Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Pasaulio Lietuvių Dienų komitetas New Yorke yra pasiryžęs sutelkti 50,000 dol. Komitetui pirmininkauja Aleksas Vakselis. Pasaulio Lietuvių Dienos ruošiamos Toronte birželio 26 - liepos 2.

Algimantas Gečys, JAV LB krašto valdybos pirmininkas, ir Rimas Česonis, vicepirmininkas, gegužės 2 buvo priimti JAV ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų Andrew Young. Ambasadoriui įteiktas memorandumas Lietuvos pavergimo ir žmogaus teisių paneigimo reikalais, ypač iškeliant Balio Gajausko, Šarūno Žukausko ir kitų disidentų padėtį. LB atstovai taip pat aplankė JAV delegatą prie Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijoje. Jų prašyta Lietuvos pavergimą ir laisvės suvaržymus priminti Jungtinių Tautų asamblėjoje ir komisijose. Gegužės 4 JAV LB atstovai — Alg. Gurins-kas, Rimantas Česonis ir taip pat V. Mongardas (National Center for Ethnic AfTairs) buvo priimti Baltuosiuose rūmuose Z. Brzezinskio padėjėjo Rytų Europos reikalams. Ir jo prašyta didesnį dėmesį kreipti į politinius kalinius, ypač B. Gajauską ir Š. Žukauską. Kalbėtasi ir kitais Lietuvos klausimais.

Lietuvių Fondo suvažiavime Chica-goje į tarybą išrinkti dr. K. Ambrazaitis, P. Kilius, V. Naudžius, M. Remienė, dr. V. Tauras, J. Vaznelis ir kandidatais — dr. T. Remeikis, J. Rimkevičius, V. Prūsas, R. Holiušas. Į kontrolės komisiją išrinkti — P. Turūta, A. Šantaras, P. Indreika ir kandidate — Z. Juškevičienė. Lietuvių Fondas šį pavasarį pasiekė pusantro milijono dolerių. Rūpinamasi kapitalą pakelti iki dviejų milijonų.

Prisikėlimo parapija Toronte, kuriai vadovauja lietuviai pranciškonai, įsteigta 1953 m., 25 metų gyvavimo jubiliejų paminėjo religiniais bei kultūriniais renginiais. Balandžio 15 Dainavos ansamblis atliko operetę Kūlgrindą. Žiūrovų buvo apie 900. Balandžio 16 buvo iškilios pamaldos, kuriose dalyvavo vysk. V. Briz-gys ir pranciškonų provinciolas T. Jurgis Gailiušis. Po pamaldų prie bažnyčios kiemelyje pašventintas lietuviškas kryžius ir du koplytstulpiai, metale suprojektuoti arch. dr. A. Kulpavičiaus. Vaišių metu išreikštas parapiečių ir svečių džiaugsmas, kad ši parapija per 25 metus našiai klestėjo religine ir tautine veikla. Sunku suminėti, kiek ten yra buvę koncertų, dailės parodų, svarbių suvažiavimų. Parapija turi net savo banką. Per 25 metus Prisikėlimo parapijoje klebonavo T. Bernardinas Grauslys, T. Placidas Barius ir dabartinis klebonas — T. Augustinas Simanavičius. Jubiliejiniai renginiai dar tęsti ir kitą savaitgalį. Balandžio 22 atidaryta dail. V. Igno dailės paroda. Po atidarymo buvo literatūros vakaras, kurio visą programą atliko Jurgis Jankus. Parapijos vadovybė 25 m. jubiliejui paminėti yra nutarusi šiais metais išleisti vieną Aidų numerį.

Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo 1,000 dol. premija bal. 16 Jaunimo centre Chicagoje įteikta Viktorui Nakui, energingam jaunosios kartos veikėjui iš Detroito.

R a š y t o j u o s e. — Anatolijui Kairiui Draugo 1000 dol. premija už romaną "Po Damoklo kardu" įteikta balandžio 23 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Meninę programą atliko sol. Dana Stankai-tytė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Premijos mecenatai — Andrius ir Ada Skučai iš Lake Worth, Fla.

Bernardui Brazdžioniui Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šešiasdešimtmečiui paminėti 1,000 dol. premija už poeziją įteikta gegužės 7 d. Los Angeles, Cal., dalyvaujant LRD pirmininkui. Laureato kūrybą apibūdino Bronys Raila. Kalbėjo premijos mecenatas Klemensas Galiūnas iš Santa Barbara, Cal. Literatūrinę programą atliko laureatas Bernardas Brazdžionis, meninę — sol. Violeta Balčiūnienė iš Bostono. Akompanavo Raimonda Apeikytė. Premijos įteikimo iškilmę organizavo Los Angeles LB kultūrinių popiečių komitetas. Vadovavo Alė Rūta - Arbienė.

Lietuvių rašytojų draugijos valdybos posėdyje gegužės 13 Kultūros židinyje, New Yorke, apžvelgta padėtis, susidariusi su šių metų premijos skyrimu, ir išlyginti kilę nesutarimai. Posėdyje nutarta, pradedant 1979 m., LRD premiją skirti tarp vasario 10 ir kovo 10. Knygų vertinimo komisija sudaroma šių metų rugsėjo mėnesį. Vėliausia data knygoms gauti — sausio 31 d. Premijai įteikti ruošiami literatūros vakarai. Svarstyta taip pat ir kiti reikalai, ypač lietuvių literatūros antologijų leidimas svetimom kalbom ir literatūrinių švenčių dažnesnis rengimas. Posėdyje dalyvavo visa valdyba: Leonardas Andriekus, pirm., Paulius Jurkus, vicepirm., Leonardas Žitkevičius, sekr., Jurgis Jankus, ižd., Antanas Vaičiulaitis, ir Algirdas Landsbergis, valdybos nariai. Ateinantis posėdis įvyks rudenį.

Pabaltiečių meno draugija Baltia kovo 18 d. Ukrainiečių instituto patalpose, New Yorke, suruošė pabaltiečių poezijos popietę. Savo kūrybą skaitė šie poetai: estai — Aleksis Rannit, Illmar Laaban ir Jaan Kuuse (vertimai); latviai — Voldemars Avens, Gunars Salins, Rita Gale; lietuviai — Jurgis Blekaitis, Henrikas Nagys, Jonas Mekas. Poezijos vertimus skaitė dr. Jonas Zdanys, Vytas Bakaitis ir akt. Juozas Bulevičius-Boley

Algirdas Landsbergis atstovavo Lietuvių rašytojų draugijai PEN Klubo konferencijoje, kuri buvo Stockholme gegužės 21-26 d.d. Jis taip pat dalyvavo Tarptautinės amnestijos posėdžiuose (Amnesty International) Kopenhagoje ir Londono bei Amsterdamo universitetuose kalbėjo apie Lietuvą.

Liūnės Sutemos poezijos vakaras suruoštas Kultūros centre, Detroite. Vakarą ruošė LB Detroito apylinkė.

Jurgis Jankus šį pavasarį savo kūrybos vakarus turėjo Rochesteryje, Chicagoje ir Toronte.

Stasys Santvaras jam suruoštuose literatūros vakaruose skaitė savo kūrybą New Yorke, Waterburyje ir Montrealyje.

Juozas Palubinskas radijo "Laisvės varpo" metiniame koncerte balandžio 15 Bostone, Henrikas Kačinskas Lietuvių klubo koncerte Santa Monica, Cal., gegužės 14 d. — meniškai perteikė lietuvių rašytojų kūrybą.

M i r t y s : — Dr. Grigas Valančius, ekonomistas, visuomenininkas, knygų autorius, laikraščių bendradarbis, mirė gegužės 11 Los Angeles, Cal.; Jonas Rimša, dailininkas, tematika pasirinkęs egzotinius kraštus, ypač Pietų Ameriką, — gegužės 12 Santa Monica, Cal.; kun. Balys Chomskis, domėjęsis muzika ir muzikos klausimais rašęs tremties spaudoje — gegužės 13 Chicagoje; dr. Jonas Puzinas, archeologijos specialistas, universitetų profesorius, Lietuvių Enciklopedijos redaktorius, mokslinių knygų bei straipsnių autorius, kultūrininkas - visuomenininkas — balandžio 14 Chicagoje. Taip pat mirė Ernestas Martynas Kavolis, mokytojas, vertėjas — balandžio 23 d. Vokietijoje; Aleksandras Romas Kulikauskas, sociologas, universiteto profesorius Sacramento, Cal. — kovo 25 Californi-joje; Martynas Stonys, mokytojas, visuomenininkas, laikraščių bendradarbis — balandžio 10 d. Detroite; pulk. Vaclovas Šliogeris — gegužės 13 Australijoje. Lietuvoje mirė kun. dr. Augustinas Šimkus (balandžio 7), kun. Steponas Rupšys (balandžio 11, (kun. Vaclovas Tamašauskas (balandžio 20). Taip pat Lietuvoje balandžio 9 mirė Ona Girniuvienė, sulaukusi 82 metų amžiaus. Iškilmingose laidotuvėse dalyvavo 7 kunigai; nemaža žmonių atvyko ir iš tolimų parapijų, kur buvo gyvenusi. Daugiausia jos rūpesčiu, po kelerių metų ligos 1941 m. mirus vyrui, iš smulkaus ūkelio buvo išleisti į mokslus trys sūnūs. Palaidota gimtiniuose Sudeikiuose.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai