Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KAS YRA "SOVIETINIS SOCIALIZMAS"? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leszek Kolakovoski   
Žemiau dedamos satyrinės poemos prozoje autorius Leszek Kolakowski (g. 1927) buvo pats įtakingiausias lenkų komunistų jaunosios kartos filosofas, Varšuvos universitete nuo 1959 vadovavęs naujųjų amžių filosofijos istorijos katedrai# Nors ir būdamas giliai įsitikinęs marksistas, jis virto nemažiau griežtu sovietinio režimo kritiku. Todėl pagaliau buvo ir iš universiteto atleistas, ir iš partijos pašalintas. Gavęs Kanados McGill universiteto kvietimą, 1968 jis paliko Lenkiją ir liko gyventi Vakaruose. Pastaruoju metu profesoriauja Amerikoje. Anglų kalba išleistas jo straipsnių rinkinys "Toward a Marxist Humanism" New York: Grove Press, 1968), skiriamas "dabartinės kairės" ideologijai — "marksistiniam humanizmui".

Sovietinis "socializmas" iš tikrųjų yra socializmo tiesioginė priešybė. Tokia mintis žemiau dedamąjį L. Kolakowskio žodį ir paverčia aštriausia satyra kurios sovietinis "socializmas" aplamai yra susilaukęs. Satyra buvo autoriaus parašyta 1956 studentų laikraščiui "Po Prostu", tačiau cenzūra jo nepraleido, asmeniškai intervenavus pačiam Gomulkai. Tačiau, kas tada buvo pasakyta, ligi šiai dienai neprarado savo aktualumo. Paskutiniųjų neramumų Lenkijoj proga radome šią satyrą prancūzų spaudoje (Le Figaro Littėraire, 1970. XII.28 - 1971.1.3 numeryje). Pateikiame vertimą ir lietuvių skaitytojams, manydami, kad šia savo satyra lenkų marksistas filosofas gana įžvalgiai parodo, kiek mažai sovietinis "socializmas" turi teisės dangstytis socializmu.

Mes jums pasakysime, kas yra socializmas. Bet pirma reikia pasakyti, kas nėra socializmas. Anksčiau šiuo klausimu mes turėjome labai skirtingą pažiūrą, negu šiandien turime.
Taigi, štai kas nėra socializmas:
Visuomenė, kurioj be jokio nusikaltimo reikia namuose laukti policijos.
Visuomenė, kurioj yra nusikaltimas būti nusikaltėlio broliu, seseria, sūnumi ar žmona.
Visuomenė, kurioj žmogus yra nelaimingas dėl to, kad prasitaria, ką jis galvoja, o laimingas yra dėl to, kad nesako, ką jis mano.

Visuomenė, kurioj geriausiai yra tam, ku-ris iš viso nemąsto.
Visuomenė, kurioj vieni yra nelaimingi dėl to, kad jie yra žydai, o kitiems yra geriau dėl to, kad jie nėra žydai.
Valstybė, kurios kareiviai pirmieji įsiveržia į kito krašto teritoriją.
Valstybė, kurioj geresnę padėtį turi tie, kurie šlovina valdančiuosius.
Valstybė, kurioj galima būti nuteistam be Teismo.
Visuomenė, kurioj valdantieji patys save nominuoja į savo postus.
Visuomenė, kurioj dešimt asmenų gyvena viename kambaryje.
Valstybė, kuri neleidžia kelionių į užsienį.
Valstybė, kuri turi daugiau šnipų negu slaugių, kurioj daugiau žmonių kalėjimuose negu ligoninėse.
Valstybė, kurioj sparčiau auga valdininkių negu darbininkų skaičius.
Valstybė, kurioj žmogus turi griebtis melo.
Valstybė, kurioj žmogus priverstas pasidaryti vagiu.
Valstybė, kurioj žmogus neišvengiamai turi nusikalsti.
Valstybė, kuri turi kolonijas.
Valstybė, kurios kaimynai keikia geografiją.
Valstybė, kuri gamina puikius sprausmi-nius lėktuvus ir prastus batus.
Valstybė, kurioj geriau gyvena bailiai, negu drąsieji.
Valstybė, kurioj advokatai beveik visada sutinka su prokurorais.
Imperija, tironija, oligarchija, biurokratija.
Valstybė, kuri premijuoja pseudorašytojus ir kuri daugiau žino apie dailę, negu dailininkai.
Tauta, kuri laiko priespaudoj kitas tautas.
Valstybė, kuri nori, kad visi jos piliečiai turėtų tas pačias pažiūras filosofijoj, užsienio politikoj, ekonomikoj, literatūroj ir moralėj.
Valstybė, kurios valdžia nusprendžia piliečių teises, bet kurios piliečiai nenusprendžia valdžios teisių.
Valstybė, kurioj žmogus yra atsakingas uz savo protėvius.
Valstybė, kurioj dalis gyventojų gauna keturiasdešimt kartų didesnį atlyginimą, negu kiti.
Visai viena, izoliuota valstybė.
Atsilikusių kraštų grupė.
Valstybė, kuri naudoja nacionalistinius šūkius.
Valstybė, kurios vyriausybės mano, kad nieko nėra svarbiau už jų galią.
Valstybė, kuri imasi nusikaltimų ir paskui savo ideologiją jiems pritaiko.
Valstybė, kuri norėtų, kad jos užsienio reikalų ministras lemtų visos žmonijos politinę nuomonę.

J. Bakis Corpus (varis)

Valstybė, kuriai sunku skirti pavergimą ir išlaisvinimą.
Valstybė, kurioj rasistiniai agitatoriai turi pilną laisvę.
Valstybė, kuri sunkiai skiria socialinę revoliuciją nuo agresinio karo.
Valstybė, kuri netiki, kad socialistinėj santvarkoj žmonės turi būti laimingesni, negu kurioj kitoj santvarkoj.
Visuomenė, kuri yra pats liūdnumo įkūnijimas.
Kastų sistema.
Valstybė, kuri visada sužino žmonių valią anksčiau, negu jų atsiklausia.
Valstybė, kuri nebaudžiamai gali maltretuo-ti savo piliečius.
Valstybė, kurioj filosofai ir rašytojai visuomet teigia tuos pačius dalykus, kaip generolai ir ministrai, bet visada po jų.
Valstybė, kurioj miestų žemėlapiai yra valstybinė paslaptis.
Valstybė, kurioje parlamentinių rinkimt duomenys visuomet gali būti iš anksto numatomi
Valstybė, kurioj egzistuoja priverstinis darbas.
Valstybė, kurioj egzistuoja feodaliniai santykiai.
Valstybė, kuri skelbia mokslinrs pažanga pasaulinį monopolį.
Valstybė, kurioj ištisa tauta prieš jos valią gali būti kitur perkelta.
Valstybė, kurioj darbininkai neturi valdžia įtakos.
Valstybė, kuri tiki, kad ji viena gali išgelbėti žmoniją.
Valstybė, kuri visada save laiko teisia.
Valstybė, kurioj istorija yra politikos pagalbininkė.
Valstybė, kurios piliečiai negali skaityti dabartinės literatūros didžiųjų veikalų, nei matyti dabartinės dailės didžiųjų darbų, nei klausytis moderniosios muzikos didžiųjų kūrinių.
Valstybė, kuri skelbia, kad pasaulis yra labai sudėtingas, bet iš tikrųjų mano, kad jis yra labai paprastas.
Visuomenė, kurioj egzistuoja elgetavimas
Valstybė, kuri tiki, jog kiekvienas yra ją įsimylėjęs, kai iš tikrųjų yra priešingai.
Valstybė, kuri yra įsitikinusi, kad niekas pasaulyje negali nieko geresnio sugalvoti.
Valstybė, kuri nejaučia, kad ji yra tiek pat nekenčiama, kiek bijoma.
Valstybė, kuri nusprendžia, kas ir kaip gali ją kritikuoti.
Valstybė, kurioj kiekvieną dieną reikia paneigti tai, kas vakar buvo teigta, ir visą laiką tikėti, jog niekas nepasikeitė.
Valstybė, kuri nemėgsta, kad jos piliečia: per daug skaitytų spaudą.
Valstybė, kurioj nemaža asilų turi mokslininkų rangą.
Štai pirmoji atsakymo dalis. Bet dabar — dėmesio! —pasakysime, kas yra socializmas. Taigi: socializmas yra geras dalykas.
Vertė Petras Čičinis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai