Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Rubšys — Šviesa iš Kumrano .............................................................. 145
Vl. Šlaitas — Eilėraščiai ............................................................................ 158
B. Ciplijauskaitė — Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje .... 159
A. Gustaitis — Kultūrinė vakaronė (feljetonas) ....................................... 165
M. Nasvytis — Requiem Picasso ir Lipchitz'ui ........................................ 169
J. Maritain — Grožis ir modernioji tapyba (vertė P. Gaučys) ................. 175

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Žlt. — Dviprasmiška detente .................................................................... 180
K. Nenortas — Amžiną atilsį prof. I. Končiui .......................................... 182
V. P. Zubas — Miesto ateitis praeities perspektyvoje ........................... 184

KNYGOS
J. Girnius — Atsiminimai apie Balį Sruogą ............................................. 188
Vl. Kulbokas — V. Alanto "Šventaragis" ............................................... 189

Viršelio 1 psl. — G. Rouault: "Mes turime mirti" (iš ciklo "Miserere"); 4 psl. _ M. Chagall: Aš ir kaimas (1911)

Šis numeris iliustruotas Picasso, J. Lipchitz'o ir kt. užsienio moderniųjų dailininkų darbų nuotraukomis. Be to, A. Gudaičio eskizas, V. Vizgirdos iliustracijos, pora lietuvių bažnytinio meno paminklų, nuotraukos JAV LB ir bendros baltų delegacijos priėmimo pas JAV viceprezidentą ir pre¬zidentą Fordą, Ig. Končiaus atvaizdas

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro atate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
APRIL, 1975
Cultural magazine published monthly. except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai