Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
ŠIUO AIDŲ NUMERIU PAGERBIAMAS MAIRONIS, NUO JO MIRTIES 50-MEČIUI SUĖJUS

Prabils Maironio Lietuva (poezija iš okupuotos Lietuvos) ..................................................... 305
Tomas Venclova — Laimei, Maironis ..................................................................................... 311
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos ....................................... 315
Antanas Vaičiulaitis — Maironis tautos istorijoje .................................................................. 319
Vincas Natkevičius — Skausmas ir kančia Maironio gyvenime ir patriotinėje lyrikoje ...... 326
Jurgis Baltrušaitis — Vakaro varpas (eilėraštis, dedikuotas Maironiui) .............................. 331
Vysk. Antanas Deksnys — Maironis mano atsiminimuose .................................................... 338
V. Trumpa — Maironis: vieta ir laikas .................................................................................... 341
Bern. Brazdžionis — Nuo Zvalionio iki Maironio .................................................................... 346
Antanas Dundzila — Su Fulbrighto stipendija Lietuvoje ......................................................... 348
Stasys Santvaras — Vincė Jonuškaitė teatre ir gyvenime ..................................................... 358

IŠ MINTIES PASAULIO
Kun. Vaclovas Aliulis — Sveikintinas rūpinimasis liturgijos kalba ........................................ 364
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika dešimtmečio proga apie save ..................................... 366
A. Lembergas — XXIX-oji Europos lietuviškųjų studijų ,savaitė ........................................... 368
Juozas Kojelis — Veiksniai, tariniai, pažyminiai ..................................................................... 370
A. Grauslys — Ką rašė apie mus lenkų žurnalas "Kultūra'' 1981 metais .............................. 372
Romas Gintalas — Knyga apie leninizmo intelektualines šaknis ........................................... 373
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 373

KNYGOS
Juozas Pažemėnas — Amerikos lietuvių ekonominė veikla (V. Liulevičius)  ........................ 375
Kęstutis K. Girnius — Tomo Venclovos publicistika .............................................................. 378

Šis Aidų numeris iliustruotas daugiausia nuotraukomis iš Maironio gyvenimo. Viršelių 1 psl.— J. Zikaras— Maironio biustas (gipsas). Viršelių 4 psl. — Gediminas Jokūbonis — Maironio paminklas Kaune (granitas). Taip pat nuotraukos, susijusios su kitais straipsniais.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Munchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York) K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).

RUGSĖJIS - SPALIS, 1982
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai