Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1978 m. 4 balandis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Puzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių mokslo draugijos
steigėjas ir ugdytojas ................................................................................................................... 141

Vitalija Bogutaitė — Iš ciklo Apokalipsė (eil.) .......................................................................... 146
Antanas Butkus — Ateroskleroziniai kraujagyslių pakenkimai ir klinikinės komplikacijos .. 148
Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje .......................................................................................... 159
Vincas Natkevičius — Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje ..................................................... 165

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Tomas Venclova — Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj ......................................................... 172
J. G. — Du iš daugelio (Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrozaitis) ............................................ 174
Mūsų buityje ................................................................................................................................ 177

KNYGOS
L. Rantelis — L. K. B. Kronikos III tomas .............................................................................. 178
Pr. Visvydas — Keliaujant po savąsias valdas (Kazio Bradūno "Alkana kelionė") .............. 182
Juozas Prunskis — VI. Juodeika apie marksizmo iliuziją ........................................................ 184
Steb. — 50 lietuvių novelės metų (Stepas Zobarskas, red.: The Lith-
uanian short story: 50 Years) ..................................................................................................... 184

K. R. — Pozityvus lietuvio muziko pagerbimas (Julius Sinius: Dai-
nos ir giesmės broliams lietuviams) ........................................................................................... 187

Dr. Jonas Grinius — Atitaisytinas apsirikimas ........................................................................ 187
Klaidų atitaisymai, Laiškai redakcijai, Atsiųsta paminėti ........................................................ 188
Viršelių 1 psl.: Adomas Galdikas — Pavasaris Freiburge (tempera). Viršelių 4 psl. to paties dailininko — Takas parke (tempera). Šis numeris iliustruotas Alfonso Dargio (Dvi figūros — 146 psl.), K. Sklėriaus kūrinių nuotraukomis ir taip pat nuotraukomis Lietuvių mokslo draugijos komiteto, Jurgio Gliaudos, Jurgio Baltrušaičio, dr. Jurgio Gimbuto, dr. Kazio Ambrozaičio, prof. Balio Vitkaus, Kazio Bradūno, prof. VI. Juodeikos. Antano Butkaus straipsnis iliustruotas specialiom nuotraukom iš medicinos srities.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
Skaityti daugiau...
 
DR. JONAS BASANAVIČIUS — LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS STEIGĖJAS IR UGDYTOJAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS PUZINAS   

Įvadinės pastabos
Rodos, dar netolima praeitis, o pernai balandžio 7 d. sukako 70 metų, kai Vilniuje buvo įsteigta Lietuvių mokslo draugija ir vasario 16 d. minėtas penkiasdešimtmetis nuo mūsų tautinės sąmonės žadintojo, lietuvių tautos atgimimo tėvo, kovotojo dėl Lietuvos laisvės, Vasario Šešioliktosios akto signataro dr. Jono Basanavičiaus mirties. Dideli šio mūsų didžiojo tautos vyro darbai, atlikti lietuvių tautos praeities problemų narpliojimo srityje, didžiulis įnašas įdėtas ir mūsų tautosakon, bet vienas iš akivaizdžiausių jo kultūrinių vertybių telkimo vaisius — įsteigimas Lietuvių mokslo draugijos (LMD) ir vadovavimas tai organizacijai ištisus du dešimtmečius. Ta draugija labai daug prisidėjo prie Lietuvos mokslo ir kultūros ūgio, todėl pravartu kiek platėliau žvilgterėti į jos nuveiktus darbus.

Ankstyvesnės pastangos mokslo draugijai steigti
Aušrininkai, ypačiai "Aušros" įsteigėjas dr. J. Basanavičius, puikiai suprato mokslo reikšmę atgimstančiai Lietuvai. J. Basanavičius jau 1879 m., dar būdamas Maskvos universiteto studentu, kėlė mintį steigti lietuvių mokslininkų draugiją. Šis klausimas ypačiai suaktualėjo, kai 1880 m. Tilžėje buvo įkurta "Litauische Litterarische Gesell-schaft", kurios tikslas buvo rinkti medžiagą apie bemirštančią lietuvių tautą. Ši draugija, kad ir turėjo lietuvišką vardą, bet buvo grynai vokiška. Todėl didis lietuvių bičiulis Jurgis Sauerveinas - Girėnas, "Lietuviais esame mes gimę" autorius, 1882 m. klaipėdinėje "Lietuviškoje Ceitungoje" (Nr. 12) rašė, kad prūsų lietuviams, norint išsaugoti savo gimtąją kalbą, būtina steigti sekmadienines mokyklas lietuvių kalbos mokytis ir kurti "mokslo draugystę", kuri neštų šviesą į Lietuvą, leisdama populiarias lietuviškas mokslo knygas ir t.t.
Skaityti daugiau...
 
IŠ CIKLO APOKALIPSĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VITALIJA BOGUTAITĖ   

Ir pralėkė tavo žirgai
neužsukę.
Ir nulėkė tavo žirgai
nesustoję.

Ried, ried, ried, ratukai
į tamsą.

Kinkyk, broleli, baltąjį
žirgą.
Patį greičiausią.
Lėki pralenkti — lėki pavyti.

Ried, ried, ried            ratukai
į naktį.

Skaityti daugiau...
 
ATEROSKLEROZINIAI KRAUJAGYSLIŲ PAKENKIMAI IR KLINIKINĖS KOMPLIKACIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS BUTKUS   
Arterinių kraujagyslių ateroskleroziniams pakenkimams būdinga tai, kad sienelės vidiniame sluoksnyje (intima) padaugėja lygiųjų raumenų ląstelių, susikaupia jungiamojo audinio, įskaitant kolageną, elastiną ir proteoglikanus. Šalia to, smarkiai kaupiasi riebalinės medžiagos (lipidai) ląstelių viduje ir jų išorėje.
R. Virchkow1 dar praeitame šimtmetyje įrodinėjo, kad kraujagyslių ateroskleroziniai pakenkimai prasideda nuo endotelio ląstelių pažeidimo. Endotelis kontroliuoja medžiagų difuziją į tolimesnius kraujagyslių sienelės sluoksnius. Pro jį, ypač plonuose kraujagyslių kapiliaruose, tarp plazmos ir kraujagyslių sienelės esančio skysčio, vyksta labai judri mažų ir didelių molekulių kaita.

Daugelis medžiagų, kurios pažeidžia endotelio paviršių, apnuogina po juo esantį jungiamąjį audinį. Naujieji tyrimai rodo, kad dėl to prie jo prilimpa kraujo plokštelės (trombocitai), kurios agreguojabei atpalaiduoja tam tikras chemines medžiagas (plokštelių veiksnius). Endotelis gali būti pažeistas: (1) mechaniniu,23, (2) cheminiu ir (3) imunologiniu5"6 būdu.
Skaityti daugiau...
 
VYSKUPO ŠEŠĖLYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JURGIS GLIAUDA   
Jurgis Gliaudą, laimėjęs vysk. Valančiaus konkurso pirmąją premiją už novelę "Vyskupo šešėlyje".


IV
Jodamas atgal, Zenonas kabeldojosi balne kaip sparva ties arklio snukiu. Bėris klampsėjo kanopomis, nelyginant vis raudamas kamščius iš butelių. Kas žingsnis, kas apsunkusios tingios zovados mostas, vis atsivožia kitas butelis, garsiai išlekia išrautas kamštis.
— Petre, Petre, — koks tai kitas, lyg jam nepažįstamas žmogus, stenėjo Zenono sąmonėje, — aš bejėgis tave vaduoti.

Skubus santėmis, gausiai drėkinamas atželiančių arimų ir pievų vandenų, gobėsi ties žeme ir buvo pilnas tiršto smėlio ir švelnaus liūdesio. Balnas judėjo ant bėrio stuburo, pentinuotos Zenono kojos vis suremdavo arklį, o suremdamos plačiai skleidėsi. Nelygiai bėgo bėris. Tokia klampynė.

Santėmis tirštėjo rytinėje dangaus pusėje, o vakarinio dangaus lopas apmaudžiai spyriojosi nakties jėgai. Ties atokesniu mišku melsvai oranžiniai debesys, prislėgti prie pat akiračio, prie pat juodo miško viršūnių, ėmė kaisti, įsiurbdami savin nugarmėjusios saulės atošvaistes.

— Petre, Petre, — koks tai kitas, lyg jau atpažįstamas žmogus, stenėjo Zenono sąmonėje, — aš bejėgis tave vaduoti.
Skaityti daugiau...
 
IDĖJOS JURGIO BALTRUŠAIČIO POEZIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS NATKEVIČIUS   
Idėjinė poezija pas mus turi jau net savo istoriją. Yra įvykęs čia, emigracijoje, stiprus susikirtimas tarp tų poetų, kurie baiminosi filosofinės lyrikos ir jos esmės daugiau ieškojo grakš-čiame muzikalume ir lengvume, ir tų, kurie daugiau vertino eilėraštyje mintį. Pirmiesiems atstovavo nepriklausomos Lietuvos poetų karta — J. Aistis, B. Brazdžionis, — antriesiems vadinamieji žemininkai, emigracijoje subrendę poetai: A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys, K. Bradūnas, J. Kėkštas ir šiųjų į žemininkus įjungtas V. Mačernis, žuvęs karo metu Lietuvoje. Žemininkų vardu kalbėjo "Žemės" antologijos įžangoj (1951) J. Girnius, prikišęs aniems nepriklausomos Lietuvos poetams, kad jie labai pamėgę laimės, meilės temas, o užmiršę dainuoti apie gyvenimo prasmę, apskritai, vengę gilesnių temų. Į tai atsakė J. Aistis, jog poezija esanti taip skirtinga nuo filosofijos, kaip pienas nuo žibalo . . . Jie, atskirai paimti, esą geri dalykai, bet, juos sumaišius, gauni niekam netinkamą daiktą, kurio negali nei deginti, nei gerti . . -1 Tenka kiek nustebti, kad tas pats Aistis prieš keletą metų buvo jokių priekaištų nepadaręs idėjinei J. Baltrušaičio lyrikai, apie kurią jis jo lietuviškos poezijos rinktinėj ("Poezija", 1948) parašė ilgą straipsnį. Šiandien iš perspektyvos jau galima įžvelgti, kad anuomet į Girniaus pastabą Aistis reagavo todėl, kad jis ir kiti paliestieji jautėsi įžeisti. Tai buvo ir kartų konfliktas, žemininkams atsiribojant nuo nepriklausomoj Lietuvoj subrendusių poetų. Idėjinės krypties poetų juk būta pas mus apsčiai ir prieš "Žemės" antologijos pasirodymą: Baltrušaitis, Putinas, Gustaitis, Kirša. Ir idėjine pakrikštytoji "Žemės" poezija taipgi anaiptol ne visa buvo tokia: ne daug filosofijos, pavyzdžiui, rasime K. Bradūno ar J. Kėkšto eilėraščiuose.

Čia bandysiu apžvelgti vieną mūsų poetą, kurio poezija yra idėjinė kaip ir kai kurių žemininkų, bet kuris yra žymiai vyresnės kartos nei žemininkai — Jurgį Baltrušaitį.
Skaityti daugiau...
 
DABARTINĖ PADĖTIS MAŽOJOJ LIETUVOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tomas Venclova   

Dr. Jonas A. Stiklorius, Mažosios Lietuvos lietuvių organizacijų veikėjas ir kurį laiką buvęs VLIK-o vicepirmininkas, norėdamas pasiinformuoti apie dabartinę padėtį Mažojoj Lietuvoj, kreipėsi į Tomą Venclovą. Savo 1977.X. 19 laišku T. Venclova atsakė, ką jis šiuo reikalu žino iš asmeninio patyrimo ir leido šią informaciją panaudoti spaudoje. Iš dr. J. Stiklo-riaus gavę šį T. Venclovos laišką, jo informaciją pateikiame ir savo žurnalo skaitytojams. — Red.

19.X.1977
Ne kartą esu lankęsis Mažojoje Lietuvoje (dabartinėje Kaliningrado srityje — Kaliningradskaja ob-last'). 1945 metais ten buvo likę palyginti nedaug gyventojų, nes dalis pasitraukė nuo artėjančios rusų armijos, o dalis žuvo per bombardavimus ir mūšius. Beveik visi likusieji buvo po kurio laiko deportuoti į Sibirą ir kt. Paskui tam tikram jų kiekiui, rodos, pavyko išvažiuoti į Vakarų arba Rytų Vokietiją. Tuoj po karo badaujančios vokietės su vaikais iš to krašto klajojo po Lietuvą. Mūsų žmonės jas šelpė kiek galėdami. Vienas kitas vokietis tada užsiliko Lietuvoje ir dabar joje tebegyvena. Žinoma, tenykščių mažlietu-vių likimas buvo toks pat, kaip ir vokiečių.

Lietuvoje labai paplitęs gandas, kad Stalinas siūlęs tą kraštą Lietuvai, bet Sniečkus atsisakęs (dėl to, kad kraštas esąs labai sunaikintas, Lietuvai būsiąs apsunkinimu, ir lietuviai nepajėgsią jo apgyvendinti). Kiek čia teisybės, nežinau. Jeigu Stalinas ką rimtai siūlydavo, tai atsisakyti nebūdavo galima. Taigi, jei siūlymų ir būta, tai tikriausia nelabai įsakmių. Kadangi tas kraštas pirmiausia yra karinis placdarmas, nukreiptas prieš Europą, Stalinui buvo parankiau jį apgyvendinti patikimesniu elementu — rusais, o ne lietuviais, ir prijungti prie Rusijos, o ne Lietuvos. Tai ir buvo galutinai nuspręsta, rodos, 1947 metais. Tada buvo pakeisti ir vietovardžiai. Propagandinėse knygose buvo pradėta rašyti, kad tai senos slavų žemės. Tiesa, dabar tai jau nebetvirtinama.
Žmonės sako, kad ir dabar tas kraštas siūlomas Lietuvai, o Lietuvos valdžia atsįsakinėjanti. Irgi nežinau, ar tai tiesa.
Skaityti daugiau...
 
DU IŠ DAUGELIO ... PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrozaitis
Bendriausia reikšme profesionalas tai "žmogus, pasirinkęs kokį nors darbą nuolatiniu užsiėmimu, savo profesija". Taip apibrėžtą šį žodį "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" iliustruoja tokiu pavyzdžiu: "profesionalas fotografas", atseit, ne paprastas foto mėgėjas, bet šiuo darbu ir besiverčiantis. Mūsų išeivinėj vartosenoj "profesionalo" žodis pamažu įgijo ir tą siauresnę reikšmę, kuria amerikiečiuose kalbama apie profesionalus kaip priklausančius profesijai, reikalaujančiai atitinkamo išsimokslinimo ("engaged in one of the learned professions"). Anksčiau buvome įpratę ta reikšme vartoti "inteligento" žodį. Pastarasis žodis, nors ir gana neapibrėžtai, implikavo ne tik profesinį išsimokslinimą, bet ir apskritai šviesumą. "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" tad ir aiškina "inteligentą" kaip "protinio darbo žmogų, mokytą, apsišvietusį žmogų; šviesuolį". Iš amerikiečių perimtas "profesionalas" nebeturi tokios žmogiško šviesumo konotacijos.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Vasario 16-tosios proga Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis Washingtone suruošė priėmimą, į kurį atsilankė JAV valdžios, svetimų valstybių atstovai ir to miesto bei apylinkės lietuviai. Priėmimą suruošė ir Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su Vliku New Yorke. Priėmime dalyvavo kai kurių valstybių konsulai, žymūs amerikiečiai ir kviesti lietuviai.

— Šeštasis Baltų vakaras Kanados parlamento rūmuose Ottawoje šiemet įvyko
kovo 1 d. Savo atsilankymu pabaltiečius pagerbė 4 ministrai, 30 senatorių, 50 parlamento narių, Vatikano atstovas Kanadai, JAV ir Vak. Vokietijos ambasadoriai, kitų valstybių žemesnio laipsnio atstovai, žymiųjų laikraščių korespondentai ir visų trijų tautų konsulai bei visuomenės veikėjai. Pagrindinę kalbą pasakė Kanados krašto apsaugos ministras B. Danson. Koncertinę programą atliko pianistas P. Za-rins, smuikininkas A. Jansons ir kt. Lietuviams atstovavo solistai Gina Čap-kauskienė, Rimas Strimaitis ir pianistas Jonas Govėdas. Vakarą organizavo Kanados Baltų Federacija.

Amerikos Lietuvių kultūros archyvo Alka statyba jau pradėta Putname. Numatoma užbaigti šį rudenį. Telkiamos aukos. Finansų komitetui vadovauja Juozas Kapočius. Aukos siunčiamos šiuo adresu: ALKA, Putnam, Ct 06260.

Kun. Petrui Ažubaliui vasario mėn. suėjo 60 m. amžiaus. Jis klebonauja naujai įsteigtoje Lietuvos kankinių parapijoje Toronte ir šiuo metu vykdo plačios apimties parapines statybas.

Lietuvių muziejų Baltimorėje vasario 12 atidarė miesto meras D. Schae-fer. Jam įrengti gauta parama iš valdžios. Muziejaus iniciatorius — Algimantas Grintalis. Be nuolatinių eksponatų, muziejuje bus ruošiamos įvairios parodos bei seminarai.

Radijas Margutis sulaukė 50 metų. Jo steigėjas Antanas Vanagaitis. Anksčiau ėjo tuo vardu ir mėnesinis žurnalas (1928-1951). Mirus A. Vanagaičiui, radijo programų išlaikymu rūpinosi jo našlė Lilija Va-nagaitienė, kuri sykiu su programų vedėju poetu Algimantu Mackum 1964 m. mirė automobilio nelaimėje. Dabar radijo finansus tvarko komitetas, kuriam vadovauja V. Adamkus. Programas paruošia Petras Petrutis.
Skaityti daugiau...
 
L. K. B. KRONIKOS III TOMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Ramelis   
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. III tomas, apimantis 16-22 numerius. Viršelis ir iliustracijos dail. seselės Mercedes. Išleido L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga, Chicago 1976. 424 psl., kietais viršeliais — 6 dol., minkštais — 4 dol. Tiražas — 5000 egz.

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" pirmasis numeris pogrindyje išėjo 1972 kovo 19. Tad jau šešeri metai nuo jos pasirodymo. Ligi šiolei išleisti 30 numerių, maždaug po penkis numerius per metus. Čia, laisvajame pasaulyje, ištisai "LKB Kroniką" perspausdina "Draugo" dienraštis, o atskiromis knygomis išleidžia L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga. I tomas, apėmęs 1-7 numerius, išėjo 1974 m. (336 psl.), II tomas apėmė 8-15 numerius ir išėjo 1975 m. (414 psl.). Čia žvilgterėsime į III tomą.

Būdingai šis tomas pradedamas informacija apie Juozo Gražio teismą už "LKB Kronikos" pirmųjų numerių brošiūravimą (įrišimą) ir jai žinių rinkimą. J. Gražys buvo teisiamas 1975 kovo 11 - 17 (iš viso trečiąkart). Dar anksčiau, 1974 gruodžio mėn. už "LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą buvo teisiami P. Petronis, P. Plumpa, V. Jaugelis ir kt. 1975 birželio 16 - 17 už "LKB Kronikos" 11-jo numerio dalies perrašymą buvo teisiama N. Sadūnaitė, kurios teismas aprašomas jau šiame III tome. Pateikiama šiame tome šiek tiek žinių ir apie tai, kokiomis žiauriomis sąlygomis visi suminėtieji atlieka teismo skirtąsias bausmes (ypačiai sukrečia žinia, kad vėžio III-čios stadijos V. Jaugelis buvo sumuštas besimeldžiant ir po sunkaus galvos sudaužymo savaitę nesulaukė medicinos pagalbos, kol buvo nugabentas kalėjimo ligoninėn).
Skaityti daugiau...
 
KELIAUJANT PO SAVĄSIAS VALDAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Visvydas   
Kazio Bradūno "Alkana kelionė"

A. Nyka-Niliūnas "Vyno stebukle" nupiešė nykų egzilio žemės vaizdą: "Nepažįstami augmenys! Gamtos katastrofoje gimusi žemė/ Mirusios dilgės šiurenimas". Egzilis prilygsta laidotuvių eisenai. Poeto testamentas rašomas "pėdom ant kapo". Kraupus, bet dvasiškai teisingas vaizdas.
Ir Kazio Bradūno naujame rinkinyje "Alkana kelionė" egzodo poetus supa nemažiau nykus terenas: "Nėra drėgmės,/ Aplinkui vien smėlis", "Tolstančių metų/ Pėdas užpila smiltys". Egzodo poetai yra "kaktusai dykumoje", kurie "maitinasi mūsų krauju.

Kaip matome, abu žemininkai, sekdami Ovidijaus tradicija, išeiviškoje būklėje mato vien nebūtį. Vis dėlto Bradūno "kaktusui" duota ypatinga misija — poetinės tiesos dygliais durstyti tautiečių dvasią ir maitintis jos krauju. Kraujas simbolizuoja tautos tragizmą, vingiuojantį per visą mūsų praeitį ir dabartį. Kraujo lašas, ištryškęs iš skaudžios patirties dirvonų, turi ir gydančią galią. Jis reikalingas "sunkiai, pavargusiai širdžiai". Tai dovana, kurios nusipelno keliaujantis ir su kaukais bendradarbiaujantis poetas. "Jie man girioj suranda/ Spindintį kraujo lašą". Tarsi stebuklingąjį Gralį. Tokiu būdu poetas randa išeitį iš egzilinės nebūties. Laisvės užakcentavimu pradėta kelionė jį nuveda į kūrybinę tiesą:

Niekas negal man uždrausti
Grįžt į tėvynę:
Nei okupanto sargybos,
Nei savieji politikai —
Nusilaužiu poezijos šaką,

Išdrožinėju lazdą eilėraščiais
Ir pasileidžiu kelionėn.
(Dovana, 20)
Skaityti daugiau...
 
VL JUODEIKA APIE MARKSIZMO ILIUZIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Prunskis   
VLADAS JUODEIKA: Didžioji iliuzija. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. So. Boston, Mass., 1978. 720psl., 15 dol.
Tai pati išsamiausia Markso sistemos studija, kokią mes turime lietuvių kalba. Amžiną atilsį Vladas Juodeika Lietuvoje buvo rašęs Vaire, Židiny, Tautos Ūky (kurio net buvo vyr. redaktoriumi) ir kt., tačiau išeivijoje mes nedaug jo straipsnių te-matydavome, ir dėl to ši jo knyga buvo maloni staigmena.

Bet jis buvo kvalifikuotas šiam užmojui. Ekonomistas, Grazo universitete gavęs daktaro laipsnį už disertaciją apie Lietuvos žemės reformą, turėjo plačią praktiką ekonominėje srityje, būdamas finansų ministerijos referentas, kainų tvarkytojas, pramonės departamento direktorius etc., dėstytojas Vytauto D. universitete, o JAV-se — Šv. Benedikto kolegijoje, Briar Cliffe kolegijoje, Portlando universitete.
Lietuvai atsikuriant, VI. Juodeika savanoriu stojo į kariuomenę, ir dabartinis Lietuvos likimas, kai ji tapo marksistinio imperializmo auka, gal jį ir palenkė imtis šios agresyvios sistemos studijų, kurias jis gilino, dėstydamas kursą tose aukštosiose mokyklose. Kaip įžangoje sako: "Dabartiniam pasimetusiam, dieviškos palaimos netekusiam žmogui politinė ideologija tapo nauja gyvenimo pasaulėžiūra, užpildžiusia jo sielos tuštumą". O jis ryžosi atskleisti, kokia klaida tą tuštumą užpildyti marksistinės sistemos iliuzija. Stebėdamas, kaip dabartinė darbininkija taip jau godžiai nepuola prie marksizmo, o daugiausia savo ginklanešių Marksas randa tarp studentų ir paviršutiniškesnių intelektualų, autorius nusprendė, kad "intelektualinėj plotmėj pirmiausia su juo tenka stoti akistaton".
Skaityti daugiau...
 
50 LIETUVIŲ NOVELĖS METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
ZOBARSKAS: (red.): The Lithuanian Short Story: 50 Years. Many-land Books, Woodhaven, N.Y., 1966, 464 psl.

1966 m. vasarą Amerikos knygų rinkoje pasirodė stambi lietuvių prozos rinktinė, The Lithuanian Short Story: 50 Years — Penkiasdešimt lietuvių novelės metų. Šioje Stepo Zobarsko suredaguotoje ir jo Manyland Books išleistoje knygoje sudėtos dvidešimt devynių autorių apysakos, novelės, humoreskos ir iš-ištraukos iš stambesnių veikalų — nuo klasikų Vaižganto, Krėvės, Vienuolio iki jauniausiųjų novelistų Almeno ir Apučio. Dar nepriklausomybės laikotarpyje susiformavę rašytojai antologijoje bendrauja su išeivijoje išaugusiais ir krašte subrendusiais prozininkais. Vertėjų sąraše randame leidėjo Stepo Zobarsko, No-los Zobarskaitės, Danguolės Sadūnaitės-Sealey, Algirdo Landsbergio, Kristinos Škėmaitės, Albino Baranausko ir kitų pavardes. Kaip matome, dauguma vertėjų yra išeiviai rašytojai, literatūrinę anglų kalbą įsisavinę svetur.
Skaityti daugiau...
 
POZITYVUS LIETUVIO MUZIKO PAGERBIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. R.   
JULIUS SINIUS: Dainos ir giesmės broliams lietuviams. New York, 1976. 100 psl.
Tai Veronikos Maminskaitės - Kulbokienės, gyvenančios St. Peters-burg, Fla. pastangomis patraukliai išleistas dainų ir bažnytinių giesmių rinkinys chorams.

Pratarmėje leidėja gana išsamiai apibūdina J. Siniaus asmenį ir darbus lenkų okupuotame Vilniaus krašte; jo sunkų kelią išlaikant lietuvių kultūrinę veiklą ir tautinę dvasią kietai suvaržytame lietuvių bažnyčios gyvenime. Sprendžiant iš leidėjos patirties ir žodžių, J. Siniaus asmenyje telkėsi lietuvis idealistas, visa širdimi atsidavęs savo tautos reikalui, tačiau, kaip ir galima buvo laukti, anaiptol ne šovinistas ar koks išsišokėlis, bet visada tolerantingas kitataučiams, net ir savo priešams.

J. Siniaus ryžtingas ir nežinąs kelio atgal būdas nuvedė jį Golgotos keliais. Pirmos rusų komunistų okupacijos metu jis buvo areštuotas ir uždarytas kalėjime Vilniuje; tik rusų -vokiečių karui prasidėjus, jam pasisekė išsilaisvinti. Antros okupacijos metu vėl pateko į čekistų nasrus. Šį kartą jo suėmimas buvo daug lem-tingesnis. Praleidęs ilgą laiką Sibire ir visiškai praradęs sveikatą, netrukus mirė Lietuvoje.
Skaityti daugiau...
 
ATITAISYTINAS APSIRIKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Grinius   
Retai tepasitaiko tokių atvejų, kai recenzuoto veikalo autorius parašo laišką recenzentui, nurodydamas šio apsirikimus. Mano kaip kritiko praktikoje šitokie atvejai teatsitiko du kartus. Jų paskiausias liečia mano straipsnį "Tarp dviejų frontų", išspausdintą 1977 m. Aidų Nr. 8, kur recenzavau R. Spalio paskiausią romaną "Mergaitę iš geto". Prieš mėnesį esu gavęs jo autoriaus laišką, kuriame jis sako, kad aš suniekinau jo heroję Ireną Paberžytę ten. "kur ji turėjo sužibėti". Bet iš tikrųjų aš neturėjau jokio noro ją suniekinti, nes ši pozityvi mergaitė ir vėliau ponia man patiko. Tik, rašant recenziją, man buvo neaišku, kodėl ji, mylėdama Alėjūną, ištekėjo už Sereikos.

Minėtoje savo recenzijoje apie Paberžytę šitaip parašiau: "Kaip galėjo išdrįsti tokia tauraus būdo studentė, kaip Irena Paberžytė, lengvai atsisakyti ją mylinčio ir jos mylimo, sunkiai sužeisto Antano Alėjūno ir ištekėti už Sereikos? Šitokį normaliai neįtikimą jos žingsnį romano autorius mėgino aiškinti materialiniu studentės stoviu. Girdi, netekusi tėvų Irena neturėjo asmens, kuris kompetentingai tvarkytų jos tėvų paliktą ūkį. Bet ar miestietis karininkas Sereika galėjo būti geresnis ūkininkas už miestietį inžinierių Alėjūną?"
Skaityti daugiau...
 
KLAIDŲ ATITAISYMAS, LAIŠKAI REDAKCIJAI, ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
KLAIDŲ ATITAISYMAS
Be tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio numery atitaisytinos šios korektūrinės klaidos, kurios savaime yra nepastebimos. Būtent: p. 1, II skilty 17 eil. iš ap. turi būti: bendravimo (ne bendradarbiavimo); p. 3, I skilty 16 eil. iš virš.: gyvavimas (ne gyvenimas); p. 3, II skilty praleistas antros pastraipos iš ap. pirmasis sakinys: Lietuvių rašytojų draugija rinko valdybą naujam trimečiui, pirmininku liko L. Andriekus; p. 4, I skilty 18-19 eil. iš virš.: balsavo 213) tradiciškai Dainavoj (ne — balsavo tradiciškai 213) Dainavoj); p. 10, I skilty 7-8 eil. iš virš.: baigiame apžvalgą informacija (ne baigiame apžvalga, informacija); ten pat 14 eil. iš virš.: Baigiamas ir (ne Baigiamasis ir); p. 11, I skilty 18 eil. iš virš.: laikėsi (ne lankėsi); p. 13, II skilty 18 eil. iš ap.: Gray (ne Grey); p. 14, I skilty 18 eil. iš virš.: Staten (ne — Steten), ten pat 2 eil. iš ap. Kuhlmann (ne Kuhlman); p. 16, II skilty 5 eil. iš ap.: pedagogai (ne — pedagogikai). Be to, kaip laišku nurodė A. Norimas-Mironas, liko nepažymėta, kad jis, nuvykęs iš JAV, dalyvavo 1976 m. Australijos Lietuvių dienose — jose su žmona aktore skaitė savo kūrybą,
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: 40 dol.: dr. M. Devenis, St. Monica, CA.; 30 dol.: Jonas Jukna, Nuernberg, W. Germany.

Garbės prenumeratoriai:. Po 25 dol.: Stepas Markus, Culver City, CA.; Vincas Tuskenis, Palm Springs, CA.; dr. J. S. Žmuidzinas, Glendale, CA.; prel. Vytautas Balčiūnas, Thompson, CT.; dr. Alf. Stankaitis, Wethersfield, CT.; dr. Elena L. Liatukienė, Washington, DC; Jonas Jankauskas, St. Petersburg, FL.; Ant. Balčytis, Vita Baleišytė, Donatas Bielskus, Jonas Jurkūnas, Juozas Masilionis, Emilija Meškauskienė, Petras Rasutis, M.D., dr. Jurgis Starkus, dr. Vac. Šaulys, Chi-cago, IL.; Petras Kisielius, M.D., Cicero, IL.; M. Indreika - Biskis, M.D., Downers Grove, IL.; kun. Vyt. Memenąs, Mokena, IL.; R. Sidrys, M.D., Streator, IL.; Stasys Tamulionis, Western Springs, IL.; Pranas Averka, Rozalija Petronienė, So. Boston, MA.; inž. J. A. Rašys, Cam-bridge, MA.; Vyt. Žiaugra, Roslindale, MA.; dr. L. Bajorūnas, South-field, ML; Bened. Neverauskas, Sterling Hts., ML; dr. Silva Pragulba, Highland Park, ML; kun. Leonardas Musteikis, Plainview, NE.; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, NJ.; Juozas Giedraitis, E. Northport, NY.; Irena Okunienė, Flushing, NY.; dr. Bronis J. Kasias, Wyoming, PA.; Paulius Dalinda, K. Gečas, Vyt. Montvilas, Vladas Šaltmiras, J. Varanavičius, Toronto, Ont; K. Berteška, Verdun, Que.; Rimas Mitalas, London, Ont; Alex Plėnys, Mississauga, Ont., Canada; Povilas Baublys, Villefranche S/Mer, France; Augustinas Kubilius, Edwardstown, SA, Australia; Jonas Lūža, Greenford, Middlesex, England.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai