Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1987 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 nr.

J. Jakštas — Lietuvos krikštas .............................................................................................................. 1
Leonardas Andriekus — Jogaila — karalius Vladislovas II. (Eilėraščiai iš rinkinio "Balsai iš anapus") ..................................................................................................................................................... 17
Dr. Povilas Reklaitis — Šv. Kazimiero paveikslo Viduklės bažnyčioje ikonografinė kilmė .............. 21
Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai iš rinkinio "Po aukštaisiais skliautais ..................................... 26
Arch. Edmundas Arbas, AIA — Architektūros evoliucija ir technologinis postmodernizmas ............ 28
Kazys Bradūnas — Vienas iš tragiškosios kartos (Poetas Gediminas Jokimaitis) ............................ 35
Gediminas Jokimaitis — Eilėraščiai ...................................................................................................... 36
Dr. Mirga Girniuvienė — Apie bandymą atskirti empirinį nuo transcendentalinio "Aš" Kanto filosofijoje ................................................................................................................................................ 38
Milda Budrys, M .D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje ............................................. 41

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — Lietuviškosios studentijos vertybės laiko tėkmėje: empirinė studija .... 56
Bronius Nemickas — Kelias į Klaipėdos krašto politinę sąrangą ...................................................... 58
A. L. — Vole Šojinka (Wole Soyinka) — Nobelio premijos laureatas ................................................ 61
Mūsų buityje ........................................................................................................................................... 62

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Editos Nazaraitės poema ....................................................................... 63
K. Barėnas — Pauliaus Jurkaus vilnietiškos sakmės .......................................................................... 64
Saulius Pašilis — Romanas apie naują tikrovę ir naujas žaizdas (A. Zurbos "Molžemis") ............... 66
Jurgis Gimbutas — Įpusėta Lietuvos miestelių istorija ....................................................................... 68
Algirdas Gustaitis — Broniaus Aušroto atsiminimai apie Lietuvos žvalgybą ...................................... 70
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................................... 72


* 2 nr.

Kęstutis Girnius — Branduoliniai ginklai: Strategija ir dorovė ................................................ 73
M. J. Adomaitis — Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Kaune ..................................................... 87
Jurgis Gimbutas — Būdingosios medinės bažnyčios ir varpinės Lietuvoje .............................. 89
Algirdas Budreckis — Senovės Lietuvių tikėjimas ir jų pasipriešinimas krikščionybei ........ 105
Vladas Šlaitas — Vasarą, Gaidžio pasaulis, Gaisras (eil.) ....................................................... 115
Saulius Kondrotas — 1892 metų progreso idėja ....................................................................... 116

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Kučiūnas — Kompozitoriaus nedalia .................................................................................... 124
Saulius Pašilis — Latvių literatūra sovietinėje santvarkoje ..................................................... 129
Mūsų buityje ............................................................................................................................... 130
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................ 133

KNYGOS
Juozas Žiogas — Naujas Mykolo Sluckio romanas ................................................................. 134
Vincas Trumpa — Ivinskio rinktinių raštų II-ajį tomą pasitinkant ......................................... 135
J. Jakštas — Prano Čepėno Naujųjų laikų Lietuvos istorijos II tomas .................................. 137
Alė Rūta — Knyga apie mokslininką jėzuitą Tomą Žebrauską .............................................. 138
J. Ž. — Knyga apie kunigo Popieliuškos "Kryžiaus Kelią" .................................................... 140


* 3 nr.

Popiežiaus Jono Pauliaus apaštalinis laiškas Lietuvos vyskupams ................................................... 141
Leonardas Andriekus, O.F.M. — Iškilmė, kuri iškėlė Lietuvą .......................................................... 147
"Kiekvieną dieną lankau jūsų tėvyne" (pop. Jono Pauliaus II pamokslas Lietuvos krikšto jubiliejaus mišiose) ................................................................................................................................................ 156
Popiežiaus kalba lietuviams audiencijoje ............................................................................................ 159
Kun. Viktoras Rimšelis, M.I.C. — Jurgis Matulaitis palaimintųjų keliu .......................................... 161
Anatolijus Kairys — Krikšto elegijos (eil.) ......................................................................................... 166
Antanas Paškus — Terapinės kultūros įtaka krikščionybei .............................................................. 169
Jurgis Gimbutas — Būdingosios medinės bažnyčios ir varpinės Lietuvoje (tęsinys: varpinės) ....... 183

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. L. — 50-asis PEN Kongresas Šveicarijoje .................................................................................... 197
P. Palys — Muz. Jono Žuko dviguba sukaktis ................................................................................... 198
M. J. Adomaitis — Prof. Joną Dumčių atsiminus ............................................................................... 199
Vliko pareiškimas Vilniaus arkivyskupijos klausimu ......................................................................... 201
Mūsų buityje ......................................................................................................................................... 202

KNYGOS
Algis Račiūnas — Česlovo Milošo "Nepasiekiama žemė" ............................................................... 204
R. Šilbajoris — Antano Vaičiulaičio "Vidurnaktis prie Šeimenos" ................................................... 206
Marija Stankus-Saulaitė — Bradūno sukaktuvinė knyga ................................................................. 207
Jp — Pabaltijys Vidurio Europos kultūros metraštyje ....................................................................... 211


* 4 nr.


Rasa Mažeikaitė — Dramatiški krikšto keliai į Lietuvą .................................................................... 213
Maironio eilėraščių faksimilė ...................................................................................... 222
Lietuvos žmonių prievartos darbas — vokiečių galvosūkis. Protokolą iš vokiečių kalbos išvertė Bronius Nemickas ................................................................................................................................. 223
Bernardas Brazdžionis — Vasario dovanos, Apie aušrą, audras ir meilę (eil.) .................................. 228
Antanas Vaičiulaitis — Bernardo Brazdžionio lyrikos versmės .......................................................... 229
Paulius Jatulis — Lietuvos kelias į krikštą .......................................................................................... 238

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vytautas Volertas — Prielaidos ir tikrovė ......................................................................................... 262
A. Kučiūnus — Stasio Šimkaus šimtmetis .......................................................................................... 268
Jurgis Gimbutas — Vienuoliktasis Lituanistikos instituto suvažiavimas ......................................... 270
Saulius Pašilis — Ateistinė moralė ..................................................................................................... 270
Pr. Gr. — Vyskupas, kuris lanko visus lietuvius ................................................................................ 271
Mūsų buityje ......................................................................................................................................... 273

KNYGOS
Kęstutis K. Girnius — Renesanso filosofijos chrestomatija ............................................................... 274
Antanas Slavov — Pjesė "Eglės, žalčių karalienės", motyvais .......................................................... 277
Marija Stankus - Saulaitė — Keturi balsai .......................................................................................... 278
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 282
Aidų 1987 metų turinys .......................................................................................................................... 284


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai