Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Apie J.Paukštienę, laiškas, atsiųsta paminėti... PDF Spausdinti El. paštas
Jadvyga Paukštienė, kurios kūrinių nuotraukomis iliustruotas šis numeris, dailės studijas baigė Kauno meno mokykloj ir vėliau gilino Paryžiaus Academie de Beaux Arts. Dar Kauno meno mokyklos mokinė 1937 m. Paryžiaus pasaulinėj parodoj laimėjo aukso medalį už kilimo projektą. Dalyvavo bendrose parodose Lietuvoj, Vokietijoj ir, apsigyvenusi Chicagoj, JAV. Individualių parodų yra surengusi keliolika, pernai — New Yorke ir Los Angeles. Taip pat dalyvauja ir amerikiečių dailės parodose, rengia jiems ir individualių parodų. Pereitą mėnesį buvo išsta-čiusi savo dailės darbus Chicagos Presbyterian - St. Lukes Hospital galerijoj. Jos kūryba yra išaugusi iš vėlyvojo impresionizmo mokyklos, bet ilgainiui yra įgijusi ir abstraktinio ekspresionizmo elementų. Didelio darbštumo dailininkė, savo kūrybos kelyje nesustingstanti, vis ieškanti naujų galimybių, bet drauge išsauganti savo individualumą. V. Vizgirdos žodžiais (LE XXII, 179), ji "surado individualų braižą, kuris teikia jos kūriniams dramatinės jėgos ir daug ekspresyvios išraiškos. Gilių, sodrių, skambių varsų gama palenkta vidinei paveikslų nuotaikai išreikšti".


Laiškas redakcijai
Tikrai įdomu skaityti kun. dr. L. Andriekaus "Aidų" istorijos apžvalgą ir žurnalo steigėjo dr. V. J. Bieliausko atsiminimus. Belieka laukti, kad savo jubiliejinį žodį tartų ilgamečiai Aidų" redaktoriai K. Bradūnas ir Vaičiulaitis.

Norėčiau papildyti "Aidų" istoriją iar vienu faktu. Be jau suminėtų redaktorių, vieną ypatingą žurnalo numerį parengė ir suredagavo istorikas dr. Adolfas Šapoka. Tai buvo Augsburge išleistas Nr. 18 1948 metų rugsėjo mėnesį. Tasai storokas, 56 ruslapių numeris buvo skirtas Mažajai Lietuvai. Dr. A. Šapokos įžanginiame žodyje pasakyta: "Po 1921 -retais Kaune išėjusio 'Kovo 20', tai rus pirmas rinkinys, kuriame visas kolektyvas specialistų giliai skverbiasi į jos (Mažosios Lietuvos) problemas". Tas numerio bendradarbių kolektyvas buvo: VI. Viliamas, J. Puzinas, J. Balys, Vc. Biržiška, V. Maciūnas, Z. Ivinskis, J. Kantrimas,
Gimbutas, J. Pauperas, Ad. Šapoka, dr. Normantas ir E. Simonaitis surašyta pagal jų straipsnių eilę iumale). Labai smulkiu šriftu atspausdintasis "Aidų" numeris su-iirytų apie 250 puslapių normalaus šrifto knygą.
S eikinu leidėjus ir redaktorius, ėjusius iki šiol jokio kito žurnalo nepralenktus trisdešimt metų. Arlington, Mass., 1975 vasario 18.
Jurgis Gimbutas

ATITAISYMAI

Sausio numery, p. 28, atitaisytina, kad atsiminimų knygos ''Dienų vitražai" autorė yra Sofija Oželienė.

Vasario numery, p. 55, paraše po VDU senato 1939-40 m. nuotrauka yra iškritusi viena eilutė. Todėl atitaisytina: pirmoje eilėje (iš kairės) trečiasis sėdi prorektorius Pr. Jodelė, o toliau humanitarinių mosklų fakulteto dekanas M. Biržiška (tik po jo — rektorius St. Šalkauskis).
Tame pat vasario numery, p. 61 išnašoj atitaisytina, kad V. S. Vardžio str. buvo žurnalo The Russian Review 1971 balandžio numerio 101-110 puslapiuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Šiušis: ILGESIO GIESMĖS. Eilėraščiai, kurių tematiką nusako rinkinio skyriai: Tėvynei, Broliams, Motinai. Argentina, Buenos Aires, 1973. 46 psl. Išleido autorius savo 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti.
LITUANUS, Winter 1974, 80 psl. Šiame numery, redaguotame J. A. Račkausko, duodami A. Kantauto, J. Balio ir F. G. Lassnerio str. apie lituanistinę medžiagą JAV ir Kanados bibliotekose, Kongreso bibliotekoj ir Hooverio institute. Pateikiama B. Sruogos "Dievų miško" ištrauka. V. Nakas rašo apie Lietuvos muzikos istoriją. A. Tamošaitienės kilimų nuotraukos palydėtos J. Danio straipsniuku


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai