Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas   Brazaitis — Dinamiškasai asmuo mūsų visuomenėje .............................. 337
Jurgis   Blekaitis — Tempo alla marcia (eil.) ......................................................... 342
Antanas   Maceina — Petro regėjimas arba Bažnyčia ir modernusis pasaulis .... 344
Antanas   Vaičiulaitis — Salamiesčio šunes ........................................................... 350
Juozas   Mikuckis — Dienų verpėja, Vyturiuoja   vieversėliai   (eil.) ................... 351
V. K. Jonynas — Adomas Galdikas ir jo kūryba ................................................... 352
Karl Sandburg — Labas rytas, Amerika, Čikaga, žolė, šukė, Migla (eil.) ........... 358
Zenonas Ivinskis — Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime ... 360

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Vaičiulaitis — Žodžiai apie literatūrą  ................................................................ 369

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Vakaris — Antanas Škėma: šventoji Inga ................................................... 371
Pr. Skardžius — Gimtoji kalba ................................................................................ 372

RELIGINIS  GYVENIMAS
L. A. — Hilaire Belloc, katalikybės gynėjas Anglijoje .......................................... 377
Prel.   L.   Tulaba — Prel. Antanas Briška ir šv. Kazimiero Kolegija Romoje  ... 377

MOKSLAS
A. Bendorius — Apie geologinius tyrinėjimus ir rudąją anglį Lietuvoje ............... 379

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
B. S. — Tarp politikos ir ateitininkų ....................................................................... 381

PASTABOS:
V. K - a s — Asmeninė pagelba vargšams — 382.
J. Al. — Periodinė spauda ir lietuviškoji knyga — 382.
J. Žvinklys — Mokslo metus pradėjus — 383.

ILIUSTRACIJOS
P. Puzinas — žvejai (aliejus)     viršelių 1    pusi.
Prof. K. Pakšto nuotrauka (fot. V. Maželic)         339
A.   Vesčiūnas — Klasiškas škicas (litografija)               343
M.   K.   Čiurlionis — Mergaitė        349
Algirdas   Kurauskas — šventosios moterys
(litografija)         374
Adomo Galdiko nuotrauka                 352
Adomas   Galdikas — Pavasaris (tempera)         354
Adomas   Galdikas — Ruduo (tempera)                 355
Kari Sandburgo nuotrauka        358
šv. Jono bažnyčia ir universiteto kiemas Vilniuje (iš Vilčinskio
albumo)         363
šv. Kazimiero kolegija Romoje     —    376
T.   Valius — Vinjete              viršelių 4    pusi.

OCTOBER,  1953
AlDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.: single copy 50c.: Canada $5.25. single copy 55c: Foreign $6.00.—Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine. February 7. 1950. under the act of March 3, 1878. additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai