Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj, gruodžio 19 mirė rašytojas Pulgis Andriušis. Atskiru straipsniu paminėsime jį vėliau, o tuo tarpu mūsų žurnalo skaitytojų dėmesį kreipiame į Andriaus Sietyno straipsnį 1967 balandžio numery, parašytą P. Andriušio 60 metų amžiaus sukakčiai.
— Čikagoj sausio 5 mirė dr. Vladas Literskis (Litas), eidamas 62 amžiaus metus. Vytauto D. un-te jis studijavo geografiją, o vėliau biologiją (baigė 1938). Tame pačiame universitete 1940-44 dirbo vyr. asistentu ir dėstė techniškąją mikrobio-oogiją. Mūnsterio un-te 1948 gavo gamtos mokslų daktaro laipsnį. 1954-57 Vasario 16 gimnazijos direktorius. 1957 atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoj. Studentų ateitininkų "Vytauto" klubo narys, krikščionių demokratų centro komiteto ilgametis narys, "Tėvynės sargo" red. 1959 -64. Įvairiais klausimais nemažai rašė spaudoje.


S u k a k t y s. — 80 metų 1.4 sulaukė Nadas Rastenis. 1911 atvyko į JAV ir 1924 Bostono un-te baigė teisės mokslus. Advokataudamas Bal-timorėj, veikė lietuviuose ir amerikiečiuose (Marylando seimelio narys 1943-46). Bendradarbiaudamas spaudoj, mėgino ir savo poetinius gabumus. Išvertė į anglų kalbą K. Donelaičio "Metus" (The Seasons, 1967) ir A. Baranausko "Anykščių šilelį" (The Forest of Anykščiai, 1956, antras leidimas 1970).
— To paties 80 metų amžiaus 1.6 sulaukė dr. Julius J. Bielskis. I pas, karo metu jis buvo tarp pagrindinių lietuvių veikėjų, pirmininkavo Tautos tarybai ir vadovavo lietuvių in-formac. biurui Vašingtone (1917 -19) Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, buvo jos karinės, vėliau finansines komisijos JAV narys, kon-sularinis agentas ir konsulas (ligi 1926). Nuo 1939 Lietuvos garbės konsulas Los Angeles.

— 70 metų 1.7 sulaukė dr. Antanas Starkus. 18 metų amžiaus moksleivis iš paskutinės gimnazijos klasės stojo savanoriu (1919.1.19) į Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo laisvės kovose, gaudamas Vyčio kryžių. 1922 išėjo į atsargą ir pradėjo medicinos studijas. Pirmininkavo pirmajai Lietuvos un-to studentų atstovybei 1925-26 ir buvo 1926 įsisteigusios ateitininkų "Kęstučio" korporacijos pirmasis pirmininkas. 1928 baigė medicinos studijas, nuo 1931 dirbo asistentu medicinos fakultete ir dėstė pastoralinę mediciną ir higieną klierikams. 1940 įsigijo medicinos mokslų daktaro laipsnį; nuo 1941, pakeltas docentu, vadovavo patologijos katedrai. 1943 pavasarį vokiečių gestapo suimtas ir išvežtas į Stutthofo koncentracijos lagerį; ten daugeliui savo draugų medicinine pagalba išsaugojo gyvybę. Nuo 1947 gyvena JAV. Išspausdino disertaciją "Karcenomos ir prekarcenomos klausimu" (1940) ir paskelbė keliolika mokslinių straipsnių.

— 60 metų šiek tiek ankstėliau, X.23, sulaukė inž. dr. Leonas Bajorūnas. 1936 jis baigė Vienos aukštąją kultūrtechnikos mokyklą ir 1943 Vytauto D. un-te gavo daktaro laipsnį už disertaciją apie Lietuvos mažesniųjų upių nuotakį. 1942-44 dirbo adjunktu Vilniaus un-te. JAV nuo 1953 dirbo Federalinėj Didžiųjų Ežerų įstaigoj, 1962 paruošė ių tyrimo programą, 1966 Įsteigto Didžiųjų Ežerų tyrimo centro direktorius. Paskelbė keliolika mokslinių darbų anglų k. Drauge aktyvus lietuvių gyvenime: talkino Dainavos stovyklos tvarkyme, pirmininkavo Detroito ateitininkams sendraugiams, 1963-65 buvo šios organizacijos centro valdyboj, nuo 1968 yra Ateitininkų Federacijos valdybos reikalų vedėjas.

— 1.14 sulaukė 60 metų amžiaus inž. Antanas J. Rudis. Gimė ir mokslus baigė Čikagoj, 1942 įsisteigė savo plieno gaminių įmonę, veržliai dalyvauja lietuviškajame gyvenime: pirmininkavo Katalikų federacijai 1931-(64, ALTai — 1965-67.
— 1.17 pasiekė 60 m. amžiaus rašytojas Stepas Zobarskas. Lietuvoj jis buvo ilgametis LRK leisto vaikų laikraščio "žiburėlio" redaktorius. Iš keliolikos jo leidinių vaikams buvo premijomis atžymėta "Ganyklų vaikai" (1934, 1939 ir 1948), "Pabėgėlis" (1939, LRK premija). Jo plunksnai priklauso ir keletas novelių rinkinių, išleistų dar Lietuvoj. Vokietijoj 1946 išėjo rinktinių novelių knyga "Savame krašte". Į vokiečių kalbą išversta jo kūrinių rinktinė "Das Lied der Sensen", anglų kalba išleista 10 novelių knyga "The Maker of Gods" (1961) ir vaikams skirtos knygos "In Guest of Nine Brothers" (1960) ir "Bobby Wishingmore" (1961). JAV S. Zobarskas 1962 suorganizavo Manyland Books leidyklą, kuri jau yra išleidusi per 30 knygų, daugiausia lietuvių autorių. Tai didelis pasitarna-vimas, skinant lietuvių rašytojams kelią į platesnį pasaulį.

M o k s l a s. — A. Avižienio Kalifornijos technologijos instituto Jet Propulsion Laboratory suprojektuotą erdvinėms kelionėms kompiuterį S T AR (Self-Testing and Repairing) aprašė populiarusis savaitraštis "Time" gruodžio 7 numery.
— Dr. V. M. Vasyliūnas, dėstąs Massachusetts technologijos institute, yra žurnalo "Revievvs of Geo-physics and Space Physics" vienas redaktorių ir rengia Springer leidyklos išleisimą veikalą "Magnetosphe-ric Plasma".
— Dr. K. I. Skrupskelis, dėstąs South Carolina un-te, žurnalo "The Southern Journal of Philosophy" 1970 nr. 2-3, skirtame autoriteto krizės temai, išspausdinto str. "Royce and the Justification of Authority".

R a š y t o j u o s e. — New Havene XII.13 paminėtas neseniai miręs poetas H. Radauskas. Jo kūrybą aptarė A. Augustinavičienė, o eilėraščių padeklamavo V. Valiukas, vertimų į anglų kalbą — V. Vėbraitė.
— Les Editions Andrė Silvaire Paryžiuje išleidžia 1913 parašytą, bet ligi šiolei nespausdintą O. Milašiaus veikalą — keturių paveikslų misteriją "Saul de Tarse". 192 psl., kaina 18,70 frankų (apie 4 dol.).

M u z i k a. — L. Šukytė buvo grįžusi iš Muncheno į JAV ir Met-ropolitano operoj XII.19 ir 24 spektakliuose dainavo Euridikes vaidmenį Glucko operoje "Orfėjas ir Eu-ridikė".
— Čikagos lietuviu operos nauji valdyba: pirm. G. Kazėnas, S. Džiu-gienė, V. Radžius, J. Vidžiūnas, sekr. Gr. Bičiūnaitė, V. Momkus ir V. Marčiukaitis.

T e a t r a s. — Los Angeles d.-a-mos sambūris XII.19 pirmą kartą pastatė naują A. Kairio trijų veiksmų komediją "Ku-kū". Pagal Pr. Visvydą (Draugas, 1971 nr. 1), autorius ir naujoj komedijoj liekas ištikimas savo didaktiškam temperamentui, komedija esanti daugiau paremta statiškais dialogais, bet režisierė D. Mackialienė "iš veikalo išspaudė, kas buvo galima". Vaidino V. Jatulienė, R. Janulaitienė, J. Pupius, V. Gylys, E. Janulaitis, V. Dovydaitis ir kt. Dekoracijas sukūrė A. žebriūnas.

I š   v i s u r. — ALTos naujoji valdyba: pirm. dr. K. Bobelis, vicepirm. T. Blinstrubas, P. Dargis, K. Kleiva, dr. K. Šidlauskas, dr. J. Valaitis ir St. Vepštas, sekr. dr. VI. Šimaitis, ižd. M. Vaidyla (pavad. J. Zuris), protokolų sekr. V. Mažeika, finansų sekr. J. Skorubskas.
JAV LB centro valdyba jai atstovauti Valstybės departamente pakvietė A. Gurecką, respublikonų partijoj — Br. Nainį. Lietuvių fondo pelno Ekirstyno komisijon paskirti kun. J. Borevičius, A. Kairys ir J. Kavaliūnas.
Kanados Lietuvių fondo metinis susirinkimas vyko Toronte XII. 5. Pranešimus padarė tarybos pirm. V. Balsys, valdybos pirm. dr. A. Pacevičius, reikalų vedėjas P. Lelis.
Fondas pasiekė jau 65.000 dol. ir numato šiais metais įvairiems kultūriniams reikalams skirti 4000 dol. Tarybon išrinkti J. Kšiveckis, V. Balsys, Pr. Bastys, dr. A. Pacevičius,
J. Bersėnas, S. Jakubickas, P. Januška ir P. Lelis.
D. Britanijos LB tarybos prezidiumas: pirm. kun. J. Gutauskas (perrinktas), M. Bajorinas ir D. Dai-nauskas; valdybon išrinkti J. Serafi-naitė, K. Baublys, S. Kasparas, J. Babilius ir R. Baublys.
Lietuvių Fronto Bičiulių pereitais metais korespondenciniu būdu išrinkta valdyba: pirm. J. Mikonis, dr. J. Skrinska, dr. Č. Kuras, sekr. VI. Palubinskas, ižd. J. Žilionis, V.Petrulis, biuletenio red. V. Akelaitis. Taip pat išrinkta LFB vyr. taryba: pirm. dr. P. Kisielius, dr. K.Ambrozaitis, dr. A. Razma, L. Valiukas, dr. Z. Brinkis, P. Narutis, L.Prapuolenis, A. Sabalis ir "Į Laisvę" red. J. Kojelis.
— Detroite XII.12 surengtas šaulių s-gos pirmininko V. Tamošiūno pagerbimas jo šauliškos veiklos 50-meti sukakties proga.
KLAIDŲ ATITAISYMAS
1970 lapkričio mėnesio 426 puslapio II skiltyje 2 eilutėj iš viršaus vietoj "Nijolė" turi būti "Violeta", 5 eilutėj — vietoj "Mikalčiaus" turi būti "Makačino".
To paties numerio 428 puslapio 3 skiltyje 12-16 eilutės iš viršaus turi būti: "šioje studijoje autorius vaizduoja Lietuvos gyvenimą, daugiau teikdamasis apie kultūrinį, religinį ir tautinį vyksmą".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai