Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1951 m.
1951 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Juozas Girnius — Ieškojimas šviesos gyvenimui ...................................... 1
Antanas Miškinis — Daina apie saulėtus namus, Tur būt
ir austi nebemoki, Gerai žinau (eilėraščiai)   ............................................ 12

J. Aistis — Apie laiką ir žmones (Antanas Miškinis)  ............................. 13
Bernardas  Brazdžionis — Atgaiva (eilėraščiai) .....................................  21
T.   Benediktas  Grauslys,  O. F. M. — Assumpta est ln caelum ........... 22
J. Švabaitė — Kraujo giesmė (eil.) ........................................................... 30
Jurgis   Savickis — Ekspertizė ................................................................. 31
Friedrich Hoelderlin — Pusė gyvenimo (eil.) ........................................... 34
KŪRYBOS  PASAULYJE
LITERATŪRA
Florencijoj pas Papinį ................................................................................. 35
KNYGOS  IR ŽURNALAI
Ben. Babrauskas — B. Rukšos "žemės rankose" .................................. 36
Juozas Lingis — K. Straubelis, Die letto-preussische Getreidefeste  ...  37
MENAS
J. Aistis — "Literaturnaja gazeta" dergia mūsų meną  .......................... 38
MOKSLAS
A. M. — Edith Stein — filosofė ir kankinė  ............................................. 40
Aleksandras  Ružancovas — Kauno miesto archyvas ............................ 41
VISUOMENINIS GYVENIMAS       
A. Z. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimu  .............................  43
POLITIKA
J. Pabedinskas — Espana  ........................................................................ 45
B. S. — Lenkija be laisvės  ....................................................................... 47


* 2 Vasaris
Jonas  Noreika — Tavo vardo šaukiuos ........................................................................  49
Vaitiekūnas — Tautinis bendruomenes išsilaikymas  .................................................... 50
Paulius Jurkus — Sukas laužo dūmai (Ištrauka iš "Juodvarnių" poemos)  .................. 58
A. Mažiulis— Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė .............................................................  60
Antanas  Vaičiulaitis — Červenėj sušaudytųjų sielos stovi prieš Viešpati Dievą (eil.)  71
J. Našlaitis — Lietuvos partizanai .................................................................................. 73
Juozas Kruminas — žiemos Iliuzijos (keturi eilėraščiai) ................................................ 76
Juozas Kralikauskas — Motina ir sūnūs .......................................................................  77
KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
Coppelius — Veikalas apie legendų Živilę ...................................................................... 85
KNYGOS IR ŽURNALAI
Marija Alseikaitė-Gimbutienė — Naujo veikalo apie aisčius proga ............................. 88
RELIGIJA
A. Mc. — Antikristinis šventųjų pagerbimas .................................................................. 90
VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Z. — VLIK'o kritikos klausimu .................................................................................. 91
POLITIKA
A. K. — Persilaužimo metai ............................................................................................. 93
Kronika ............................................................................................................................. 93


* 3 Kovas
Vysk. V. Padolskis — Religija asmens ir tautų gyvenime ...................................................  97
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai iš rinkinio "Išduotas medis": Vaikystes fragmentas,
Transparence, Fra-gonard, Melancholiškas mano draugas, Kasdieniškoji poema ........... 106

Zenonas   Ivinskis — Merkelis Giedraitis arba  Lietuva dviejų amžių sąvartoje .............. 110
Pr. Kozulis — Tiltas (eil.) ...................................................................................................... 120
Ant. Jasmantas — Literatūrinės kritikos prasmė ................................................................ 121
Petras Babickas — Mato Grosso krašte ............................................................................. 125
KŪRYBOS PASAULY
LITERATORA
L. Miškinas — Henriko Radausko grįžimas ........................................................................ 128
J. Gintautas — Krizė sovietinėj lietuvių literatūroje ir kritikoj ........................................... 131
MENAS
Izidorius  Vasiliūnas — Lietuviškąjį smuiko koncertą nagrinėjant  .................................... 135
MOKSLAS
Dr. Ign. Urbonas — Nicolai Hartmann  ................................................................................ 137
B. S. — Bertrand Russell ...................................................................................................... 137
RELIGINIS GYVENIMAS
T. L. Andriekus, O.F.M. — Didžiojo jubiliejaus ženkle ....................................................... 138
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Alaušius — Kultūros Fondo belaukiant .................................................................... 140
POLITIKA
Mykolas Gilius — Įspūdžiai iš Berlyno ................................................................................ 142
Kronika ................................................................................................................................... 143


* 4 Balandis
Br.  Zumeris — žmogaus sumasinimas .............................................................................................. 145
J. Aistis — Eilėraščiai: Tartum perlų narai, Ilgesys, šeštoji diena, Lapai ...................................... 150
J. Venckus, S. J. — Psichoanalize ..................................................................................................... 151
Jonas Mekas — Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis (eil.) ............................................ 162
Leonardas Žitkus — Eilėraščiai:  Sustingusios bangos, Pasakos broliai, Atsisveikinimo žiedas .. 162
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis arba Lietuva dviejų amžių sąvartoje (II) ....................... 163
Aloyzas Baronas — Pirmoji formulė .................................................................................................. 171
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. V. — Andre Gide ........................................................................................................................... 179
Julius Banaitis — Literatūriniai konkursai ....................................................................................... 180
KNYGOS IR ŽURNALAI
Leonas Miškinas — "Žvilgsnių" proza ir poezija ............................................................................. 181
A. G. — Casimlro Verax: Dlez anos de martirio ............................................................................... 182
MENAS
J. Kėkštas — Jonas Rimša ................................................................................................................ 183
A. D. — Rafaelio "Alba Madona"  ................................................................................................... 183
Pr. Skardžius — Naujas prof. E. Fraenkello veikalas ...................................................................... 184
RELIGINIS GYVENIMAS
A. Jasm. — Iš anapus: Paryžiaus kardinolas Suhard ....................................................................... 187
VISUOMENINIS GYVENIMAS
R. K. Saulius — Ne vienais doleriais tauta gyva .............................................................................. 188
Skandinavas — Lietuvybė ir Amerikonizmas  .................................................................................. 189
EI. V. — Pirmieji įspūdžiai Kolumbijon atvykus ............................................................................... 190
POLITIKA
J. Pž. — Kaip vakarų demokratijos planavo spręsti  Baltijos respublikų bylą ................................ 192


* 5 Gegužė
Dr. A. Baltinis — Religija ir mokslas ....................................................................................... 193
Antanas Vaičiulaitis — Motinos veidas (eil.) .......................................................................... 199
P.  Gaučys — Gabriela Mistral ................................................................................................ 200
Gabriela Mistral — Nokturnas, Albricias, Motinos poema (Vertė P. Gaučys) .................... 202
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis  ............................................................................... 207
B. Stočkus — Arnold J. Toynbee ir jo kultūros teorijos ......................................................... 216
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Keturi žingsniai: Naktis, Rytas, Diena, Vakaras (eil.) ..... 227
P. Stelingis — Paukščių grįžimas, Pavasaris (eil.) ................................................................... 227
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. R. — Priešvakarinė dvasia dabartinėje sovietų literatūroje .............................................. 228
Julius Banaitis — Pastabos literatūrinės polemikos klausimu ............................................... 230
KNYGOS IR ŽURNALAI
Alg. M. — Metraštis "Literatūra" .......................................................................................... 231
A. K. — M. Gudelis: Lietuviai gynė savo miškus ................................................................... 232
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — S. Sužiedėlis: Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija .. 232
MENAS
EI. Vasyliūnienė — Muzikinio auklėjimo reikšmė ................................................................. 233
RELIGINIS GYVENIMAS
M.   Matukas — Vatikano santarybą prisiminus .................................................................... 234
Gilinamos šv. Rašto Studijos .................................................................................................... 234
VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Čižiūnas— Paskutinis aušrininkas ir jo vaidmuo mūsų  tautoje ......................................... 235
POLITIKA
Dr. J. Gintautas — Apie karą ir taiką su komunizmu ............................................................. 238


* 6 Birželis
V. Vaitekūnas — Pijus XI socialine demokratija ....................................................... 241
Kazys   Bradūnas — Mažosios Balades ..................................................................... 245
J . Aistis — Apie laiką ir žmones — Poesis et veritas ............................................... 246
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis ................................................................... 254
Vincas Kazokas — Mylimieji, Medžiai Lietuvoje, Susimąstymas (eil.) ................... 265
Prof.  Vl. Šilkarskis — Rytų Nevvmanas ................................................................... 265
Jurgis Janavičius — Aš būsiu grįžęs (eil.) .................................................................. 271
Antanas Tulys — Kumberlando kalnuose .................................................................. 272
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas Lingis — Naujoji norvegu literatūra ............................................................... 273
B . S . — Elisabeth Langgaesser  ............................................................................... 278
J. Ls. — švedu rašytojas Paer Lagerkvist, kandidatas šių metų Nobelio premijai . 278
KNYGOS IR ŽURNALAI
Juozas Lingis — Karlis Straubergs: Lettisk Folktro om de doeda ........................... 279
Aug. R. — Dr. Steponas Kolupaila: Nemunas  .......................................................... 279
Aug. Raginis — J. Daumantas: Partizanai už geležines uždangos ............................ 280
Tomas Žiūraitis,   O.   P. — Kun. Kazys Mažutis: Didžiosios grumtynės ................. 281
A . R . —  Ateitis .......................................................................................................... 281
RELIGINIS GYVENIMAS
Т. V. Gidžiūnas, O. F. M. — Lietuvos Bažnytines provincijos 25 m. jubiliejus ......... 282
T. B. G. — Katalikų ir protestantų susivienijmo klausimu ........................................ 283
A. — Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju ............................................................... 284
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas   Alaušius — Sutelkus katalikiškąją spaudą .................................................. 285
Skaitytojų pažiūra į mūsų žurnalą  ............................................................................... 286


* 7 Rugsėjis
Vysk. V.  Brizgys — Tautinių kultūros vertybių vieta savose bažnyčiose  ......................................... 289
О. V.  Milašius — Talita Kurni (eil.) ..................................................................................................... 296
Stasys Yla — Didysis Aitvaras (Pabiros apie Balį Sruogą Stutthofe) ................................................. 297
Juozas   Kėkštas — Legendų įlanka, žole ir kaulai, Tiltas, žemes tamsai, žvaigždžių lygumoms
(eilėraščiai iš rinkinio "Ramybe man")  ............................................................................................... 303

Juozas Girnius — žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė ........................................................................ 304
S. Prapuolenyte — Mieli žodžiai (eil.) ................................................................................................... 316
Z. Ivinskis — Merkelis Giedraitis ........................................................................................................ 317
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Mažiulis — Kan. A. Sabaliauskas — žalia Rūta ............................................................................. 325
KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Vincas Ramonas: Dulkes raudonam saulėleidy  ...................................................... 328
Aug.  R. — John Steinbeck: Tarp pelių ir vyrų  ................................................................................... 331
Kun.  K.  Mažutis — Išlaisvintos Lietuvos ūkis ................................................................................... 331
Atsiųsta paminėti  ................................................................................................................................... 331
MOKSLAS
B. S. — Louis de Broglie ....................................................................................................................... 332
MENAS
J. Stankūnas — Muziko J. Žilevičiaus sukaktis .................................................................................. 333

J. K. — Pirmoji dvimetinį Ispano-Amerikos meno paroda .................................................................. 333
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Alaušius — Akmenys ir sielos, arbą: besirūpinant lietuviška knyga ...................................... 334
Laiškas redakcijai Kultūros Fondo klausimu ....................................................................................... 336* 8 Spalis
V. Vaitiekūnas — Genocido nusikaltimas ................................................................................... 337
Kad atrakinčiau dainų skrynele (eilėraščiai iš Lietuvių Poezijos Antologijos) .......................... 344
Vaclovas Biržiška  —  Vyskupo   Motiejaus   Valančiaus biografijos bruožai .......................... 346
Pulgis Andriušis —   Mamerto  sielvartas ................................................................................... 357
Juozas Girnius — Laisvė ir pasaulis ............................................................................................ 360
Vladas Šlaitas — Sandoros skrynia, Taip turi būt, Vasaros naktį, Pakaruoklio kilpoje (eil.) .. 371
J. Petronis — Vokiečių mokslininkų  klystkeliai ........................................................................ 372
K. Grigaitytė — Nemuno šaly  (eil.) ............................................................................................ 376
KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Juozas Lingis — Johannes V. Jensen .......................................................................................... 375
Antanas Vaičiulaitis — Kad atrakinčiau dainų skrynelę ............................................................ 376
KNYGOS IR ŽURNALAI
D r. A.  Baltinis—A. Maceinos "Jobo drama" krikščioniškosios egzistencijos šviesoje ......... 377
Aug.   Raginis — Petras Babickas:  Brazilija .............................................................................. 380
V.  V. — Tėvynės Sargas .............................................................................................................. 380
MOKSLAS
B. S. — Evoliucijos teorijos kritika Amerikoje ............................................................................ 381
Vyt. Buteika — Naujeji sovietų  mokslų "imperatoriai" ............................................................ 382
VISUOMENINIS GVENIMAS
Juozas Alaušius — Lengva nusivilti maža tauta .......................................................................... 382
D r. Viliamas — Tarptautinis katalikų kongresas kaimečių problemoms tirti .......................... 384


* 9 Lapkritis
Dr. A. Juška — Karaliaus Mindaugo krikštas ................................................................................... 385
Dr.  A. Baltinis — Literatūros nusikalstamumas ............................................................................... 389
Juozas    Mikuckis — Rudens elegijos ............................................................................................... 397
Izidorius    Vasiliūnas   —   Ekspresionizmas,   Arnoldas Schoenbergas ir dvylikos tonų sistema   398
Juozas   Kruminas — Žiemos  iliuzijos:  Aušra,  Dangus, Sniegas, Pūga (eil.) ................................. 401
A. M. Katiliškis — Miške ................................................................................................................... 402
Balys Sruoga — Sutema  (eil.) ............................................................................................................ 407
Vaclovas Biržiška — Motiejus Valančius .......................................................................................... 408
KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
P. Jurkus — Rašytojas Juozas Kruminas .......................................................................................... 420
J. Kubilius — Kaip Cvirka savo raštus taisė ..................................................................................... 421
KNYGOS  IR  ŽURNALAI
Aug.   Raginis    — Juozas Kėkštas: Ramybe man  .......................................................................... 422
J. Br. — Petras Pilka: žvaigždžių jieškojimas .................................................................................... 423
J. Grinius — Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio ............................................................................ 424
MENAS
A.   Landsbergis — Louis Jouvet atminimui  ..................................................................................... 428
Komedininkas ir aktorius (iš Louis Jouvet "Reflexions du comedien", verte A. L ........................ 429
POLITIKA
J.   Pabedinskas — Ispanų revoliucija ................................................................................................ 430


* 10 Gruodis
A. Liaugminas — tikrosios būties beieškant ................................................... 433
Kazys  Pakštas — Lietuvių tautos ir valstybes sienos ................................... 436
B. Auginas— Miniatūros apie pavasarį: žibutė, Pakalnutė,
Vidudienis, Rytas, Tyla, žaliasis nokturnas (eil.) ............................................ 445

Č.  Grincevičius —  Devynbalsė  paukštė ....................................................... 446
Vysk. P. Būčys — Atsiminimų ištraukos ......................................................... 448
C. Obcarskas -  Rudens žecė (ei!.) ................................................................... 451
Henrikas   Nagys — Georg Traki .................................................................... 452
Georg   Traki — Nuskaidrintas ruduo, Mano širdis vakarėjant, žlugimas,
Kasparo Hauserio daina, Grodeek (eil.), vertė H. Nagys .............................. 454

Vaclovas  Biržiška — Vysk.  M. Valančiaus biografijos bruožai (pabaiga) .. 455
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. R. — Nobelio laureatas Paer Lagerkvist ................................................... 461
A. V. — Prano Vaičaičio sukaktis ................................................................... 463
A.   V. — Viktoras Kamantauskas .................................................................. 465
KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.   Raginis — Jurgis Jankus: Pirmasis rūpestis ........................................ 466
M.   G. — Vinco Joniko eilėraščiai ................................................................. 467
P.   Jurkus — Jonas Gailius: Susitikimas ....................................................... 467
P.   Jurkus — Šatrijos Raganos "Sename dvare" ......................................... 467
A.   Baltinis — Dr. Pr. Gaidamavičiaus "Išblokštasis žmogus" .................... 468
Atsiųsta paminėti leidiniai ................................................................................ 469
MENAS       
Jurgis   Blekaitis — Scenos poetą minint ....................................................... 470
MOKSLAS       
A.   Mažiulis — Dr. Jonas Basanavičius ......................................................... 472
Ben.   Babrauskas — Lituanistikos institutas ................................................ 476
VISUOMENINIS   GYVENIMAS
A.   Z. — Pranciškonų spaudos centro vajus ................................................... 478
1951 METŲ AIDŲ TURINYS ......................................................................... 479 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai