradicinio pobūdžio, ar geometrinio architektūrinio stiliaus".
— Baizeko muziejuje III.7 atidaryta M. šileikio su A. Cooper-Sku-pu ir amerikiečiu skulptoriumi J. Fabion darbų paroda. — Ad. Gai-diko paveikslų paroda surengta Filadelfijoj III.6-7. — Toronte 11.13-14 ir 19-20 vyko A. Galdiko, V. Kasiulio ir J. Račkaus tapybos darbų paroda.

M u z i k a. — "Margučio" koncerte Čikagoj 11.27-28 buvo pirmą kartą atlikti nauji D. Lapinsko kūriniai: II Vigilante del Mare ir Infi-nitas VII. šio koncerto recenzija bus kitame numery.
— A. Smetona surengė piano rečitalį Alice Tully salėj Lincolno centre New Yorke 11.22. Programą sudarė Beethoveno sonata nr. 26 in E-major, Chopino sonata m\ 2 in B-minor, Schuberto didžioji sonata in C-minor ir kt. "New York
Times" 11.24 koncertą recenzavo R.
Erickson, pripažindamas, kad pianistas yra "an artist \vith some valuable ąualities, among them a ringing tone and speedy fingers". Be šio koncerto, A. Smetona surengė koncertų eilėj universitetų: Texas Christian — II. 9, Chowan — II. 11, Eastern Michigan — 11.12 (tame pačiame un-te III.4 kaip solistas su un-to orkestru dalyvavo Beethoveno koncerto nr. 1 in C major atlikime), Weik Forest kolegijoj — II. 15.
— Pianistė J. Rajauskaitė surengė savo koncertą Montclair, N. J., meno galerijoj III.7.
— Raminta Lampsatytė Čikagos evangelikų Tėviškės bažnyčioj II. 21 pakartojo piano koncertą, kurį ji II. 11 buvo atlikusi Valparaiso universitete, jį baigdama. Programą sudarė Mozarto, Schumanno, Berberio ir Francko kūriniai.

M o k s l a s. — Lituanistikos instituto nariais išrinkti 17 asmenų: J. Blekaitis, A. Matulis, G. Židonytė-Vėbrienė, A. Tamošaitis, o. Grince-vičius, J. Slavėnas, K. Račkauskas, J. Šmulkštys, Gr. Krivickienė, I. Gražytė, H. Nagys, A. Rūkštelė, J. Žilevičius, kun. R. Krasauskas, B. Ma-čiuika, L. Sabaliūns ir V. Vardys. Ligi šiolei institutas turėjo 53 narius, dabar jų bus 69. Buvęs LI prezidentas J. Balys spaudoj paskelbė pasitraukiąs iš instituto, esą, "viskas nuėjo nuo koto" ir todėl reikia persiorganizuoti į paprastą lituanistinių studijų draugiją, kuri būtų atvira visiems norintiems jon į-stoti.
— Oklahomos un-to profesorius ir šio un-to rusų kalbos bei sovietinių studijų Mūncheno centro direktorius dr. V. Vardys Chicagos un-to šiemet išleistoj knygoj Aspects of Religion in the Soviet Union 1917-1967 dalyvauja straipsniu "Catholicism in Li-thuania" (379-403). Straipsnis išleistas ir atskiru atspaudu.

J a u n i m e. — Ateitininkų federacijos taryba savo pirmuosius posėdžius Clevelande 1.23-24 skyrė jaunimo problemoms. Posėdžiams pasirengti buvo tarybos pirmininko kun. G. Kijausko, SJ, išleistas 30 puslapių leidinys, kuris įgalino iš anksto kelsimuosius klausimus pergalvoti. Pagrindiniai klausimai buvo studentų ideologinė bei organizacinė kryptis (referavo buvęs s-gos pirm. A. Razgaitis ir dabartinis pirm. J. Oniūnas) ir globėjų bei vadovų parengimas (referavo AF vadas prof. J. Pikūnas, G. Juozapavičiūtė ir moksleivių s-gos pirm. E. Girdaus-kas).
Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komiteto ilgametis pirmininkas R. Laniauskas (ateitininkų atstovas) nuo II.l pasitraukė savo paties prašymu; pirmininko pareigas perėmė A. P. Muliolis (skautų atstovas) .
— Clevelando sporto klubas žaibas II.6 atšventė savo dvidešimtmetį. Surengtos moterų tinklinio rungtynės su Čikagos Nerimi, jaunių krepšinio — su Clevelando latviais. Minėjimo bankete atžymėti iškilieji klubo sportininkai, Al. Baronas paskaitė humoristinių eilėraščių. Išleistas V. Rociūno redaguotas leidinukas "LSK žaibas, 1950-1970", pateikiąs išsamią klubo istoriją.
— Toronto jaunimo ansamblis Birbynė koncertavo Detroite 111.14.

I š   v i s u r. — "Darbininko" redakcija antri metai atžymėjo Ne\v Yorko įvairių sričių visuomeninius ir kultūrinius darbuotojus. 1970 metų veikloj iškiliausiais atžymėti: visuo-menininkės EI. Kulber, D. Kezienė, LAK sporto sekretorius S. Remėza, choro vedėjas V. Strolia, lituanistinėj mokykloj 19 metų išdirbusi K. šventoraitienė, katalikių moterų kuopos pirm. O. Kubilienė, Kultūros židinio statybai remti komitetas, kuriam pirmininkauja A. Reventas. Viso pasaulio lietuvių 1970 metų žmogumi paskelbtas Simas Kudirka.
— Inž. A. Rudis, atžymėdamas savo 60 metų amžiaus sukaktį, suteikė finansinę paramą šv. Ksavero kolegijoj įvesti lietuvių kalbai ir išleisti dr. K. Jurgėlos knygai apie Lietuvos sukilimą 1862-64. Visa tai paminėta atitinkamomis iškilmėmis Čikagoj Jaunimo centre 11.21, kurias globojo Lietuvos istorijos draugija.
— Pasitraukus A. Rukšėnui, nauju nariu iš Ohio apygardos į JAV LB tarybą įėjo dr. J. Skrinska.
— Toronto akademikų d-joj 11.20 rašytojas J. Kralikauskas skaitė paskaitą "Senovės lietuvių dievija". Bostono kultūros klube 11.27 dr. V. Klemas informavo apie ekologines problemas, Čikagoj LFB surengė prof. Z. Rekašiaus paskaitą apie gyventojų kaitą sovietų okupuotoj Lietuvoj (II.5), J. Damausko — apie Rusijos politiką Lietuvos atžvilgiu šimtmečių būvyje (11.26). Toronte III.7 dr. I. Gražytė aptarė kun. dr. F. Jucevičiaus knygą "Tauta".
— Londone leidžiamas atgaivintas dvimėnesinis šaltinis pereitų metų gruodžio nr. 6 (1283) paminėjo savo dešimtmetį Redaktorius — kun. dr. S. Matulis, MIC.
— Lietuvių foto archyvas skelbia nuotraukų ir skaidrių konkursą. Skiriama premijos iki 100 dol. Platesnei informacijai kreiptis pas konkurso vedėją J. G. Evans Jr., 6845 So. Western Ave., Chicago, 111. 60636.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai