Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
L i t e r a t ū r a . — Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvos nepriklausomybės 60-čiui paminėti 1,000 dol. premija už poeziją, kurios mecenatas yra Klemensas Galiūnas, visais vertinimo komisijos balsais paskirta Bernardui Brazdžioniui. Vertinimo komisiją sudarė Leonardas Andrie-kus, pirm., Leonardas Žitkevičius, sekr., ir nariai — Henrikas Kačinskas, Nelė Mazalaitė-Gabienė ir Stepas Zobarskas. Komisijos posėdis įvyko 1978 sausio 14 Kultūros židinyje, New Yorke. Komisija vadovavosi konkurso sąlygomis, kurių pirmasis punktas yra toks: Premiją gali gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulyje gyvenąs poetas, kuris savo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivino, įkvėpė ir stiprino lietuvių tautą vienu ar kitu metu nuo 1918 iki 1978.

Anatolijui Kairiui sausio 7 paskirta "Draugo" romano konkurso 1,000 dol. premija už romaną rankraštyje "Po Damoklo kardu", pasirašytu Pelėdos slapyvardžiu. Vertinimo komisijoje buvo: Povilas Gaučys, pirm., Dalia Kučėnienė, sekr., nariai — Pranas Razminas, Juozas Toliušis, Česlovas Grincevičius. Premijos mecenatai: Ada ir Andrius Skučai iš Lake Worth, Fla. Anatolijus Kairys yra iškilęs scenos veikalais literatūroje ir krupščiu darbu organizacinėje kultūrinėje veikloje. Premija bus įteikta š. m. balandžio 23 d. Jaunimo centre, Cicagoje.

Marijai Tūbelytei "Dirvos" novelės premija (600 dol.) sausio 29 iškilmingai įteikta Lietuvių tautiniuose namuose, Los Angeles, Cal. Laureatę apibūdino Jurgis Gliaudą. Premiją įteikė mecenatas Simas Kašelionis. Įteikimo iškilmę ruošė ALT sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba.

Kazimierui Barėnui praėjusiais metais gruodžio 30 suėjo 70 m. amžiaus. Rašytojas gyvena Anglijoje ir aktyviai reiškiasi literatūroje.

D a i l ė - Vlado Žiliaus tapybos
paroda sausio 7-8 vyko Kultūros židinyje, New Yorke. Iškabinta 56 paveikslai, daugiausia aliejiniai. Parodą globojo LB Bushwicko apylinkė, atidarė gen. kons. A. Simutis. Ji buvo itin gausiai lankoma.

Pirmojoje Pabaltijo dailės parodoje Kultūros židinyje, New Yorke, dalyvavo šie dailininkai: lietuviai — Albinas Els-kus, Irena Griežė, Regina Ingelevičienė, Vytautas Ignas, Vytautas Jonynas, Elena Kepalaitė, Vida Krištolaitytė, Pranas Lape, Mykolas Paškevičius, Ona Paškevičie-nė, Elena Urbaitytė, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Vladas Žilius, Kazimieras Žoromskis; latviai — Anna Annus-Hagen, Augustus Annus, Voldemars Avens, Daina Dagnija, Laimons Eglitis. Dagmara Igals, Ausma Matcate, Fridrichs Milts, Olivers Rodums, Ilmars Rumpe-ters, Vilnis Strazdinš, Arnolds Treibergs, Sigurds Vidzirkste; estai — Adele Ulm Augustas, Karin Teksal Deeks, Helmi Herman, Endel Koks, Ilse Leetaru, Raoul Lind, Kari Niider, Epp Ojamaa, Naima Rauam, Eduard Ruga, Hans Tsirk, Agate Veeber. Kūrinius atrinko: Olga Berend-sen, Daina Dagnija, Maie Kuuskvere, Epp Ojamaa, Ilmars Rumpeters, Eleonora Šturmą, Elena Urbaitytė, Vladas Žilius, Kazimieras Žoromskis.

M u z i k a. — Izidoriaus Vasyliūno smuiko koncertas, akompanuojant Vyteniui Vasyliūnui, sausio 7 įvyko Car-negie Recital salėje New Yorke. Atlikta Beethoveno Sonata in D, Op. 12, No. 1, Brahmso Sonata in A, Op. 100 ir K. V. Banaičio Sonata in D. Minor (1934). Ta pati programa sausio 8 pakartota Jordan salėje, Bostone.

Vytauto Smetonos piano koncertas, kuris Town Hali salėje, New Yorke, buvo praėjusiais metais lapkričio 30, pakartotas ten pat sausio 23. Rengėjai pakartojo todėl, kad pirmuoju atveju dėl ligos į koncertą negalėjo atvykti New York Times muzikos kritikas.

M i r t y s. — Tėv. Benediktas Bagdonas, O.F.M., mirė praėjusiais metais gruodžio 20 Toronte. Gimęs jis buvo 1907 liepos 23. Labai jaunas (15 m.) įstojo į pranciškonų ordiną. Studijavo Italijoje (Genuoje) ir Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1933 rugp. 15. Ėjo įvairias pareigas lietuvių pranciškonų bendruomenėje. Ilgai buvo Kauno Vytauto bažnyčios rektorium. 1943 paskirtas lietuvių pranciškonų provinciolu, paskui, 1947 m. — dar vienam trimečiui. Keliais atvejais redagavo religinį žurnalą "Šv. Pranciškaus varpelį".

Kun. Juozas Mačiulionis, M.I.C., pernai gruodžio 22 mirė Chicagoje. Be kunigų seminarijos, velionis buvo dar studijavęs Kat. universitete VVashingtone ir Romos Šv. Apolinaro universitete kanonų teisę. Paskui profesoriavo marijonų kunigų seminarijoje Clarendon Hills, lll. Uoliai reiškėsi administraciniame ir pastoraciniame darbe tarp lietuvių marijonų. Buvo gimęs 1896 gruodžio 17 Lietuvoje.

Kun. Juozas Aleksa, M.I.C., praėjusiais metais gruodžio 29 mirė Lietuvoje. Buvo gimęs 1896 rugsėjo 16 Vilkaviškio apskr. 1929 - 1936 buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios vadovas. Be įvairių pareigų marijonų vienuolynuose, pasižymėjo pastoracijoje ir spaudoje.

PATIKSLINIMAI 1977 m. Aidų Nr. 10, 447 ir 472 psl. turi būti Vicente Aleixandre — ne Vincente. Ten pat 442 psl., antrojoje skiltyje, 3 eil. nuo viršaus vietoje negalėjo turi būti tegalėjo, o 16 eil. nuo apačios vietoj žymus turi būti žymūs.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai