Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ MENININKIŲ DARBŲ PARODA CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Praeitų metų įvykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje lapkričio 18 d. buvo atidaryta Amerikos lietuvių menininkių darbų paroda. Šioj meno parodoj mažiausia su dviem kūriniais dalyvavo šios dailininkės: Vanda Aleknienė, Marija Ambrazaitienė, Dalia Ancevičienė, Rasa Arbaitė, Vanda Balukienė, Nijolė Banienė, Teresė Idzelytė-Beržins-kienė, Vilija Aleksandra Eivaitė, Marytė Meškauskaitė-Gaižutienė, Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, Regina Jautokaitė, Ina Skardytė-Kozel, Vida Krištolaitytė, Eleonora Marčiulionienė, Donna Rhae Marder, Janina Marks, Sesuo Mercedes, Ina Nenor-tienė, Nijolė Vedegytė-Palubins-kienė, Jadvyga Paukštienė, Ilona Avi-žienytė-Peterienė, Marija Petrauskaitė, Eugenija Rastonienė, Stasė Smalinskienė, Zita Sodeikienė, Vida Stankienė, Magdalena Stankūnienė, Marytė Strasevičiūtė, Ada Sutkuvienė, Irena Šimkienė, Elena Ur-baitytė, Henrieta Vepštienė, Giedrė Žumbakienė. Savo darbų skaidrėmis dalyvavo dailininkės —Vlada Stančikaitė-Abraitienė, Aleksandra Kašu-bienė, Elena Kepalaitė, Kristina Montvidas Kutkus, ir Giedrė M. Montvila — visos iš tolimesnių Amerikos vietovių. Šių menininkių ir taip pat tų, kurios parodoje su savo kūriniais dalyvavo, darbų skaidrės buvo rodomos ekrane po parodos atidarymo.

Neaptariant kiekvienos menininkės atskirai, nes jos jau daugiau ar mažiau parodų lankytojams yra pažįstamos, čia pasitenkinsime tiktai bendru parodos įspūdžiu. Kadangi šios parodos dalyvės buvo įvairaus amžiaus, todėl nenuostabu, kad joje radome įvairaus stiliaus ir technikos meno kūrinių. Atrodo, kad aliejiniai darbai užima pirmą vietą mūsų mene. Jų čia radome įvairių: realistinių, impresionistinių, ekspresionistinių, sur-realistinių, pusiau-abstraktų, abstraktų, laisvos formos, aštriabriaunių, ko-lažų. Kelios dailininkės atstovavo grafikai, išreiškusios savo ekspresionistinęs ir surrealistines nuotaikas. Buvo ir keramikos darbų: reljefiniai kūriniai, vazos, lėkštės. Spalvotų ir balta-juoda fotografijų taip pat buvo šioje parodoje. Jau ne pirmą kartą šios grupės parodose taip pat randame minkštosios, arba drabužių skulptūros, ir spalvotų drabužių piešinių.

Bendras šios lietuvių dailininkių darbų parodos įspūdis geras. Matėme, kad jos kiekviena save išreiškia skirtingai ir savitai. Vienos jau seniai yra nusistovėjusios savo pasirinktame stiliuje ir technikoje, o kitos vis dar keičiasi, kiekvieną kartą išsireiškia kitaip, o dar kitos vos tik pradeda rodyti savo meninius sugebėjimus.
Parodos proga išleistas ir katalogas. Jis patrauklus, duodąs žinių apie kiekvieną dailininkę ir jos kūrybos pavyzdį. Katalogo geras įspūdis baigiasi, atskleidus paskutinius du lapus, kur surašytos menininkių pavardės, kūrinių pavadinimai ir jų numeriai. Čia nesiskaitoma su lietuvių kalbos taisyklėmis — vienas vardas rašomas lietuviškai, kitas angliškai, viena pavardė baigiasi moteriška galūne, o kita vyriška.

Lietuvės dailininkės paskutiniais metais įnešė daug naujumo ir praturtino mūsų meninį lobyną. Baigiant galima pakartoti Lietuvos gen. konsule s Juzės Daužvardienės žodį, tartą atidarant šią parodą: "Lietuvių dailininkių draugijos paroda, gausi dalyvėmis ir eksponatais, yra svarus lietuvės moters kultūrinis įnašas. Moterų vaidmuo Lietuvos meno srityje svarbus nuo žilos senovės, kai vyrai užsiimdavo medžiokle bei karais, o moterys, prižiūrėdamos namus ir šeimas, stengdavosi pagražinti aplinką. Jos pasižymėjo spalvų menišku derinimu. Moterų kūryba, išsaugota klėtyse ir kraičio skryniose, tapo mums brangiu palikimu. Jų talentus paveldėjo ir dukros — dailininkės."

Saulė Jautokaitė


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai