Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO DERLIAUS ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žygas   
Pedagoginis lituanistikos institutas, kuris veikia Jaunimo Centre, Čikagoje, sausio 19 d. išleido būrelį absolventų. Ta proga buvo surengtas absolventų vakaras, kad ir plačioji visuomenė galėtų juos pamatyti ir jais pasidžiaugti.

Svečiams susėdus, į salę įžygiavo absolventai, kurie buvo apjuosti gražiomis plačiomis tautinėmis juostomis. Dvejų metų diplomus gavo šie studentai: Raminta Bilutė, Zita Dubauskaitė, Tauras Gaižutis, Gita Gilvidytė, Andrėja Kabliauskaitė, Linda Mikučauskaitė, Audra Mockai-tytė, Kazys Motekaitis, Aldona Norkutė, Marius Polikaitis, Rasa Putriūtė, Rita Račkauskaitė, Elena Tuskenytė, Marius Tijūnėlis, Vaiva Vygantaitė.

Trejų metų programą baigė, nustatytus egzaminus išlaikė, diplominius darbus įteikė ir turi teisę mokytojauti aukštesniosiose lituanistinėse mokyklose šie studentai: Lidija Bilutė, Dainius Brazaitis, Vida Damijonaitytė, Bronius Fabijonas, Jūratė Jankauskaitė, Renata Naudžiūtė, Milda Rudaity tė, E dvyna Valkiūnaitė. Egzaminus išlaikė ir trejų metų diplomus gavo Linas Buntinas ir Vidas Paulius.
Prieš diplomų įteikimą į sceną buvo pakviesta instituto vadovybė, lektoriai ir lektoriai emeritai. Į sceną buvo šaukiami absolventai, ir instituto rektorius prof. dr. Jonas Račkauskas, kiekvienam asmeniškai įteikė diplomus. Diplomus įteikus, instituto etnografinis ansamblis, vadovaujamas Dalios Polikaitytės - Lietuvnin-kienės, atliko gerai parengtą meninę programą.

Pedagoginis lituanistikos institutas yra vienintelis tokio lygio ir paskirties mokslo židinys išeivijoje. Jo įsteigėjas buvo a. a. Domas Velička. Praėjusiais metais institutas atšventė 30-uosius savo veiklos metus. Jį yra lankę 560 jaunuolių, tačiau nevisi ištesėjo. Gerbiame tuos, kurie ištesėjo! O tokių


Pedagoginio lituanistikos instituto absolventai. Jono Tamulaičio nuotrauka

baigusiųjų yra 207. Kai kurie baigusieji jau patys dirba tame institute, kiti dėsto lituanistinėse mokyklose ar kitaip reiškiasi kultūrinėje veikloje.

Pedagoginio Lituanistikos instituto vadovybę sudaro prof. dr. Jonas Račkauskas, rektorius; Stasė Petersonienė, akivaizdinio ir neakivaizdinio skyrių direktorė; Juozas Masilionis, lektorių tarybos sekretorius; dr. Robertas Vitas, bibliotekos vedėjas ir iždininkas.

PLI Mokslo skyrių vedėjai: kun. Jonas Duoba — religija; Jonas Dai-nauskas — istorija; Juozas Masilionis
—    lietuvių kalba; Stasė Petersonienė
—    lietuvių literatūra; Dalia Sruogaitė -—drama; dr. Kazys Ėringis ir Rimantas Žemaitaitis — geografija; Ramunė Račkauskienė ir Nijolė Mackevičienė
— pedagogika; Irena Regienė — žurnalistika.
PLI etnografiniam ansambliui vadovauja Dalia Polikaitytė-Lietuvninkienė.

Kiekvienos tokios išleistuvės yra išeivijos džiaugsmo šventė. Lietuviškų dirvonų purenti ateina nauji, jauni žmonės. Su jaunatviška energija.
Sėkmės jiems!   

J. Žygas
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai