Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Lietuvos vyčių seimas suruoštas Sy-racuse, N.Y., rugpjūčio 16-20. Tarp daugelio programinių įvairybių paminėtinos simpozinės diskusijos religinėm ir visuomeninėm temom. Žmogaus teisių simpoziumui vadovavo kun. Kazimieras Pugevi-čius. Kun. Jono Jutkevičiaus "Lietuvos draugo" metinė premija įteikta JAV Kongreso atstovui Samueliui Strattonui iš New Yorko valstybės už pagalbą Simui Kudirkai ir Bražinskams. Seime Lietuvos vyčių pirmininku išrinktas Pilypas Ska-beikis.

Lietuvių religinės šalpos renginyje spalio 14 d. Kultūros židinyje, New Yorke, programą atliko Bostono etnografinis ansamblis, kuris suvaidino "Lietuviškas vestuves". Ansambliui vadovauja Gita Kupčinskienė.

Šv. Jono — Lietuvių kankinių parapijos Toronte 50 m. gyvavimo jubiliejus spalio 14 - 15 d. d. paminėtas meninėmis ir religinėmis iškilmėmis. Koncertavo Danutė Garbaliauskienė.

Baltų draugijos konferencija spalio 20 - 22 suruošta Luenenberge (šiaurės Vokietijoje). Tai jau ketvirtoji šios draugijos konferencija.

Amerikos lietuvių tarybos metinis suvažiavimas įvyko spalio 21 d. Chicagoje. Atvyko 36 atstovai ir 67 svečiai. Devynerius metus išbuvęs valdybos pirmininku, dr. Kazys Bobelis, nebekandida-tavo ir buvo išrinktas garbės pirmininku. Jis turės sprendžiamąjį balsą valdybos posėdžiuose. Iš finansinio pranešimo paaiškėjo, kad 1977.X.1 — 1978.X.1 gauta 63,569 dol., išleista 56,634 dol. Kasoje liko 33,379 dol.

Lietuvės katalikės moterys spalio 28 d. Kultūros židinyje, New Yorke, paminėjo savo veiklos 70 m. sukaktį ir 30 m. nuo Pasaulio lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungos įsteigimo. Sąjungai vadovauja dr. Aldona Šlepetytė - Janačie-nė. Minėjime buvo akademinė dalis su paskaita bei sveikinimais. Apie katalikių moterų organizuotą veiklą kalbėjo Birutė Šoepetytė - Venckuvienė. Koncertinę programos dalį adiko sol. Gina Čapkaus-kienė, akompanuojant Sauliui Cibui.

Lietuvių Fondo metinio vajaus pokylis įvyko spalio 28 d. Chicagoje. Jame dalyvavo ir sen. Charles Percy. Pelno skirstymo komisijos pirm. dr. K. Ambrazaitis pranešė, kad nuo fondo pradžios jau išdalyta 526,116 dol. Šiais metais bus išdalyta apie 80,000 dol. Pokylio metu įteikti čekiai: Arūnui Kaminskui — 1000 dol., Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai — 1000 dol., PLB valdybai (Pietų Amerikos švietimui sustiprinti) — 3,500 dol., Kultūros tarybai (Čiurlionio monografijai leisti) — 2,000 dol. Pokylio proga LF kapitalas pašoko 18,000 dol. Siekiama greit sutelkti du milijonus. Pobūvį paįvairino sol. Roma Mastienė dainomis, akompanuojant Alvydui Vasaičiui.

BALFo metinis seimas buvo Chicagoje spalio 28 - 29. Dalyvavo 110 atstovų iš 30 skyrių, 25 direktoriai ir 5 įgaliotiniai — viso 140 asmenų. BALFo pirmininke trejiems metams perrinkta M. Rudienė.

Ohio lietuvių gydytojų draugijos 1,000 dol. premija lapkričio 4 įteikta dr. Juozui Jakštui Clevelande. Tai 22-oji šios draugijos premija. Draugijai šiuo metu vadovauja dr. Henrikas Brazaitis. Tūkstantinės premijos yra tekusios Algirdui Landsbergiui, Lietuvių Enciklopedijai, lietuvių mokyklų vadovėliams leisti,
Čiurlionio ansambliui, K. V. Banaičiui, Mykolui Biržiškai, Tėvynės garsų radijui, Broniui Kvikliui, Mykolui V Venc-lauskui, Stasiui Barzdukui, Alfonsui Mikulskiui, Grandinėlei, prof. Antanui Maceinai, prof. Zenonui Ivinskiui, dr. Juozui Girniui, Algiui Rukšėnui, Jaunimo kambariui įrengti Clevelando lietuvių namuose, Dirvai, Kent universiteto lituanistiniam skyriui, Algirdui Bielskui ir dabar — prof. Juozui Jakštui. Ohio gydytojų draugijai priklauso 53 nariai. Premijos įteikimo pobūvin pakviestas akt. Juozas Palubinskas, kuris deklamavo lietuvių poetų kūrybą.

JAV LB Taryba posėdžiavo Washing-tone lapkričio 18 - 20 d.d. Išklausyta LB įvairių komisijų pranešimai įstatymų keitimo, švietimo, jaunimo, religijos, politikos ir kitais klausimais. Pasigėrėta, kad šiais metais nesumažėjo lituanistinių mokyklų lankytojai. Suvažiavimo proga apsilankyta ir pasisvečiuota Lietuvos pasiuntinybėje. Lapkričio 21d. įvairių organizacijų atstovai bei svečiai lankėsi Baltuosiuose Rūmuose — viso 260 asmenų, kur juos priėmė ir vaišino JAV prezidento žmona Rosalyn Carter. Prieš vaišes lietuviam kalbėjo prezidento asistento pavaduotojas Mike Chanin ir prezidento patarėjas valstybės saugumo reikalam ZbignieWas Brzezinski. Lietuviai Baltuosiuose rūmuose svečiavosi apie 4 valandas. Šį priėmimą išrūpino JAV LB Krašto valdyba.

Laisvės Žiburio radijo renginyje lapkričio 18 Kultūros židinyje, New Yorke, programą adiko šešių tautinių grupių šokėjai, būtent lietuvių (kalvelio grupė, vad. Algimanto Vitkausko), ukrainiečių, škotų, korėjiečių, ispanų ir havąjiečių. Laisvės žiburio radijui, kuris veikia jau 12 metų, vadovauja Romas Kezys.

Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimas lapkričio 23 - 25 d.d. įvyko Detroite.

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos taryba lapkričio 24 buvo suvažiavusi į Chicagą. Atvyko 40 atstovų. Diskutuota, kaip išlaikyti lietuvių parapijas; išklausyta pranešimai apie katalikiškų organizacijų bei įstaigų padėtį. Suvažiavimui pirmininkavo Vytautas Šo-liūnas. ALRK federacijos pirmininkas yra dr. J. Meškauskas.

JAV LB Kultūros tarybą šiuo metu sudaro Aleksandras Radžius (pirm.), Elena Bradflnaitė, Rūta Penkiūnienė, Elena Okienė, Antanas Vaičiulaitis, Cezaris Sur-dokas ir Roma Žilionienė.

Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas, savo amžiaus 70 m. sukakties proga paaukojo 1,000 dol. vienam Aidų numenui išleisti. Taip pat 1,000 dol. paskyrė ir Liet. Kat. Mokslo akademijai.

Baltic Enterprises yra Bostone įsisteigusi bendrovė, užsimojusi pasaulio lietuvius aprūpinti įvairiausiais lietuviško pobūdžio reikmenimis, kaip gintaro papuošalais, audiniais, drožiniais, lipdiniais, vėliavom, medaliais, sveikinimo kortelėm, plokštelėm, muzikos instrumentais ir knygom. Baltic Enterprises bendrovę sudaro jauni Bostono lietuviai — Mykolas Drunga, Gintaras Karosas, Norbertas Lin-gertaitis ir Rimas Monomaitis. Adresas: Baltic Enterprises, P.O. Box 8241, Boston, MA 02114.

Dr. Elona Marijošiotė - Vaišnienė JAV prezidento rugsėjo 15 d. paskirta Prezidentinės komisijos svetimoms kalboms ir tarptautinėms studijoms nare. Į komisiją įeina 21 asmuo, pasižymėjęs moksle arba politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Šios komisijos uždavinys — atlikti apklausinėjimus, tyrimus, studijas, kad sukeltų amerikiečiuose dėmesį svetimom kalbom, užpildyti svetimų kalbų specialistų trūkumus ir t.t. Dr. E. Vaišnienė yra jaunosios kartos lietuvių veikėja ir prancūzų literatūros specialistė.

Sukaktys (šiais metais). — Juozas Audėnas, politikas, visuomenininkas, rugsėjo 25 d. sulaukė 80 m. amžiaus. Septyniasdešimt penkerių metų sukaktuvininkai: aktorius Henrikas Kačinskas — sausio 23 d.; Simas Sužiedėlis, istorikas, buvęs Darbininko redaktorius ir Enciklopedia Lituanica redaktorius, — lapkričio 10 d. Septyniasdešimt metų sukaktuvininkai: P. B. Varkala, pramonininkas, visuomenininkas, kultūrinių užmojų mecenatas, — gruodžio 2 d.; prel. Jonas Kučingis, Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos organizatorius ir jos ilgametis klebonas, — gruodžio 23 d.; kun. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C., mokslinių knygų bei straipsnių autorius, Lietuvių knygos klubo direktorius, — gruodžio 26 d. Šešiasdešimt metų sukaktuvininkai: dail. Romas Viesulas
— rugsėjo 11 d.; prof. dr. Juozas Zaranka — rugsėjo 21 d.; dr. Vytautas Majauskas, visuomenininkas, — spalio 13 d.; Vincas Natkevičius, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius, — lapkričio 6 d.; Stasys Džiugas, vaikų literatūros rašytojas, — gruodžio 6 d.

M i r t y s. — Kun. Pranas Raugalas, Brooklyno lietuvių Apreiškimo par. klebonas, gimęs JAV, bet veiklus lietuviškuose reikaluose, mirė birželio 29 d.: Zigmas Dailidka, visuomenininkas ir spaudos bendradarbis — rugpiūčio 8 d. Chicagoje; kun. dr. Juozas Zeliauskas, salezietis, profesorius, buvęs Vatikano spaustuvės direktorius — rugpjūčio 20 d. Romoje; dail. Povilas Kaupas — spalio 10 d. Chicagoje; A. Jovaras, Škotijos lietuvių veikėjas, — spalio 16 d. Škotijoje; Vytautas Jankus, Australijos lietuvių skautų veikėjas, — spalio 23 Sydnė-juje; Adolfas Orvydas, pedagogas, — lapkričio 12 Cicero, 111.; kun. Longinas Kemėšis, dirbęs lietuvių pastoracijoje Vokietijoje ir Kanadoje, — lapkričio 12 d. Thessalon, Ont.; Antanas Nakas, teisininkas, muzikas - pedagogas, dailininkas, laikraščių bendradarbis, muzikos klausimais, — lapkričio 20 Chicagoje.

R a š y t o j u o s e. — Henrikas Nagys skaitė savo poeziją Clevelando studentų, ir moksleivių ateitininkų suruoštame literatūros vakare rugsėjo 30 d. Putino kūrybą deklamavo Izabelė Žmuidzinienė.

Stasys Santvaras savo poeziją skaitė skautų 60 m. sukakties minėjime Toronte spalio 1 d. ir spalio 3 d. Hamiltone jam suruoštame literatūros vakare.

Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras atliko literatūrinę programą radijo Laisvės Varpo suruoštame literatūros vakare Bostone spalio 15 d.

Tomui Venclovai lapkričio 4 d. Montrealyje įteikta Akademinio Montrea-lio sambūrio 500 dol. premija. Jis skaitė savo eilėraščius ir vertimus.

Leonardui Andriekui Jaunimo centras suruošė literatūros vakarą (vakaronę) lapkričio 10 d. Jį apibūdino Povilas Gaučys.

Jurgis Gliauda laimėjo Dzūkų dr-jos 1500 dol. konkursą romanu rankraštyje "Perlojos respublika". Vertinimo komisiją sudarė: Dalia Kučėnienė, kun. dr. Ignas Urbonas, Česlovas Grincevičius ir Dzūkų draugijos atstovas kun. Jonas Borevičius, S.J.

Vytautui Alantui paskirta Dirvos novelės konkurso 600 dol. premija už novelę "Šachmatų partija su giltine". Mecenatas — S. Kašelionis iš Chicagos. Jury komisijoje buvo D. Bindokienė, dr. A. Šešplaukis - Tyruolis, A. Juodvalkis.

Tomas Venclova ir dr. Stasys Goštautas spalio 12 - 13 d. d. dalyvavo Tarptautiniame rašytojų PEN klubo suvažiavime Barcelonoje, Ispanijoje. Jie čia atstovavo lietuviams rašytojams PEN klubo egzilinės organizacijos amerikiečių skyriuje. Konferencijoje jie iškėlė lietuvių intelektualų bei rašytojų padėtį okupuotoje tėvynėje ir taip pat įkalinto V. Petkaus gelbėjimo būtinybę. Pasikalbėjimai su T. Venclova ir St. Goštautu buvo paskelbti trijuose įtakinguose Ispanijos dienraščiuose.

Marija Saulaitytė - Stankuvienė pakviesta dėstyti literatūrą į Marylando universiteto skyrių Heidelberge, Vokietijoje.

Prel. Liudvikas Mendelis, kuriam balandžio 18 d. suėjo 80 m. amžiaus, yra gimęs 1898 m. Lietuvoje. Dvejų metų atvežtas Amerikon, augo Pennsylvanijoje. Mokėsi Mount St. Mary kolegijoje Emmitsburge ir Romoje, įsigydamas teologijos doktoratą. Kunigu įšventintas 1928 ir paskirtas Baltimorės liet parapijos vikaru, o nuo 1943 m. — klebonu. Klebonaudamas per daugelį metų, pasižymėjo didžiu uolumu pastoracijoje ir lietuviškoje veikloje. Tarp amerikiečių išgarsėjo vadinamomis Stebuklingojo Marijos medalikėlio pamaldomis — novenomis, sutraukdamas į savo bažnyčią Baltimorės didmiesčio minias, ir surinkdamas milijonines dolerių sumas misijoms. Jubiliatas tebegyvena Baltimorėje kaip Pastor emeritus.


L i t e r a t ū r a. — JAV LB Kultūros taryba skelbia dramos konkursą. Rankraščiai siunčiami iki 1979 m. lapkričio 15 d. Pageidaujama, kad drama atitiktų vidutinišką spektaklio laiką. Kūrinių temos paliekamos autorių nuožiūrai. Premijos suma — 1,500 dol. Ji nebus skaldoma tarp dviejų autorių. Šiai sumai 1,000 dol. paskyrė Lietuvių Fondas, 500 dol. — Kultūros taryba. Rankraščiams siuntimo vieta bus paskelbta vėliau.

Lietuvių rašytojų draugijos premijos jury komisija sudaryta iš Kalifornijoje gyvenančių rašytojų. Į ją įeina Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, Alė Rūta, dr. Elena Tumienė ir Pranas Visvydas. Komisija vertins 1978 metų knygas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai