Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAI BRITŲ KARE PRIEŠ JAV 1813-1815 m PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. KOSTAS JURGĖLA   
Šiandien Kanados lietuviams švenčiant savo tariamai trumpą įsikūrimo istoriją, norėčiau juos nustebinti: gana masinio pobūdžio lietuvių imigracija Kanadoje įvyko 1813 metais — taigi prieš 149 metus.

Napoleono eroje, po Lietuvos ir Lenkijos išdraskymo, lietuviai tarnavo ne tiktai okupantų daliniuose, bet ir prancūzų revoliucinėje armijoje — Kniazevičiaus legione tarnavo daugiausia lietuviai, o Dambrowskio legione — lenkai. Jų kapų atsirado Egipte, Italijoj, Indijoj, Ispanijoj ir San Domingo džiunglėse. Daugelis jų pateko anglams į nelaisvę. Kalinami giliai laivuose, kovodami su laivų žiurkėmis, tie vyrai buvo kalbinami pasirinkti: arba būti žiurkių užgraužtiems, arba stoti "savanoriais" į britų kariuomenę. Na, daugelis pasirinko "savanorių" kelią. Aišku, anglai stengėsi tokių karių nestatyti prieš prancūzus ir pastarųjų "cisalpiniečius" legijonierius. Anglai istorikai nesididžiuoja tokia anų laikų sistema, kuri ir New Yorko uoste nunešė daugelį amerikiečių gyvybių.

Britų "sutartis" su savanoriais eks-legijo-nieriais buvo sudaroma 7 metams. Kilus karui su Amerika, britai pirmon eilėn pasiuntė Ka-nadon tokių buvusių belaisvių pulkus, kurių nedrįso paleisti prieš Napoleoną. Tokių buvo net keli pulkai, bet lietuvių ir lenkų daugiausia turėjo pulkininko de Watteville ir pulk. deMeuron pulkai, taip pavadinti jų "savininkų" vardais. Šveicaro de Watteville pulkas buvo britų nupirktas 1801 m. De Meurono pulkas pradžioje buvo olandų tarnyboje, bet perėjo anglų nuosavybėn Ceilono ekspedicijos metu ir anglų buvo panaudotas indų sukilimams malšinti, o po to grąžintas Europon. Įdomu, kad kelios dešimtys "Lenkijoj" gimusių, taigi gal ir lietuvių, buvo "suverbuoti" Indijoj — Fort St. George prie Madraso. Papildyti buvusiais belaisviais, abudu pulkai atliko tarnybą Viduržemio jūros srity, o 1813 m. vasario mėn. vyriausias vadas, did. kng. Wellingtonas (Winstono Churchillio prosenis) davė įsakymą jiems vykti Amerikon. 1813 m. balandžio 5 d. kariai buvo susodinti į laivus Kadikse (Cadiz), Ispanijoj. Gegužės 18 jie jau buvo Halifaxe, o birželio 6 Quebec'e. Wattewille pulke buvo 1456 vyrai, daugiausia lenkai ir lietuviai. Man pavyko iš Britų karo ministerijos archyvų gauti trijų pulkų — Chasseurs Brittaniąues, deWatteville ir deMeuron — originalių dokumentų mikrofilmus. Tai karių sąrašai, algų lapai ir istorijos. Mums įdomiausia yra de Watteville pulko sąrašai: Chasseurs pulke rašomos tik pavardės ir vardai, de Meu-ron pulke pridedami kilmės kraštai, bet de Watteville pulko sąrašuose nurodoma ir gimimo vietos.

Pasidairę po de Watteville pulko sąrašus, matome, kad seniausieji "įstojimai" vyko Vokietijoje 1801 metais, po to seka 1802-3 m. Maltoje, bet daugiausia "įstojo" 1810 ir 1811 metais Ispanijoje ir Anglijoje.

Amerikiečiai labai greitai patyrė apie naujų priešo dalinių atvykimą. Karo ministeris gen. John Armstrong, Kosciuškos bičiulis, 1813 m. rugsėjo 18 rašė generolui Wilkinsui: "De Watteville pulkas buvo su verbuotas Ispanijoje; jį sudaro lenkai, vokiečiai, ispanai ir portugalai, ir jie yra visiškai nepatenkinti." Armstrongas ragino generolą pulti to pulko stovyklą prie Kingstono: "Koks brangus momentas, mielas bičiuli, dabar pasitaiko." Tikrai, pulko dokumentai rodo, kad dezertavimai prasidėjo, vos iškopus į žemyną, bet kas kartą retėjo: senų karių prigimtis veikė juos ir drausmino. Sugautieji dezerteriai buvo nuteisti "ligi gyvos galvos tarnybon eiliniais tokiuose pulkuose ar korpuose, kokius teiksis parinkti Jo Karališkoji Didybė," — bet kelis sušaudė.

De Watteville pulkas susikovė su amerikiečiais 1813 m. rugsėjo 26 d. prie Chateau-gay, vėliau pulkas buvo pasiųstas toliau į vakarus, "į Niagaros pasienį". 1814 m. vasarą pulkas dalyvavo Fort Erie, N.Y. apgulime — prie Buffalo, N.Y. — su stambiais nuostoliais. Karui pasibaigus, 1815 m. pulkas buvo išformuotas, o paleistieji kariai apdovanoti žemės sklypais "žemutinės Kanados pasieniais, kur gresia užpuolimai ... de Watteville pulko grenadierių kuopa ypatingai pasižymėjo pastovumu . .. Jo Didybės Vyriausybės noras yra, kad geriausieji sklypai būtų paskirstyti tarp jos kareivių". Taip iš Londono rašė ministeris pirmininkas lordas Bathurst. Taip buvo mėginama, kazokų pavyzdžiu, sudaryti "karines kolonijas" St. Francis paupiais Quebeco provincijoje ir Rideau paupiais Ontario provincijoje. Gal ir ka-nadiškis Vilniaus miestas buvo tų demobilizuotų karių įkurtas — neturėjau progos to reikalo tikrinti. (Trys "Wilna" miestai New Yorko valstybėje buvo įkurti 1813 m., "pagerbti miestui Rusijoje, kur prieš metus vyko didelės kautynės su Napoleonu," bet juos kolonizavo ne lietuviai.) 1817 m. grafas Selkirk, apgyvendinęs anglus kolonistus prie Red upės, susikivirčijo su North West Fur Co. Vos nekilo karas, kai Selkirkas sudarė savo šimto vyrų karinį dalinį savo žemėms ginti ir sutelkė dalį de Watteville pulko veteranų. Betgi esama duomenų, kad dėl nederliaus ir gyvulių stipimo daugelis tų veteranų pametė savo sodybas ir išsikėlė į Dakotas.

Pažymėtina, kad pulko sąrašai buvo vedami prancūzų kalba — pulko vadais buvo šveicarai Frederick de Watteville (1801-1812, nuo
1809 m. britų kariuomenės gen. majoras), Louis de Watteville (1812-13), ir Victor Fischer — ligi galo. Karių pavardes užrašinėjo raštingieji puskarininkiai, o vardo rašymas priklausė nuo puskarininkio tautybės, taigi —John, Johann, Jean, Juan, Giovanni, ir tt. Bedarant alfabetinį karių sąrašą, jei iš eilės sekančio kario kilmės kraštas buvo tas pats, kaip ir augščiau užrašyto, tai naudojo kabutes. Tuo būdu pasitaikė, kad toksai Adomas Matjošaitis buvo užrašytas: "Madiosaidis Adam — Natif de Littau en Braband". Buvo žymima pavardė, vardas, amžius (įstojimo metu), gimimo vieta (place de nativité), kilmės kraštas (pays), įstojimo vieta ir data, asmens aprašymas, pastabos. Be "brabantiečio" Matjošaičio beveik visų kitų lietuvių gimimo kraštu nurodyta "en Pologne", kai kuriems "en Moscovie". Žemiau pateiksiu tik kelias pavardes, dėl kurių kilimo vietos beveik nėra abejonės — tenka palikti nuošaliai neišaiškinamas arba neatpažįstamas vietas, k.a.
Schau, Thau, etc.

Marinok Dominique, g.v. Calvary en Pologne (Kalvarija), 26 m., įs. Anglijoj 1811.9.27 (p. 326).
Markowitz Theodore, g.v. Bristeledefky en Pologne (Lietuvos Brasta), 36 т., įs. Messinoje 1806.8.4 (p. 89-173). Marlin ar Martin?) Jacob, g.v. Kung (Kungen) ? en Pologne (Kunigiai Telšių), 44 т., įs. Ispanijoj 1810.9. 18 (p. 180).
Mayer Daniel, g.v. Zeomisckel en Pologne (Žeimiš-kêliai-Ukmergës), 22 т., įs. Maltoje 1802.12.25. Naujai js. Melazzo 1809.12.25 (p. 84-163).
Mayni Angelo, g.v. Bontz en Pologne (Bončiai-Pa-novežio, Bundzai- ar Bundžiai-Šakių), 20 т., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 178).
Michalofsky Frantz, g.v. Schwir en Pologne (Svy-rlai), 28 т., js. Anglijoj 1810.7.18 (p. 92-179).
Naivecademene Joseph (Naiva Gediminas Juozas?), Natif de Grodno en Pologne (Gardinas), 25 т., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 186).
Nowitzky, Joseph, Natif de Bartziz en Pologne ( Barciai-Varënos ? Barčiai-Alytaus-Seinų ? ), įs. Anglijoj
1810 8.10 (p. 186)
Oleca Albert, Natif de Posen en Pologne (Pasieniai- Marijampolės?), 24 т., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 99-193).
Olex Johann, Natif de Lask en Pologne (Leskava-Marijampolës ? ), 25 m., įs. Anglijoj 1810.8.16. Dezerta-vo 1813.8.13 Kingston'e (99-193).
Passeck Gaspart (Pasieka?), g.v. Lenkono en Pologne (Linkuva? Linkūnai?), įs. Messinoje 1806.8.4 (p. 206).
Passili Jean, g.v. Kreva (Kowa?) en Pologne, 35 m., įs. Messinoje 1806.8.4. (p. 206).
Paulus Michel, g.v. Mishling en Pologne (Mësliniai-Vilkaviškio?), 28 m., įs. Anglijoj 1811.10.28 (p. 109-213).
Polaisky Théodore, g.v. Strusun en Pologne (Stro-šūnai-Trakų, Strošiūnai-Biržų, arba Stračiūnai-Seinų),
24 m., įs. 1806.10.30. Atkeltas iš de Frohbergo pulko.
Paleistas 1813.10.4 (p. 106-207).
Polokowitz Marc, g.v. Governi en Pologne (Gubernija-Šiaulių ?), 50 m., įs. Vokietijoje 1801.5.1. Paleistas, (p. 204).
Porel Alexander g.v. Doniska (Dobiska?) en Pologne (Doniškiai-Utenos?), 28 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 107-209).
Pouwara Jonan, g.v. Lewitz ar Sewitz en Pologne (Levickiskës-, Leviškiai-Taurages ?), 21 m., įs. Anglijoj 1810.7.18 (p. 107-209).
Rathiavicz Mathias, Natif de Grodno en Pologne, 45 m., įs. Messinoje 1806.8.4 (p. 114-223).
Rattivil John, Natif de Moscou (ar Moscan) en Russie, 44 m., įs. Gibraltare 1810.7.19 (p. 115-225).
Raubeidet Martin, g.v. Lippel en Pologne (Liepalo-tas-Marijampolës ar Lipelis-Vitebsko ?), 26 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 226).
Redick Frédéric (Ridikas?), g.v. Welau en Allemagne (Vëluva), 23 m., įs. Cadize 1812.4.16. Perkeltas į Batalijoną (p. 116-227).
Remansosky Johan, g.v. Gubes en Pologne (Gubesa -Ukmergës?), 26 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 115-225).
Ronatis Anton, Natif de Mariampole en Pologne, 27 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28 d. (p. 116-227).
Rosseck Thomas, (Ruseckas?), g.v. Swogen en Pologne (Svaiginiai-Šakių?), 38 m., įs. Ispanijoj 1810.9.26 (p. 116-227).
Sabolsky Martin, Natif de Grodno en Pologne, 24 m. įs. Gibraltare 1810.7.19 (p. 252).
Sacosky Adam, g.v. Welinsky en Pologne (Vilnius? Veliuona?), 25 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 276).
Salesky Peter, g.v. Nomas en Pologne (Naumų-Tau-ragnų, Namišių-Biržų ir Panevėžio, Numšių-šiaulių ? ), 38 m., įs. Anglijoj 1811.1.13 (p. 143-281).
Salosky Frantz, g.v. Doaschky en Pologne (Daukšiai-Marijampolės?), 35 m., įs. Anglijoj 1810.8.11 (p. 141-277).
Sappreko Simon, Natif de Alchinick en Pologne (Valkinykas), 24 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28 (p. 142-279).
Sarazoch Roman, Natif de Skruden en Pologne (Skriaudziai-Marijampolës), 30 m., įs. Anglijoj 1810.7.18 (p. 142-279).
Saschila Thomas, Natif de Schau en Pologne (Šiauliai? šau—?), 46 m., įs. Maltoje 1806.9.30. Atkeltas iš de Frohbergo pulko (p. 248).
Schnarzky Waltromo, Natif de Wisheim en Pologne (Vyžainis), 42 m., įs. Anglijoj 1811.9.17 (p. 286).
Scholna Joseph (Šalna), g.v. Zasgrow-Zascrow en Pologne (Liškiava?). 26 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 276).
Sederook Johan, g.v. Mokniany en Pologne (Mak-niūnai, Nedzingės arba Alytaus?), 23 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28 (p. 142-279).
Senky Juan, g.v. Sternepol en Pologne (Staropolë-Marijampolë arba Tarnopoliai Lietuvoj arba Lenkijoj),
25 m., įs. Anglijoj 1811.9.17 (p. 286)
Shelenzky Pau (Žilinskas), g.v. Greishuntz en Pologne (Graužėnai-Kauno, Graužiniai-Vilkaviškio?), 22 m. įs. Anglijoj 1811.9.17 (145-285).
Stezock Jacques, (Stačiokas?), Natif de Asmiska en Pologne (Ašminta Marijampolės, Ašmučiai-šakių ar Ašmena?), 36 m., įs. Messinoje 1806.8.14. Paleistas 1813.8. 14 (p. 244).
Vanks (Vaness) Vanys, Cari, g.v. Mickan en Pologne (Mickai-Šakių?), 22 m., įs. Anglijoj 1811.10.21. Dezertavo Kingstone 1813.9.3 (157-269).
Wasilo Richar (Ricka, g.v. Moladezni en Pologne (Molodečną), 25 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 300).
Wisnosky Gregor, g.v. Razing (Razuny?) en Pologne (Rusinge-Liškiavos-Alytaus, Rusinka-Gudelių-Mari-jampolės?), 30 m., įs. Maltoje 1806.11.2. Atvyko iš de Frohberg pulko. Mirė 1813.11.7 Kingstone (Kanadoje) (p. 296).
Woitzeck Matthias, g.v. Garlowa en Pologne (Gar-lava?), 24 m., įs. Anglijoj 1811.11.14. Dezertavo 1813. 11.25 (p.302).
Zasinsky Ignatz, Natif de Wilna en Pologne, 23 m., įs. Anglijoj 1810.8.0. Dezertavo 83..23 (p. 62-320).
Zukofsky Matthias, Natif de Swirsky en Pologne (Svyriai?), 30 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 162-320).
Puskarininkių sąraše: (dokumento Nr. W.O. 25/679)
Ignace Zasinsky, gim. Lenkijoj 1778, korporalas 1810 rgp. 10. Gi prieš tai, eilinių sąraše: Zasinsky, Ignatz, Natif de Wilna en Pologne, 23 m., įstojęs Anglijoj 1810 rgp. 10. Dezertavo 1813 lapkr. 23 (pusl. 162 ir320).
Eilinių sąraše (dok. Nr. W. O. 25/680):
Allexowitz Joseph, natif de Salniky en Pologne (gai Salenikų km., Radviliškio v., Šiaulių a. arba Šalčininkų-Solniki km., Lydos a.), 20 m. amž., įsirašė Anglijoj 1810 8.11. (p. 3-3).
Bartoscheck Paul, gim. v. Tels en Pologne (gal Telšiai?), 21 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28 (p. 30).
Baxa Laurent, g.v. Drashon en Pol., 45 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 17-29; gal Drusënai, Utenos?).
Blasiz Pavat (Blažys Povilas), g.v. Gossmick en Pol., 25 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 28).
Bobel Jean, g.v. Zarnedonac (ar Zarnedowas), 19m., įs. Messinoje 1806.8.4; naujai įsirašė 1813.8.4 (pp. 13-21 ir 167).
Bokath Stanislaus, "Natif de la Pologne," 33 m., įs. Messinoje 1809.7.7 (p. 26).
Borgosky Jean, g.v. Prazmus en Pol. (Pramušė arba Prasmikai, Ukmergės a.?), 23 m., įs. Anglijoj 1810. 8.16 (p. 17-29).
Boreosky (ar Boregsky, Borgosky) Jean, g.v. Sorga (Sorgenai, Kauno a., Sargynë, Marijampolės a., Sargū-nai, Šiaulių ir Ukmergės a., Sargeliai, Raseinių ir Ukmergės a.), 26 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 18-30).
Borgosqkis Jean, g.v. Rachea en Pol. (Račiai, Mažeikių, Šiaulių arba Raseinių ap.), 30 m., įs. Anglijoj 1810.8.11 (16-28; plg. dar yra Borkofsky Joseph "de Varsovie en Pol." ir Borkofsky Martin "de Romenera en Pologne").
Borovas Francesco — 1) Natif de Drashon en Pologne" (gal Drusėnų, Utenos a.), 45 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 17-29) ; ir
Borovas Francesco — 2) Natif de Couvon (ar Cow-on) en Hongrie (atsieit Vengrijoj? ar Kaune?), 30 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 18-30).
Bullat Joseph, Natif de Brenn en Pologne (atsieit: Bulota iš Prienų), 25 m., įs. Messinoje 1806.8.30, naujai įsirašė 1813.8.30. Papildomam sąraše — amžius 27, ūgis 5'8" (p. 22-167).
Carkeilo Theodor (Kirkyla? Karkyla-Karkaila?), g.v. Mada en Pol. (Medeikiai-Madeikiai Biržų ir Utenos?), 26 m., įs. Anglijoj 1810.11.16 (23-41; Kirkilų kaimų esama Alytaus, Kauno, Marijampolės ir šakių aps.).
Caspar Mathias, g.v. Stolen (ar Svolen) en Pol. (Stalų km., Būdviečio v., Seinų a.?), 22 m., įs. Maltoje 1803.7.15, dezertavo 1807.9.6, sugrįžo rugs. 12 (p. 20-35).
Dereskowitz George, Natif de Wilde en Pologne (arba Vilnius, arba Vildūnai-Biržų, Vildžiūnai-Ukmergės ir kelios kt. viet.), 20 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 56).
Dierbitzky Joseph, g.v. Kotzka en Pologne (Kat-kai-Kėdainių ir Panevėžio, Katkiškės-Seinų, Katkūnai-Biržų, Katkuskis-Zarasų), įs. Messinoje 1806.8.10, atleistas 1813.8.10 (p. 52).
Doboschowitz Michel (Dabuševičius, pasirenku tik dėl pavardes lietuviškumo), Natif de la Pologne, 28 įs. Messinoje 1809.7.7. (p. 30-55).
Dutkowsky Jacob, g.v. Neustadt en Pologne (Nau-miestis-šakių?), 25 m., įs. Anglijoj 1811.1.18 (p. 31-57).
Flurea Johan, Natif de Grodno en Pologne (Gardinas), 38 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28 (p. 45-85).
Gablinsky Florentz (Laurinas?), g.v. Neustadt en Pologne (Naumiestis-Šakių?), 30 m., įs. Anglijoj 1811. 9.27 (p. 324).
Gaiesky Michel, g.v. Lacowa en Pologne (Laukuva-Leckava-Liškeva ? ), 24 m., įs. Anglijoj 1811.9.14 (p. 154-32).
Gogosky Albert, g.v. Sishone en Pologne (Syčionys ar Sičiūnai Ukmergės, arba Sidžiūnai-Panevėžio ? ), 31 m., įs. Anglijoj 1810.8.11 (p. 55-104).
Golombiofsky Gregor, g.v. Stemplinsky en Pol. (Stempliai-švėkšnosTauragės?), 40 m., įs. 1806.8.14 (p. 102) ir Golombiofsky Grégoire, g.v. Zukal en Pol., 30, įs. Messinoje 1806.8.4 (p. 64-123).
Grazolsky Joseph, g.v. Smalinzky en Pol. (Smalininkų-Varėnos arba čekiškės-Kauno ? ), 29, įs. Messinoje 18068.4, dezertavo 1807.4.4 (p. 100).
Gretschman Matthias, g.v. Lecetz (Peretz?) en Pol. (Lekėčiai arba Pariečis?), 36, įs. Ispanijoj 1810.9.28 (p. 106).
Hillert Gottfried, g.v. Schoken en Pol. (Šakiai?), 26, įs. Anglijoj 1811.11.11 (p. 62-119).
Jacop Joseph, g.v. Lopusche (ar Lopusipe) en Pol. (Lapšiai-Aly taus ar Ukmergės?), 46 m., įs. Maltoje 1806. 10.3. Atkeltas iš de Frohbergo pulko. Paleistas 1813.10.4 (p. 65-125).
Jaseydis Adam, Natif de Panower en Pologne (Panevėžys), 30 m., įs. Anglijoj 1810.8.17 (p. 126).
Jatzowitz Anton, Natif de Murenport (ar Marim-porl en Pologne (Marijampolė), 28 m., įs. Anglijoj 1810.7.18 (p. 126).
Joseph Jean, g.v. Dougnaw en Pol. (Dugnai-Vilkaviškio? Dauginava Trakų?), 27 m., įs. 1802.12.25. Naujai įs. 1809.12.25 (p. 63-125).
Jvinsky Jacob, g.v. Radzoneck (ar Rudzoneck) en Pologne (Radžiūnai-Alytaus, arba Panevėžio Rokiškio, Ukmergės, Utenos?), 24 m., įs. Anglijoj 1811.10.20. Dezertavo 1813.11.23 (p. 66-127).
Karigor Matthias, g.v. Cowane en Pologne (Kaunas, ar Kauniai-Biržų, Kovanai-Zarasų), 35 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 144).
Kassidka Anton, g.v. Opsko en Pologne (Olckai-Ma-rijampolės ? ), 23 m., įs. Anglijoj 1810.9.28 (p. 75-145).
Koegto Andre (Kukta?), g.v. Sgribny en Pologne ( Skrebėnai-Seredžiaus, Skrebinu-Jonavos ?), 20 m., įs. Anglijoj 1810.8.11 (p. 75-145). (Kitas Koegto Jean-gim. Posen en Pologne),
Korewa (ar Koreiva) Johan, Natif de Moscabutz en Pologne (Mockabūdžiai šakių ir Vilkaviškio, Meška-būdis-šakių), 34 m., įs. Anglijoj 1810.9.28 (p. 75-145).
Korsinsky Vincent, g.v. Ponzkani en Pologne (Punskas?),   40   m.,   įs.   Anglijoj   1810.8.10   (p.   144).
Kortschinsky Michel, g.v. Calvarill en Pologne (Kalvarija),   30   m.,   įs.   Anglijoj   1810.10.8   (p.   146).
Krabinsky Mathias, Natif de Wille en Moscovie (Vilnius), 30 m., įs. Messinoje 1806.8.14. Paleistas 1813.9.25 • P. 140).
Kraschofsky Gaspard, g.v. Starko en Pologne (Starkai), 22 m., įs. 1810.8.17 (p. 74-143).
Kularsky Vincent, g.v. Potzwitz en Pologne (Pots-vietis ir Pocvietis Vilkaviškio), 25 m., įs. Anglijoj 1810. 7.17  (p. 75-145).
Kuna Michel, Natif de Preyna en Pologne (Prienai), 35 m., įs. Anglijoj 1810.7.18 (p. 144).
Labosh Albert, g.v. Mischlinz en Pologne (Mėšliniai-Vilkaviškio?), 34 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 81-157).
Lenkowich Martin, g.v. Neugrot en Pologne (Naumiestis?),  30  m.,  įs.  Anglijoj  1810.7.18   (p.  81-157).
Lepsky (ar Lensky) Georg, Natif de Willne en Pologne, 36 m., įs. Anglijoj 1810.7.18 (p. 81-157).
Levais (ar Levait) Francis, g.v. Girwar (ar Per-war) en Pologne (Gervėčiai-Vilniaus, Gervës-Këdainiu?), 83 m., įs. Anglijoj 1810.8.10 (p. 81-157).
Lewosky Joseph, Natif de Grodno en Pologne (Gardinas), 25 m., įs. Ispanijoj 1810.9.28. Korporalas. (p. 81-157). ,u
Lipka Michel, g.v. Poisnay en Pologne (Paižnis, Šilalės ar Kaltinėnų Tauragės a.), 44 m., įs. Messinoje 1806.8.10 (p. 154)
Lisaidis Pierre,„ Natif de Maistadt en Pologne (Naumiestis), 28 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 81-159).
Lukaides Michel (Laukaitis), Natif de Neustadt en Pologne (Kudirkos Naumiestis), 24 m., įs. Anglijoj 1810. 8.16 (p. 81-157).
Lukaides Stephan, Natif de Starnopol en Pologne ("Staropolë," t.y. Marijampolė), 27 m., įs. Anglijoj 1810. 8.17. Mirė 1813.2.7 Cadiz'e (p. 81-157).
Lutzcha (Latzcha) Paul (Laučka?), Natif de Delor-zon (ar Delorzow en Pologne (Gelažūnai-Alytaus, Ge-lazinë-M^rijampolës, Deržionių-Derlingynės-Raseinių ? ), 24 m., įs. Anglijoj 1811.10.28 (p. 82-159).
Maderofsky Paolo, g.v. Haberses en Pologne (Abar-siai-šiaulių arba vienas Paberžių?), 20 m., įs. Anglijoj 1810.8.16 (p. 182).
Madiosaidis Adam (Matijošaitis), Natif de Littau en Braband, 30 m., įs. Anglijoj 1810.8.17  (p. 93-181).
Makoletz Matthias, Natif de Wisainon en Pologne (Vižainis),  24  m.,  įs.  Anglijoj  1810.7.18   (p.  92-179).
Makofsky Félix, g.v. Mishooni ar Miskaomi en Pologne (Mickiemis, Misiūnai, Mičiūnai), 23 m. įs. Ispanijoj 1810.8.11 (p. 180).
Mantel Joseph, Natif de Sost en Pologne (Suostai-Biržų), 26 m., įs. Anglijoj 1810.7.5 (p. 182).


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai