Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Rubšys — Krikščionybė išeina į pasaulį ............................................................... 381
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai ............................................................................................. 390
Antanas Maceina — Filosofijos keliu .................................................................................. 391
Genovaitė Kazokienė — Dailininko Vlado Meškėno kūryba ............................................ 396
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga ......................................................................................... 402
Pasikalbėjimas su profesorium Peteriu Reddaway .............................................................. 411

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. J. Vidzgiris — 25-kios europinės Lietuviškųjų studijų savaitės ................................... 414
K. L. — Jubiliejinis Šviesos - Santaros suvažiavimas ......................................................... 416
Leonardas Andriekus — Aidų koncertas Chicagoje ........................................................... 417
Dr. Povilas Rėklaitis — Susitikimas su Vydūnu Tilžėje ..................................................... 418
Wilhelm Witte — Dėl pavardės "Vydūnas" ....................................................................... 419
Mūsų buityje ......................................................................................................................... 420

KNYGOS
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuva ukrainiečių šaltiniuose (Monu-
mentą Ucrainae Historica) ................................................................................................... 422

Algis Šimkus — Broniaus Budriūno lietuviškos mišios ..................................................... 426
V. Kulbokas — Andriaus Norimo "Santaka ...................................................................... 427
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................. 427
Šis Aidų numeris iliustruotas Vlado Meškėno dailės darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Motina ir vaikas (pastelė). Viršelių 4 psl. — Meno
prekiautoja (pastelė). Taip pat Kazio Braduno (390 psl.) ir Vydūno nuotraukos bei su jo gyvenimu susietos dokumentinės nuotraukos (418-419 psl.).


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr, Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
» Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
NOVEMBER, 1978
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai