Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1960 m.
1960 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Po dešimties metų
Benys Babrauskas — Petro Vaičiūno jnašas
Petras Vaičiūnas — Juodi vaiduokliai padangėse renkas, Glūdų, neramu,
žibutė, Motinos žodžiai, Ateis diena, Marios nerimo (eil.)

V. Vaitiekūnas — Švietimas okupuotoje Lietuvoje
Kazys Bradūnas — Ant jūrų kranto, Kraujo vestuvės, Pirmagimis, švilpynė (eil.)
Zenonas Ivinskis — Ikišioliniai lietuviu kultūros tyrinėjimai
D r. Jonas Balys — Lietuviškų ir indiškų pasakų panašumai
A. V. — Albert Camus
J. Grinius — Pranas Naujokaitis: Upeliai negrįžta į kalnus
P r. Naujokaitis — Vladas Šlaitas: Ant saulėgrąžos vamzdžio
Paulius Jurkus — Romo Viesulo paryžietiškos "Dainos"
V. V. — Dail. Vytauto Kasiulio monografija
K. P r. Gaidamavičius — A. Maceinos "Didžioji Padėjėja"
D. V. Vilimas — Katalikų politinis susitarimas Maritaino mokslo šviesoje
PASTABOS — V. Čižiūnas: Pastaba prie Jono Matuso
straipsnio "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo ir lietuviškumo"

ĮVYKIAI


* 2 vasaris
Popiežiaus Jono XXIII raštas Lietuvos vyskupams
Leonardas Andriekus — Voratinkliai,Valdovas,Dabar, Troškulys, Adoracija, Nuplakimas,
Atilsis, Pagunda, Meile, Pavakarė, Laukimo naktj, Dėkingumas, Grįžimas, Budėjimas (eit.)52

D r. Jonas Norkaitis — Marksizmas ir mūsų laikų visuomenė
Aleksandras Radžius — Ave Maria, Vienuolio valanda, Ledas (eil.)
Birutė Pūkelevičiūtė — Rauda
Jonas Matusas — Žemaitija iki Šešupės ir Virbalio
Kun. K. Senkus — Melodijos primatas ir lietuvių muzika: giesmės ir dainos
P r. Naujokaitis — Igno Šeiniaus pomirtinė knyga
Jonas Aistis — Mūsų beletristika anglų kalboj
D r. A. Baltinis — Vysk. Vincentas Brizgys: Negesinkime aukurų
Antanas Kučas — "Tautos praeitis"
A. Šapoka — Istorinės Lietuvos albumas
E. G. — Koncertai Niujorke
C. Butkys — Sovietų teisingumas
Įvykiai


* 3 kovas
Andrius Baltinis — Lietuviškosios kultūros kilimas ir
smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose

Mali Jurma — Estų poetė Marie Under
D r. V. M a r. — Pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjungoje
Vladas šlaitas — Duok, kad ištverčiau, Lyjant (Eil.) .
Nele M a z a l a i tė — Tiesos
Jonas Matūsas — Žemaitija iki Šešupės ir Virbalio
P. Samogita — Ką žemaitė rašė apie bolševikus
Aug. Raginis — A. Giedrius: Pasakėčios
L. A. — Augšto lygio koncertas
St. Meringis — Prasmingas atsigaivinimas
Tėv. L. A n d r i e k u s, O. F. M. — Trijų jubiliejų šviesoje
Vytautas Volertas — Paprastas žmogus mūsų veikloje
L. Dambriūnas — Dėl politinės pasaulėžvalgos
Įvykiai


* 4 balandis
A. Šapoka — Didžiosios XVI amžiaus statybos Vilniuje
Leonardas Andriekus — Varpai (eil.)
Andrius Baltinis — Lietuviškos kultūros kilimas ir
smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose

Julija š va baite — Dvyliktoji stotis, Jau mirė pasmerktasis, Tryliktoji stotis (eil.)
Paulius Jurkus — Vilnelės istorija
P. Gaučys — Naujoji ispanų poezija
Iš ispanų poezijos: Miguel de Unamuno (Mąstymai, Grožis), Antonio Machado (Vakar kai miegojau, Jaudinanti daina, Pavargęs citrinmedis, Vidudienis), Juan Ramon Jiminez (Tai mano siela, Vienuma, Tave nuskabiau, Meilė, Aš atgimstu), Federico Garcia Lorca (Gitara, Jūrų vandens baladė, Valkelės), Jorge Guillen (Vidudienis), Pedro Salinąs (Žemė), Rafael Alberti (Du angelai, Jūrininkas žemyne), Luis Cernuda (Jeigu žmogus galėtų pasakyti), Vicente Aleixandre (Žodis, Jūra)
V. Benjaminas — "Eglutės"' dešimtmetis
Pedagoginio Lituanistikos Instituto atsišaukimas
Jaunimo literatūros konkursas
R. Viesulas — Adomo Galdiko aliejinės tapybos paroda
V. — Apie lietuvį menininką kūrėją
Aleksandras Ružaniec-Ružancovas — "Aidų žurnalo filosofijos,
psichologijos ir doros reikalais straipsniai (1944-1958

J. Matusas — Pastabos prie kun. K. Senkaus straipsnio:
Melodijos primatas ir lietuvių muzika

Al. Gimantas — Jaunimo stovykla "Dainava"


* 5 gegužė
K. Mockus — Ateitininkų jubiliejus
A. A. vysk. Vincentas Padolskis
Vladas šlaitas — Morta, Morta (eil.)
Kun. Stasys Žilys — Marija ir Bažnyčia
A. Baronas — Kvailumo riba
Z. Balvočienė — Iš šešėlių, Aido atgarsy (eil.)
Pr. Skardžius — Prel. J. Laukaitis kalbininkas
D r. D. Jasaitis — Paskutines prof. St. Šalkauskio dienos
A u g. R. — Kalvos ir lankos
S. A-t i s — Europos knyga jaunimui
P. Jurkus — V. K. Jonyno vitražai Lietuvių Pranciškonų
vienuolyne Brooklyne

Vladas Jakubėnas — Trubadūras
S t. Meringis — P. Vaičiūno "Prisikėlimas" Čikagos scenoje
Vytautas Volertas — Asmuo ir sambūris


* 6 birželis
Zenonas Ivinskis — Didysis lietuvių tautos laimėjimas prie Durbės 1260 m
Jonas Aistis — Prūsų rikio Pipynës mirtis
Henrikas Radauskas — Mire Borisas Pasternakas
Borisas Pasternakas — Iš poemos "Leitenantas šmid-
tas", Augštas šauly, Lëkë žvaigždes (eil.)

Juozas Brazaitis — Ar lietuvis menininkas turi liktis ištikimas
William Shakespeare — Dvi scenos iš "Hamleto" (Verte A. Nyka-Niliūnas)
V. Trumpa — Lietuvos istorikų darbai ir dienos
J. Ž-čius — "Čiurlionio" Ansamblio koncertas
R. — Sandros Čipkuvienes tapybos paroda
Dalia Bylaitienë — Pirmoji lietuviško vaidinimo plokš-
tele: Kazio Borutos "Baltaragio malūnas"

J. Matusas — Tabakas ir kortos senovės Lietuvoje
T. V. G. — Romos istorikų darbai ir planai
L. A. — Pranciškonų gimnazijos pirmoji laida
L. A. — 25 dvasinio darbo metai


* 7 rugsėjis
Prel. F. Bartkus — A. A. Vyskupas Vincentas Padolskis
Kazys Bradūnas — Aukojimas, Keleivis ir ugnis, Kelionės galas, Ruduo (eil.)
Zenonas Ivinskis — Žemaičių klausimas ir Žalgirio kautynės
Pulgis   Andriušis — Vienplaukis ir švilpauja
A. Šešplaukis — J. G. Kreutzfeldo lietuvių tautos ir dainų charakteristika
Danguolė   Sadūnaitė — Vasara  (ei!.)
Antanas   Kučas — Kelias į lietuvių mokyklas Amerikoje
Azorin — Atidėtas apsilankymas
Vytautas   Mačernis — Sonetai
J.  Žmuidzinas — Nuostabusis Pranas Domšaitis
P.  Gaučys — Azorin
V.  Trumpa — Baltų Instituto darbai
P.  Jurkus — Telesforo Valiaus kūryba
Vladas Adomavičius — Muzikine lietuvių veikla Bostone
P r.  G. — Lietuviškasis liberalizmas
Įvykiai


* 8 spalis

Antanas Sužiedėlis — Ateitininkai ir lietuvių tautos egzistencija
Bernardas Brazdžionis — Deganti siela, Princeses
Sit Hat-Hor lūvet veidrodis, Pavasario malda, Sfinksui, Vė-
lines, Ateina pergalė (eil.)

Zenonas Ivinskis — žemaičiu klausimas ir Žalgirio kautynės
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Tėvas Augustinas Gemelli, O.F.M
R. Spalis — Paklydimas
Nerimą Narutė — Metų Mišios, Šaltinis (eil.)
Henrikas Nagys — Kelione į Kingstcną
Aug. R. — Algimantas Mackus: Jo yra žemė
A. Mažiulis — Naujas mūsų dainų lobynas
S t. Santvaras — Prie Juliaus štarkos kapo
Mečys Musteikis — Pasaulinis Eucharistinis Kongresas ir lietuviai.
L. D. — VI Ateitininkų Federacijos kongresas
P r. G. — Lietuviškasis liberalizmas
Įvykiai


* 9 lapkritis
A. V. Prel. A. Dambrauskas - Adomas Jakštas
Mykolas Vaitkus — Su gyvu Jakštu
Pr Pauliukonis — Draugija, literatūros, mokslo ir po-
litikos žurnalas

Adomas Jakštas — Malda jaunikaičio, Pranašas, Palan-
gos jūra, Paskutinis lapas, Varna (eil.)

L. Dambriūnas — Adomas Jakštas — publicistas
A. Baltaragis — A. Jakštas dabarties Lietuvoje
J. Grinius — Vinco Ramono "Miglotas rytas"
J. Matusas — Karnezas ir Lietuvos Statutas
A. Plukas — Lietuvos vergijos dvidešimtmetį atžymint
Įvykiai


* 10 gruodis
Vysk. V. Padolskis — Kai Kalėdų naktį prabyla bažnyčių varpai
D r. Antanas Musteikis — Lietuviškosioj kultūros su-
sitikimas su amerikietiškąja

Saint - John Perse — Vaikystės šventė, Regento istorija (eil.)
Dr. P.Rėklaitis — Pranas Gailius
Paulius Jurkus — Pirklio sūnus
Stasys Santvaras — Dėkingumo giesmė (eil.)
A. Bendorius — Kazimieras Pakštas

Jonas Matusas — Dzūkijos Kapčiamiestis Lietuvos ir jos
pramonės istorinėje perspektyvoje

A. V. — Nobelio laureatas Saint-John Perse
J. Grinius — Vytauto Alanto "Tarp dviejų gyvenimų"
Antanas Kučas — Jono K. Kario "Pinigai"
R. V. — Aleksis Rannit: Eiles Wiiraltui etc.
P. J. — Dail. Jonas Šileika
A. PIūkas — Keli žvilgsniai į Lietuvių Bendruomenę
"Aidų" 1960 m. turinys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai