Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų atitinkamo demesio. Todėl jį ir perteikiame:

"Per du Kultūros kongresus siūliausi išleisti visas lietuviškas knygas, prašydamas tik vieno: duokite nors trims šimtams egzempliorių garantuotų pirkėjų.

1971 metų Lituanistikos Instituto suvažiavimo metu siūliausi išleisti visus lietuviškus vadovėlius, kurie bus L. B. Kultūros Fondo — Švietimo Tarybos pripažinti tinkamais mokykloms ir bus naaudojami.

Minėtais leidiniais siūliausi pasirūpinti be jokios paramos ir pašalpos: Tamstoms nereikės belstis į Lietuvių Fondą ar privačių aukotojų - rėmėjų duris,prašant pagalbos.

Teko nugirsti, jog L. Bendruomenės veikėjai netiki mano pasiūlymų rimtumu, laikydami minėtas propozicijas vien tuščiažodžiavimu.

Taigi, idant Tamstos tikėtumėte, jog mano intencijos yra tikros ir rimtos, dar kartą kartoju ir dabar — raštu: visus lietuviškus vadovėlius išleisiu be jokios pašalpos — paramos. Išleisiu savo lėšomis, be Lietuvių Fondo ar kiti institucijų bei asmenų pagalbos".

M i r t y s . — Lietuvoj apie kovo mėn. pradžią mirė teatro veikėjas Jonas Strazdas. Buvo gimęs 1886.IV.10. Prieš I pasaulinį karą plačiai reiškėsi Vilniaus lietuvių teatrinėj veikloj, režisavo ir pats vaidino, 1911-14 redagavo almanachą "Teatras", skelbusį originalias ir verstines pjeses. Išspausdino ketvertą ir savo paties scenai veikalų. NepriklaUSomoj Lietuvoj ilgiausiai (1918š-40) dirbo Spindulio spaustuvėj ir reiškėsi kaip lenkų rašytojų vertėjas. Sovietinėj okupacijoj, pagal tenykštę enciklopediją, dirbo sodininku (1953-62) ir kolchozų meno saviveiklos vadovu.
— Čikagoj III.18 mirė mokytojas Domas Velička, eidamas 66-sius metus. Baigęs Tauragės mokytojų seminariją (1931), dirbo mokytojo daria ir vėliau buvo mokyklų inspektoriuje. Karo metu Vilniaus un-te pradėtas lituanistikos studijas baigė 1947 Tubingenono un-te. JAV mokytojavo Čikagos lituanistinėse mokyklose.
Daugiausia sielos įdėjo į 1958 suorganizuotą Pedagoginį lituanistikos institutą, kurio buvo lektorius, vicedirektorius ir nuo 1961 direktorius. Šio instituto rektoriaus dr. P. Joniko žodžiais, PLI darbe velionies yra įnešta išskirtinė, milžiniška dalis", PLI ir D. Velička buvo sinonimai, vienas be antrojo sunkiai beįsivaizduojami". Tai liudija r ištisa eilė PLI leidinių, pasirodžiusių jo dėka, daugelis jo ir redaguotų. Jo paties išleistos šios knygos: Lietuvių literatūra (I ir II, 1959-60), Grožinio skaitymo pamokos (1963), Lietuvių kalbos pratimai (I ir II, 1966 -67), Konspektinė lietuvių kalbos metodika (1966).

— Čikagoj 111.26 mirė dailininkas Zenonas Kolba, sulaukęs 62 metų. Kauno meno mokyklą baigęs 1935, jis gavo švietimo ministerijos stipendiją toliau studijuoti Paryžiaus Conservatoire National des Arts et Mėtiers (1936-39). Kaip dailininkas dirbo freskos, mozaikos ir vitražų srityse. Visuomeninių polinkių žmogus, dalyvavo skautuose, šauliuose ir organizaciniame dailininkų gyvenime. JAV daugiausia pasireiškė kaip Čiurlionio galerijos steigėjas, kuri jo, kaip Lietuvių menininkų klubo pirmininko, pastangomis įkurta 1957.

— Clevelande IV .4 mirė gydytojas Vladas Ramanauskas, sulaukęs 56 metų. Medicinos studijas baigė Kaune 1943, JAV gydytojo praktika vertėsi Clevelande. Nuo moksleivio dienų pasireiškęs visuomenišku žmogumi, tokiu liko, ir išėjęs į gydytojus. Veikė tautinės srovės organizacijose, buvo BALFo ilgametis direktorius, Ohio liet. gydytojų d-jos vienas steigėjų ir buvęs pirmininkas.

M u z i k a. — St. Baras ir D. Stankaitytė kovo mėn. buvo išvykę koncertuoti Australijon, kur buvo pakviesti dalyvauti Adelaidės septintame meno festivaly. Pirmasis koncertas ir įvyko šio festivalio rėmuose Adelaidės miesto rotušėj III. 15. Koncertas tikrai pasisekė. Adelaidės dienraščio The Advertiser muzikos kritikas Harold Tide-mann abu solistus įvertino, žavėdamasis jų balsais, ir ypač iškėlė jų duetus iš "Aidos" ir "Andrea Chėnier" operų. Toliau Australijos LB Kultūros taryba suorganizavo St. Baro ir D. Stan-kaitytės koncertus Adelaidėj (III.18), Canberroj (111.21), Sydney (111.23), New Castle (111.26) ir Melboume (III. 29, be to, 111.31 surengtas religinės muzikos koncertas, dalyvaujant ir P. Morkūno vadovaujamam parapijos chorui).
— Tradiciškai gavėnios metu surengti keli religiniai koncertai. Juos pradėjo ankstesniame numery jau minėtas Bostono parapijos choras su jo vadovo J. Kačinsko pasitelktomis amerikiečių pajėgomis. Kaimyninio Brocktono parapijos choras, vadovaujamas J. Gaidelio, savo koncertą surengė III. 19, talkinant solistui St. Liepui. Koncerte atliktos J. Gaidelio naujai sukurtos mišios ir VI. Jakubėno "Prisikėlimo kantata". Be to, šis choras IV.9 giedojo per Bostono televiziją transliuotose mišiose, kurias laikė kun. A. Baltrušūnas. — New Yorko Apreiškimo parapijos choras (vadovas A. Kačanauskas) savo 111.26 koncerte adiko Th. Dubois oratoriją "Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai", o Alb. Prižgin-tas vargonais pagrojo C. Francko (Grande piėce symphoniąue) ir S. J. Bacho (tokata ir fuga d-minor) kūrinių.
— Tą patį Verbų sekmadienį Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras (vadovas Br. Budriūnas) savo koncerte atliko minėtąją Th. Dubois oratoriją ir VI. Jakubėno "De profundis".
Čikagoj tą dieną vyko evangelikų Tėviškės parapijos choro (vadovas — J. Lampsatis) giesmių vakaras, kuriame pirmą kartą atlikta VI. Jakubėno nauja kantata "Pranaše didis", sukurta paminėti šios parapijos 20 metų sukakčiai. Tai apie 17 minučių ilgio kūrinys chorui ir dviem solistams, palydint fortepijonui, atremtas į senos klaipėdiečių giesmės melodiją, kuriai jau vėlesniais laikais žodžius pritaikė Vydūnas. — Atvelykio sekmadienį (IV. 9) Čikagos jėzuitų koplyčioje velykinių giesmių koncertą surengė Iz. Mo-tekaitienės dainavimo studija. Keistai atrodė, kad spaudoj šis religinės muzikos koncertas buvo reklamuojamas "Velykų legendos" koncerto vardu. Negi buvo taip ir manyta, kaip skelbta?
— Iš mažesnių kolonijų III.19 religinės muzikos koncertas surengtas New Havene Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Jame programą adiko smuikininkas Iz. Vasyliūnas, solistė S. Valiu-kienė ir vargonais V. M. Vasyliūnas. Tarp kitų dalykų atlikta Haendelio sonata A-major — smuikui ir vargonams, Mendelssohno sonata nr. 6 — vargonams.
Iz. Vasyliūnas surengė smuiko, sonatų rečitalius New Yorke Carnegie
Recital Hali 111.25 ir Bostone Jordan Hali 111.26. Programą sudarė W. A. Mozarto sonata D-dur K. V. 306, E. WoIf-Ferrari sonata G-moll ir pirmą kartą atlikta John Bavicchi sonata nr. 4, paremta lietuviškomis liaudies melodijomis, kurių kompozitorius pasirinko 9 iš K. V. Banaičio "100 liaudies dainų". Šią sonatą John Bavicchi yia dedikavęs Iz. Vasyliūnui, kurio pageidavimu ją ir sukūrė 1971.
— A. Stempužienė Čikagos De Paul universitete IV.14 surengtame koncerte atliko D. Lapinsko "Ein Theaterstueck" ir naują lietuvių liaudies dainų ciklą.
— Baltimorėj IV.8 koncertavo G. Čapkauskienė ir Montrealio Aušros Vartų vyrų oktetas. — Bostone IV.9 buvo surengtas R. Mastienės dainų ir operinių arijų koncertas. — Filadelfijoj IV. 15 koncertavo dainininkas K. Jakutis ir pianistė A. Kepalaitė. —Čikagoj IV.8 Religinės šalpos rėmėjų steigiamojo suvažiavimo koncerte programą atliko jauna dainininkė A. Simonaitytė (neseniai Čikagos muzikos studentų konkurse laimėjusi 500 dol. premiją studijoms tęsti) ir dainininkas - smuikininkas kun. V. Valkavičius. — "Margučio" radijo programos 40 metų sukakties koncerte IV.16 dainavo solistė V. Vaitkutė (ji yra ištekėjusi už svetimtaučio ir tuo būdu iš Lietuvos išvykusi j Izraelį).
Toronte IV .9 bendrą koncertą surengė smuikininkė E. Kuprevičiūtė, violončelistas A. Motiekaitis ir pianistas A. Kuprevičius, anksčiau koncertavę Clevelande. — Hamiltone IV. 15 vyko vietinio parapijos choro (vadovas A. Paulionis) ir Rochesterio LB choro (vadovas J. Adomaitis) jungtinis koncertas. Tų pačių chorų koncertas Ro-chestery įvyks V.20.

T e a t r a s. — Detroito dramos sambūris Alka III.19 surengė P. Vaičiūno kūrybos vakarą. Suvaidintos ištraukos iš trijų kūrinių: Tėviškės pastogėje, Aukso žaismo ir Prisikėlimo (komedija). Palankiausio vertinimo iš žiūrovų sulaukė K. Balys, V. Ogilvis (jis parengė ir dekoracijas), D. Jankienė. Režisavo sambūrio vadovas Justas Pusdešris. Vakaras sutraukė apie 350 žiūrovų.
— Čikagos satyrinio teatro grupė Antrasis kaimas savo devintojo sezono programą (apie 30 miniatiūrų) vaidino 5 spektakliais (IH.25-26 ir IV.2, 8-9). Vyrai liko tie patys: R. Cinką, R. Stakauskas, V. Marčiukaitis ir dabartinis vadovas A. T. Antanaitis, moterų prie J. Jakštytės ir antrametės E. Juodvalkytės prisidėjo I. Rušėnaitė. Tekstais talkino Ant. Gustaitis, A. Landsbergis, K. Almenas ir kt.
— J. Kelečius ir L. Barauskas su anksčiau Čikagoj vaidinta programa
ištraukos iš J. Marcinkevičiaus "Mindaugo" ir A. Vaičiulaičio "Uodo" inscenizacija) gastroliavo Bostone IV.15 ir New Yorke IV.16.
— Čikagos šauliai III.19 suvaidino savo meno kuopelės vadovo J. Petrausko komediją "Prakeiktas raštelis". — Montrealio šauliai 111.25 pakartotinai vaidino St. Butkaus dviveiksmę dramą "Partizanų motina".

D a i l ė. — Romos Tyler School of Art (Temple universiteto), kur jis pastaruosius metus profesoriavo, III.3 buvo atidaryta R. Viesulo paroda. Buvo išstatyti jo 1969-72 Romoje sukurti 25 darbai.
— Čikagoj Ant. Petrikonis savo nuosavoj Marquette galerijoj III.18 -VI. 17 surengė 25 metų kūrybinio darbo sukaktuvinę parodą. Eksponavo 72 tapybos darbus. Parodos atidaryme Ant. Petrikonio įvairiaformio meno etapus (nuo impresionizmo ligi abstraktinės tapybos) apžvelgė M. Šileikis, lygindamas jo tapybą su "švelnia romantizmo lyrika, tiktai su skirtingu technikos atžvilgiu priėjimu".
— Forest Park, 111., dailės galerijoj kovo mėn. bendroj parodoj su 4 amerikiečiais dalyvavo M. Šileikis ir A. Skupas-Cooper. IV.9 - 29 ši paroda perkelta į Balzeko Lietuvių kultūros muziejų.
Alf. Dargis surengė savo tapybos darbų parodą Pittsford (prie Rochesterio) David galerijoj IV. 15 - V.3.Buvo išstatyti 55 nauji darbai.
— Gydytojų korporacija Fraternitas Lithuanica skelbia 1000 dol. premijos konkursą bet kurios rūšies dailės kūriniui, atvaizduojančiam kurį nors Simo Kudirkos tragedijos aspektą. Kūriniai kartu su slapyvardžiu vokuose pristatytini į Čikagos Jaunimo centrą (5620 So. Claremont St., Chicago, 111. 60636) ligi š. m. lapkričio 18.

M o k s l a s. — "Prancūzijos lietuvių žinios (1972.11, nr. 44) pateikia žinių apie prof. A. J. Greimo pereitų metų veiklą. Larousse leidykla išleido jo redaguotą kolektyvinį veikalą "Es-sais de sėmiotiąue poetiąue"; vasarą Italijoj Urbino mieste vadovavo Tarptautinio semiotikos ir lingvistikos instituto ruoštiems simpoziumams; rug-piūčio mėn. JAV lingvistų metiniame suvažiavime N. Y. State University of Buffalo skaitė paskaitą apie naratyvines struktūras ir tą patį mėnesį Paryžiuje I Tarptautinės etnologijos kongrese įvadine paskaita svarstė tautosakos tyrinėjimo metodus; Vilniaus un-to kviečiamas, X. 13-23 lankėsi Lietuvoj su paskaitomis; gruodžio mėn. skaitė paskaitą Italijoj Palermo mieste, kur dalyvavo tarptautinės Pittrė premijos už geriausią tautosakos veikalą ju-ry komisijos posėdyje.
— Dr. M. Yčo, New Yorko valstybinio un-to Syracuse medicinos centro biologijos profesoriaus, 1969 išleista knyga "The Biological Code" pernai (1971) išversta į rusų kalbą ir išleista Maskvoj (Biologičeski Kod, leidykla Mir). Su G. Gamovu M. Yčas 1967 buvo išleidęs knygą "Mr. Tompkins Inside Himself", kuri atskira laida išėjo ir Anglijoj. 1970 ta knyga išversta į prancūzų kalbą ir 1971 į italų kalbą.

J a u n i m e. — Jaunimo ansamblių koncertai: Hamiltono mergaičių choras su vadovu solistu Vc. Verikaičiu IV.15 koncertavo New Yorke; Toronto Birbynė ir St. Catharines Nemunas IV.8 koncertavo Hamiltone; Londono. Ont., studenčių kvartetas Rasa III.12 buvo atvykęs į Bostoną; Windsoro mergaičių kvartetas Aušra vietoj surengė savo koncertą 111.26.
Australijos LB Kultūros taryba Melboume 111.31 - IV.1 surengė studijų dienas svarstyti Australijos lietuvių jaunimo, lietuviškojo švietimo ir lietuvybės išlaikymo priemonių klausimams.

I š   v i s u r. — Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavime Toronte 111.25 seselė Dalia skaitė paskaitą apie lietuviškos kultūros ugdymą, dail. T. Valius — lietuvių meną (siūlė jaunimą supažindinti su liaudies menu), V. Matulaitis — tėvynės pažinimo medžiagos išplanavimą, J. Andrulis — antriems metams palikimą ir pataisas ( dalyvių nuomonės skyrėsi Dalyvavo per 50 mokytojų.
— T. A. Kezys, S. J., Čikagoj Jaunimo centre III. 17 pirmą kartą rodė savo naują dokumentinį filmą, vaizduojantį ateitininkų VIII kongresą Čikagoj (1970) ir prieškongresinę stovyklą. Šio filmo pagrindinis mecenaL. yra K. Bagdonas, aukojęs jam 2000 dol.
Lituanus fundacijos valdybą sudaro: pirmininkas (prezidentas) J. Račkauskas, sekretorius R. Vedegys ir iždininkas J. Kučėnas.
JAV LB Pietryčių apygardos TV suvažiavimas vyko Baltimorėj 111.19 Nauju apygardos pirmininku išrinktas B. Raugas, anksčiau buvo J. Gaila.
Laiškų lietuviams vakare Čikaga; 111.26 įteiktos premijos rašinių konkurso laimėtojams: V. Kupriui, dr. G Valančiui ir Al. Eivienei. Koncertine programą atliko jaunieji solistai N Linkevičiūtė, V. Nakas ir B. Prapuoleni;
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės akcininkų susirinkit III.19 išrinkta nauja valdyba priėmė redaktoriaus R. Maziliausko atsistatydinimą ir laikraščiui toliau redaguoti sudarė redakcinį kolektyvą.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai