Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1982 m.
1982 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis-vasaris
Bernardas Brazdžionis — Atlanto atolas ................................................................................... 1
Vacys Kavaliūnas — Dramatinis žmogaus kelias Brazdžionio poezijoje ................................  9
Pro f. St Šalkauskio 1935 metų laiškas prezidentui Antanui Smetonai ...................................13
Juozas Girnius — Pastabos dėl prof. Šalkauskio laiško prez. Smetonai ................................ 20
Vincas Maciūnas — Vaižgantas ir "Naujoji romuva" ............................................................ 24
Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimas. Inter-
viu su kun. Vaclovu Aliuliu ........................................................................................................ 43

Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1981 metais ........................................................................ 50

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Justinas Pikūnas — Nuo piešinių urve iki grafoskopinės skalės ........................................... 55
L. Andriekus — Smarkus kultūrinis prasiveržimas (IV Mokslo ir kūrybos simpoziumas) ... 59
Juozas Pažemėmis — Ilga paskaitų pynė Europos lietuviškųjų studijų savaitėje .................. 64
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 67
Al. L. — Elias Canetti — 1981 m. Nobelio premijos laureatas ............................................... 68
Al. L. — Įspūdžiai apie "Zekus" ............................................................................................... 69
V. Kvietys — Negarbinga poeto išmonė .................................................................................. 70
A. Gand. — Giunterio Grasso apysaka "Susitikimas prie Telgtės" ...................................... 72

KNYGOS
Paulius Rabikauskas — Dokumentai iš Vilniaus universiteto istorijos .................................. 73


* 2 kovas-balandis
Vincentas Liulevičius — Lietuvių išeivija: tautai nuostolis ar pelnas? ....................... 77
Antanas Rubšys — Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv. Rašto įvykis ............................. 87
Lidija Šimkutė: Eilėraščiai ............................................................................................ 96
Paulius Rabikauskas — Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė ............................... 98
Nelė Mazalaitė —Atšvaitas ........................................................................................ 112
Dr. Vincas Vyčinas — Baltų kilmė ............................................................................. 115
Joan Maragall— Akloji karvė, Jūros vaizdai, Kalnai, Dvasinė giesmė
(eilėraščiai). Išvertė P. Gaučys ................................................................................... 122

Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1981 metais ........................................................... 123

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Antanas Maceina — Religija ir kalba ........................................................................ 128
Kun. Stasys Raila — Lietuvių katalikų religinė šalpa ............................................... 132
Mūsų buityje ................................................................................................................ 136
Vaidotas Užupis — Dail. Kęstučio Zapkaus meniniai laimėjimai .............................. 138
P. Gaučys — Joan Maragall — kataloniečių poetas ................................................. 140
J. Liepinis — Rytų Europos tautos susigrąžina prarastą istoriją .............................. 141

KNYGOS
Marija Stankus-Saulaitė — Kazys Bradūnas "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"  .. 143
Jurgis Gliaudą — Vytauto Volerto "Greitkelio" temos ir variacijos ........................ 144
VI. Kulbokas — "Dešimtoji Pradalgė" literatūros lankose ...................................... 147
Gintautas Vėžys — Lietuviškas Ekslibris šiandien .................................................... 149
Aug. R. — Lietuviai Sibire (Red. Juozas Prunskis) .................................................... 150
J. A. Stiklorius — Dr. Juozo Pajaujo knyga ................................................................ 151
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................... 152


* 3 gegužė-birželis
Vytautas Volertas — Pesimizmui dirvos nėra ................................................................................... 153
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Marijos kultas Lietuvoje iki protestantizmo atoslūgio ................. 156
"Pastogės" poetai: Tomas Kuršys, Mykolas Šilaitis, Algis Rudamina, Erazmas A.(ntakalnietis) 164
Vincas Maciūnas — Vaclovo Biržiškos įnašas lituanistikon ........................................................... 170
Janina K. Rėklaitienė — Šiuolaikinės lietuvių kalbos reikšmė kalbotyroje .................................. 188
Antanas Rubšys — Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv. Rašto įvykis ................................................. 194
Jurgis Jankus — Tu, mirtie, ne tokia stipri ...................................................................................... 207

IŠ MINTIES PASAULIO
V. Bagdanavičius — Žmogus, laikas ir istorija Maceinos svarstyme ............................................. 213
Alf. Nakas — JAV LB atšventė 30-metį ir pagerbė laureatus ........................................................ 215
Birutė Ciplijauskaitė — Domo ir Sofijos Jasaičių atminimui ........................................................... 219
Mūsų buityje ....................................................................................................................................... 221
Saulius Pašilis — Nesėkminga ateizmo akcija okupuotoje Lietuvoje ............................................. 222
Isolda I. Poželaitė-Davis — Žvilgsnis į Ievos Pocienės skulptūrinę kūrybą ................................... 223

KNYGOS
Aug. R. — Antano Tūlio novelės (Inteligentų stalas) ....................................................................... 226
Aug. R. — Gyventų dienų prisiminimai (Viktoras Biržiška) ............................................................ 227
J. Ž. — Nauja knyga apie Sibiro tremtinius (Matilda Strimaitytė-Mėlienė) ................................... 227
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................ 228


*4 liepa-rugpjūtis
Lietuvių parapijos pavojuje .................................................................................... 229
Vacys Kavaliūnas — Vincas Krėvė, jo gimtoji žemė ir žmogus .......................... 234
Vinco Krėvės žodis apie savo kūrybą ................................................................... 237
Vinco Krėvės laiškas Faustui Kiršai (faksimilė) .................................................. 239
Vincas Krėvė — Ilgesys ........................................................................................ 239
Petronėlė Orintaitė — Knyga apie Krėvę, sukaktys ir anekdotai ..................... 242
Juozas Girnius — Jasperso filosofijos kaip "laisvo tikėjimo,, samprata ........... 248
Marija Stankus-Saulaitė — Antologija "Žemė" po trisdešimt metų .................. 254
Petras Daugintis, SJ. — Katalikai ir visuomeninė veikla ................................... 259
Rašytojų malda ...................................................................................................... 262
Eglė Juodvalkė — Eilėraščiai ............................................................................... 267
Stasys Yla — "XX Amžius'— dienraštinė naujovė ............................................. 268
Lietuvių Rašytojų Draugijos suvažiavimo deklaracija ........................................ 280

IŠ MINTIES PASAULIO
K. T. — Ieškant pagrindų naujų laikų pasaulėvaizdžiui ....................................... 281
Antanas Maceina — Asmens nemirtingumas ...................................................... 283
Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugijos visuotinis suvažiavimas  284
Bernardo Brazdžionio žodis LRD visuotiniame suvažiavime ............................... 285
Iš LRD istorijos ...................................................................................................... 290
Juozas Prunskis — Devintųjų Poezijos dienų įspūdžiai ........................................ 292
A. Radžius — Saturno žiedų enigma ..................................................................... 295

KNYGOS
Marija Stankus-Saulaitė — Trys dramos (A. Landsbergis) ................................ 298
Vladas Kulbokas — Alšėnų kunigaikštytė (Jonas Vizbaras Sūduvas) ............... 300
Pr. R. — Laisvos atostogos (J. Savasis) ............................................................... 302


* 5 rugsėjis-spalis
ŠIUO AIDŲ NUMERIU PAGERBIAMAS MAIRONIS, NUO JO MIRTIES 50-MEČIUI SUĖJUS

Prabils Maironio Lietuva (poezija iš okupuotos Lietuvos) ..................................................... 305
Tomas Venclova — Laimei, Maironis ..................................................................................... 311
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos ....................................... 315
Antanas Vaičiulaitis — Maironis tautos istorijoje .................................................................. 319
Vincas Natkevičius — Skausmas ir kančia Maironio gyvenime ir patriotinėje lyrikoje ...... 326
Jurgis Baltrušaitis — Vakaro varpas (eilėraštis, dedikuotas Maironiui) .............................. 331
Vysk. Antanas Deksnys — Maironis mano atsiminimuose .................................................... 338
V. Trumpa — Maironis: vieta ir laikas .................................................................................... 341
Bern. Brazdžionis — Nuo Zvalionio iki Maironio .................................................................... 346
Antanas Dundzila — Su Fulbrighto stipendija Lietuvoje ......................................................... 348
Stasys Santvaras — Vincė Jonuškaitė teatre ir gyvenime ..................................................... 358

IŠ MINTIES PASAULIO
Kun. Vaclovas Aliulis — Sveikintinas rūpinimasis liturgijos kalba ........................................ 364
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika dešimtmečio proga apie save ..................................... 366
A. Lembergas — XXIX-oji Europos lietuviškųjų studijų ,savaitė ........................................... 368
Juozas Kojelis — Veiksniai, tariniai, pažyminiai ..................................................................... 370
A. Grauslys — Ką rašė apie mus lenkų žurnalas "Kultūra'' 1981 metais .............................. 372
Romas Gintalas — Knyga apie leninizmo intelektualines šaknis ........................................... 373
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 373

KNYGOS
Juozas Pažemėnas — Amerikos lietuvių ekonominė veikla (V. Liulevičius)  ........................ 375
Kęstutis K. Girnius — Tomo Venclovos publicistika .............................................................. 378


* 6 lapkritis-gruodis
ŠIS AIDŲ NUMERIS SKIRIAMAS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
800 METŲ GIMIMO JUBILIEJUI PAMINĖTI

Leonardas Andriekus — Visų laikų numylėtinis ............................................................ 381
Šv. Pranciškaus Asyžiečio "Kūrinijos giesmė" .............................................................. 383
Antanas Maceina — Kūrinijos giesmė ........................................................................... 384
A. Tyruolis — Ankstyvoji pranciškonų literatūra .......................................................... 399
Dante Alighieri — Dieviškoji Komedija, Rojus, XI Giesmė ........................................  404
Viktoras Gidžiūnas, OFM — Pranciškonai Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje .... 406
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvos pranciškonų - bernardinų meno
istorijos programa XVIII amžiaus "Provincia Lituana" žemėlapio perspektyvoje ...... 429


IŠ MINTIES PASAULIO
L. A. — Giorgio de Chirico, metafizinio meno kūrėjas .................................................. 443
J. Baužys — "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą ............ 444
VS — Šv. Kazimiero mirties sukaktis ............................................................................ 448
Andrius Mironas — Dviguba Mykolo Biržiškos sukaktis ............................................ 449
Mūsų buityje .................................................................................................................... 453
Jurgis Jankus — Dvi dienos pas Santvarą .................................................................... 454
Saulė Jautokaitė — Madalenos Birutės Stankūnienės paroda .................................... 458
V. V. — Dail. Povilo Puzino sukaktis ............................................................................. 459
Aidų 1982 metų turinys ...................................................................................................  459

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai