Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Į SKAITYTOJUS

1949 metais, perėmus kultūros žurnalo AIDAI leidimą, ilgai ir atidžiai buvo svarstyta, kaip padaryti jį visiems prieinamą. Pačioje pradžioje teko susitikti su dviem sunkumais—didelėmis spaudos išlaidomis Amerikoje ir finansiniu lietuvių tremtinių nepajėgumu. Čia knygos bei laikraščio išleidimas kainuoja žymiai brangiau, kaip Europoje. Tremtiniai gi, kurie sudaro didžiąją skaitytojų dalį, pačiame imigracijos įsisiūbavime patys buvo reikalingi pagalbos.

Į tai atsižvelgus, AIDŲ metinė prenumerata buvo nustatyta kaip galima žemiausia — 5 dol. Jungtinėse Valstybėse. Bet tokia kaina neįstengė padengti leidimo išlaidiĮ ir kasmet susidarydavo nuostoliai. Tai didžiai trukdė žurnalo klestėjimą. Vienok, norint pilnai išsaugoti jo kultūrinį pobūdį, buvo vengiama komercinių reklamų. Šiandien, dar labiau pakilus popieriaus, pašto ir kitoms išlaidoms, tokia žema prenumerata leidimas AIDŲ pasidarė visiškai nebeįmanomas.

Žurnalo leidėjai, priversti finansinių sunkumų, o taip pat remdamiesi tuo, kad imigracijos nepritekliai bent dalinai sumažėjo ir atvažiavusieji finansiškai atsistojo ant tvirtesniiĮ. kojų, AIDŲ metinę prenumeratą pakelia vienu doleriu. Nuo 1954 metų AIDAI kainuoja šeši doleriai tiek JAV. tiek Kanadoje, tiek kitose šalyse bei kontinentuose.

Todėl maloniai prašome visų žurnalo skaitytojų atkreipti į tai savo dėmesį ir suprasti susidariusią padėtį. Šešių dolerių metinė prenumerata AIDUS pakels iš finansinių sunkumų ir užtikrins jų ateitį.
AIDŲ LEIDĖJAI"AIDAI" SKIRIA.LITERATŪROS PREMIJĄ
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 premiją ui premijos komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisyklės:
1.    1954 metais antrą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1952-1953 m. pasirodžiusius viešumon grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartiniu sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisijai.
4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.
5.    Paskutinė data kūriniams įteikti 1954 metų sausio 1 d. Siųsti šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144 st., Jamaica 35. N. Y.
5. Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius. Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė    priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos   adresas      Antanas Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.
Dailininko    adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave.. Brooklyn 21, N. Y.
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai