Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jurgis Jankus: IR NEBEPASIMA-TEM. Pasakojimai. Aplankas Rūtos Ce-paitytės. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Chicaga, 1977, 343 psl. Kaina 7 dol.

Tomas Venclova: 98 EILĖRAŠČIAI. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1977, 136 psl.

Danguolė Sadūnaitė: BALTAS IEVOS MEDIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis, Southfield, iMich., 1977. 125 psl. Aplankas — Nijolės Palubinskienės.

Kun. dr. Feliksas Gureckas: ESAME NERAMŪS. Pomirtiniai raštai. Redagavo Vladas Butėnas. Išleido kun. dr. F. Gu-recko fondas. Chicago, 111., 311 psl. Viršelis ir meninė priežiūra Kazio Veselkos.

Grigas Valančius: ŽEMAIČIŲ DIDYSIS. Istoriografiniai pasakojimai. Vysk. Motiejaus Valančiaus mirties šimtmečiui paminėti. Išleido autorius ir LŠST J. Daumanto kuopa, Los Angeles, Cal., 1977, 662 psl.

ATEITININKŲ KELIU. 1911 - 1927 -1977. Žmonės, laikai, darbai. Red. Stasys Barzdukas. Viršelis Danguolės Ston-čiūtės-Kuolienės. Išleido Ateitis IX ateitininkų kongreso proga. Chicaga, 1977, 216 psl.

Vida Augulytė, Rimas Černius, Juozas Masilionis: LIETUVIŲ LITERATŪRA. Trumpas lietuvių kalbos kursas su chrestomatija aukštesniosios lituanistinės mokyklos aštuntajai klasei. JAV LB Švietimo tarybos leidinys, Chicaga, 1977, 378 psl.

Stasys Goštautas: BUENOS AIRES Y ARLT (Dostoievsky, Martinez Estrada y Escalabrini Ortiz). Insula — Madrid, 1977, 328 psl.

PAVASARIO ŽIEDAS. Moksleivių metraštis. 1976 - 1977. Red. Neris Pu-piūtė ir Gina Remeikytė. Chicagos aukštesnioji lituanistinė mokykla. Chicaga, 1977, 120 psl.

Vladas Juodeika: DIDŽIOJI ILIUZIJA. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. Boston 1978 (iš tikrųjų — 1977). Kietais viršeliais, 720 psl., 15 dol. Užsisakant knygą, čekius rašyti "Book Fund" vardu ir siųsti knygai remti komiteto iždininkės adresu: Mrs. A. Pažiūra, 1284 E. Live Oak Dr., Anaheim, CA 92805.

Juozas Kaributas: TEATRINIO VARGO KELIAIS. Memuarai. Autoriaus leidinys. Išleista Romoje 1977, 191 psl.

David Fainhauz: LITHUANIAN IN MULTI-ETHNIC CHICAGO UNTIL WORLD WAR II. Redaktorius — K. Girnius, red. patarėjai — J. Puzinas ir T. Remeikis, vertė — S. Girnius, R. Kulikauskienė, D. Kviklytė, A. Pakalniškis, jr., ir A. Pakalniškis, meniškai apipavidalino — dail. P. Aleksa ir V. Lukas, nuotraukų parūpino — A. Kezys, S.J. Lithuanian Library Press, Inc., and Lo-yola University Press, Chicago 1977. Didelio formato albuminis leidinys, 230 psl., 20 dol.

LITUANUS, 1978, Nr. 1, 80 psl., 2.50 dol. Šio numerio redaktorius — K. Girnius. A. E. Senno str. apie Šveicarijos 1921 m. pripažinimą Lietuvos nepriklausoma valstybe, Mokslo ir kūrybos III simpoziumo filosofijos sekcijoj skaitytos paskaitos: K.. Girniaus apie moralinę filosofiją dabartinėj Lietuvoj, M. Girniu-vienės — gnoseologinę problematiką dabartinėj Lietuvos filosofijoj ir A. Mickūno apie iš Lietuvos kilusį prancūzų filosofą E. Leviną ir lietuvių kilmės amerikiečių filosofą A. Lingį. A. Škėmos novelės vertimas. Lietuvos pogrindžio dokumentas apie M. Suslovo vaidmenį Lietuvoj pokario partizaninių kovų metu.

LITUANUS, No. 4, 1977, 88 psl. Šis B. Ciplijauskaitės redaguotas numeris skirtas III baltų literatūros konferencijai Madisone 1977.IV.29-30. Vertimai latvių ir estų poezijos, T. Venclovos eilėraščio ir R. Granausko novelės. Straipsnių du: V. Kelertienė analizuoja R. Granausko ir J. Kralikausko kalbą, R. Šilbajoris žvelgia į Lietuvos ir pogrindinius Leningrado poetus. Pokalbis su T. Venclova. Informacija apie lituanistinius leidinius Madisono universitete, daugiausi padovanotus prof. A. Senno.

SĖJA, 1977, Nr. 2 (135), 156 psl., 2 dol. V. Čižiūnas rašo apie istorijos vyksmą ir jo vykdytojus, A. Štromas — opoziciją Sovietų Sąjungoj, B. Raila — disidentus, V. Sruogienė — dail. M. Dobužinskį, J. Puzinas — varpininką prof. P. Avižonį, tęsiami pasisakymai Lietuvos nepriklausomybinės programos reikalu, A. T. Antanaičio per radiją pravesti penketo rašytojų aptarimai, recenzijos ir kt. Red. L. Šmulkščio ir red. kolegijos žody pasisakoma, kad tai paskutinis jų redaguotas nr., nes po LVLS naujos vadovybės rinkimų gali būti pakviesti nauji žmonės.

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. Redaguoja Redakcinė komisija. 1977 m. gruodis, 94 psl.

Klaidų atitaisymas
Sausio numery įdėtame straipsnyje "1977 metai" atitaisytina: p. 6, I skilty, 9 eil. iš viršaus turi būti: "Brocktone "Sūkurys" (ne "Suktinis"), p. 16, II skilty, 3 eil. iš viršaus turi būti: Pranas (ne — komp. G.). Apžvalgų p. 45, II skilty, eil. 3-4 nuo apačios turi būti kūrybinių proveržių.
1977 metų turinyje, įdėtame 1977 gruodžio numery, vienas straipsnis liko nepažymėtas:
Penkauskaitė Ona — Marija Pečkauskaitė 385.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai