Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAI REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kazys Bradūnas   
PATIKSLINIMAS DĖL REDAKCINIO DARBO "AIDŲ" LEIDIMO PRADŽIOJE
Šių metų "Aidų" žurnalo penktame numeryje Juozas Kojelis, tikslindamas dr. Vytauto Bieliausko ankstesnį raštą, liečiantį pirmuosius "Aidų" metus Vokietijoje, pats daro klaidą, užsimindamas mano redaguotuosius "Aidus". Juozas Kojelis rašo: "Pradžioje 'Aidai' vadinosi 'lietuvių informacinis leidinys', vėliau 'kultūrinis informacinis leidinys', o nuo 1946, perėmus redaguoti K. Bradūnui, pasidarė 'lietuvių kultūrinis žurnalas' ".

Išeitų, kad aš "Aidus" pradėjau redaguoti tik nuo 1946 metų. Tuo tarpu mano atmintis ir asmeniškame archyve turima anų metų korespondencija sako ką kitą.

Kai 1945 metais rudeniop atvykau į Mūncheną, dr. Vytauto Bieliausko buvau pakviestas redaguoti planuojamus leisti "Aidus". Pirmasis jų numeris tuo metu iniciatorių jau buvo paruoštas spaudai. Tad prie pirmojo numerio prisidėjau tik patariamuoju balsu. Tačiau visi kiti 1945 metų "Aidų" numeriai jau buvo redaguoti mano paties. Mano redakcinis darbas štai kaip tada atrodė: bendradarbių telkimas ir gautosios medžiagos vertinimas bei taisymas, rankraščių pristatymas spaustuvėn, surinkto teksto korektūrų taisymas, medžiagos laužymas į puslapius, klišėmis pasirūpinimas ir galutinis jau sulaužytų puslapių koregavimas. Tokį "Aidų" redagavimo darbą pradėjau 1945 m. rugsėjo mėn.

Kai nuo 1946 m. sausio mėn. "Aidai" pasivadino kultūros žurnalu, mano įprastinis redaktoriaus darbas nė kiek nepasikeitė. Tik matomoje leidinio metrikoje greta juridiškai visada vyr. redaktorium pasirašiusio dr. V. Bieliausko buvo įrašyta ir mano pavardė, kaip žurnalo redaktoriaus.
Kazys Bradūnas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai