Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KLAIDŲ ATITAISYMAS PDF Spausdinti El. paštas
1983 "Aidų" 6 nr. V. Natkevičiaus straipsny "Lietuviškosios dvasios gelmė Vaižganto asmenybėje ir jo veikalų personažuose" reikia atitaisyti šias korektūros klaidas:

354 p. 9 eil. iš viršaus, 1 skiltyje atspausdinta: nepramatyti; turi būti: nepramanyti. 356 p. 24-22 eil. iš apačios, II skiltyje, atspausdinta: Vaižgantiškas laisvės geismas rodo rašytoją buvus nepaprastai žmonišką, kuris slypi lietuviškosios dvasios gelmėje"; turi būti: Vaižgantiškas laisvės geismas rodo rašytoją buvus nepaprastai žmonišką ir tuo susijungus su tuo žmoniškumu, kuris slypi lietuviškosios dvasios gelmėje. 362 p. 26 eil. iš apačios, II skiltyje atspausdinta: "buvo keistai sumušęs; turi būti: buvo baisiai sumušęs. 363 p. 25 eil. iš apačios, II skiltyje, atspausdinta:
"Paukštaičios; turi būti: Pukštaičios. 364 p. 20-22 eil. iš viršaus, II skiltyje, atspausdinta: "Vertas dėmesio palyginimas, kad jis griežė taip, kaip "griežia" žiogas pievoje, be abejo, nėra nauja mūsų literatūroje; turi būti: Vertas dėmesio palyginimas, kad jis griežė taip, kaip "griežia" žiogas pievoje. Tai, be abejo, nėra nauja mūsų literatūroje. 364 p. 28 eil. iš viršaus, II skiltyje, atspausdinta: "Paukštaičiai"; turi būti: Pukštaičiai. 358 p. 2-3 eil. iš apačios (II skiltyje) ir 359 p. 1-2 eil. iš viršaus (I skiltyje) atspausdinta: "Praėjus keleriems metams po Tumo mirties, pmodys J. Ambrazevičiaus knygelė Siauroji ar plačioji katalikybė? . . . Sakiny yra fakto klaida, nes Ambrazevičius tokios knygelės neparašė. Panašią, vardu Siauroji ir pilnutinė katalikybė, 1939 atspausdino kun. St. Yla. Straipsnio autorius V. Natkevičius apsiriko. Iš tiesų jis turėjo galvoje panašios problematikos, kaip Ylos knygelė, Ambrazavičiaus straipsnį "Dalykui išsiaiškinti" "Židiny" (1939, 4 nr.). Šiame straipsny Ambrazevičius naudoja "plačiosios katalikybės" terminą — Nuoširdus dėkui kun. dr. J. Vaišnorai, MIC, už šios klaidos pastebėjimą.

Papildymas
"JAV lietuvių veiklos 1983 metų apžvalgoj" (Aidai, 1984, Nr. 2) nepaminėtos šios knygos: Petro Melniko romanas Pakirsta šaka, Kosto Ostrausko dramos Gundymai, Jono Švedo gaidų Pokalbis su mirusiais vaikais ir Jono Švedo gaidų Sonata No. 1. Šios paskutinės dvi nebuvo atsiųstos Aidams paminėti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai