Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Bronis Kaslas — Egzilinių vyriausybių ir veiksnių problema ......................................... 133
Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M .................................................................................. 137
Henrikas Nagys — Iš ciklo "Kelionė aplink Gaspė" ..................................................... 143
Dr. Povilas Rėklaitis — Prie šv. Kazimiero ikonografijos .............................................. 146
J. Jakštas — Istoriko nueitas kelias su kryžkelėmis ...................................................... 154
Vincas Natkevičius — Maxo Schelerio meilės filosofija ................................................ 159
Birutė Ciplijauskaitė — Jorge Guillen (1893 - 1984) ...................................................... 170
Zbigniew Herbert — Pranešimas iš apsupto miesto ........................................................ 157
Jurgis Jankus — ? ............................................................................................................. 173

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai (pokalbis) .............................. 179
Alfonsas Nakas — Ketvirtoji premijų įteikimo šventė ................................................... 185
Alė Rūta — Prasmingas Jono Kario - Karecko gyvenimas ........................................... 188
Stasys Santvaras — Ginos Čapkauskienės plokštelė .................................................... 188

KNYGOS
Stasys Goštautas — Lianų liepsnos: Povilas Gaučys ..................................................... 191
Juozas B. Laučka — Išeivijos vaidmuo Lietuvos istorijoje (Vincentas Liulevičius) ..... 192

Šis Aidų numeris iliustruotas Alfonso Dargio tapybos ir kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Alfonso Dargio Kompozicija viršelių 4 p. — to paties dailininko spalvotas medžio pjaustinys.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850Des Plaines Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas. 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 SheafTer Rd.. Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Roehester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, YVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, Ne\v York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

MAY — JUNE, 1984

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Ne\v York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai