Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
L. Andriekus — "Aidams" įžengiant į keturiasdešimtuosius metus............................................... 1
V.J. Bieliauskas — "Aidų" pradžia ................................................................................................. 8
J. Brazaitis — Faustas Kirša .......................................................................................................... 12
J. Janavičius — Eilėraščiai ............................................................................................................. 18
V. Vaitiekūnas — Lietuva 1974 metais .......................................................................................... 19
1974 metai ........................................................................................................................................ 26
Al. Baronas — Geri darbai (beletristika) ....................................................................................... 32

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Lišva — Watergate klampynė: jos padariniai ir atgarsiai ........................................................ 35
J. Rimkevičius — PLIAS — ALIAS XII suvažiavimas ................................................................ 39
J. Kj. — Jaunimo ansamblis prie Pacifiko ..................................................................................... 41
A. S. — Liberaliųjų katalikų problemos.......................................................................................... 42

KNYGOS:
K. Keblys — Naujokaičio "Lietuvių literatūros istorija" .............................................................. 44
T. Guopis — Prozos antologija emigrantinėmis temomis ............................................................... 46

Viršelio 1 psl.: Aloyzas Stasiulevičius — Vilniaus universiteto ansamblis (1973); 4 psl.: Sandra Čipkuvienė — Kalnai ir paukščiai, II

Šis numeris iliustruotas Al. Stasiulevičiaus ir S. Čipkuvienės (nuotr. V. Maželio) kūrinių nuotraukomis. K. Bradūno, A. Vaičiulaičio (nuotr. G. Naujokaičio), V. Bieliausko, J. Sako, A. Pauliukonio, F. Kiršos, J. Jana­vičiaus, J. Kralikausko, L. Sutemos, Al. Barono (nuotr. V. Račkausko), K. Inčiūros, V. Ramono ir O. Razutienės atvaizdai, "Aidų" kolektyvo, Rochesterio jaunimo dramos grupės, inžinierių suvažiavimo nuotraukos, M. Ivanausko foto-grafikos pavyzdys.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.

♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C.), R. Šliažas (Edinboro atate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).

JANAURY, 1975

Culturai magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai