Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1972 balandis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
S. Sužiedėlis — Zenonas Ivinskis istorijos moksle .............................................................. 121
A. Maceina — Tasai nepažįstamasis Ivinskis ..................................................................... 126
H. Nagys — Eilėraščiai ......................................................................................................... 144
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose .............................. 147

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

A. Paškus — "Štai jūsų dievas" — B. J. Skinner ................................................................ 154
A. Rubikas — Moteris Bažnyčioje ........................................................................................ 157
Pr. Visvydas — A. Barono kova su lietuvių poezija ............................................................. 158
M. Ivanauskas — Giedrės Žumbakienės emalio tapyba ..................................................... 160
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 161

KNYGOS

Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos stilistika (J. Pikčilingio) ..................................................... 163
G. Ivaškienė — Trys knygos vaikams (V. Frankienės, A. Giedriaus ir A. Kairio) .............. 166
Z. Ramonas — Per grožį į Dievą (A. Grauslio knyga) ............................................................ 168

Viršelio 1 psl. — V. Vizgirda: Medžiai (akrilis, 1971), 4 psl. — G. Žumbakienė: Vėjo žaidimas (emalis)
Skaityti daugiau...
 
ZENONAS IVINSKIS ISTORIJOS MOKSLE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS   
Ivinskis, apibūdindamas lietuviškąją istoriografiją, skyrė du jos tarpsnius. Pirmąjį tapdė su tautiniu atgimimu, kada "buvo labiau reikalinga ne grynai moksliniai tyrinėjimai, bet šiltomis romantinėmis spalvomis nudažyti ir tautiniam susipratimui palenktieji Lietuvos veikalai . . . Romantiškai nusiteikę patriotai žavėdavosi didžiųjų Lietuvos kunigaikščių žygiais ir jų darbais . . ., kreipdami jų žvilgsnį į taip mažai dar šių tepažįstamą Lietuvos praeitį". Romantinio praeities vaizdavimo ryškiausiais atstovais laikė Simoną Daukantą ir Joną Basanavičių, pasekusius lenkiškai rašiusį Teodorą Narbutą. "Tokia pritaikomoji ar pamokomoji Lietuvos istorija nuo XIX amžiaus galo įleido savo šaknis tautiškai susipratusioje visuomenėje", kuri ir dabar didžia dalimi savo praeitį romantiškam apvalkale tebematanti.1
Skaityti daugiau...
 
TASAI NEPAŽĮSTAMASIS IVINSKIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
1. Tikslas ir šaltiniai
Atidesnis skaitytojas tuoj pat, be abejo, pastebės, kad šio straipsnio antraštė yra parafrazė Amerikoje dirbusio garsaus prancūzų chirurgo Alexis Carrel knygos "Man the Unknown — Tasai nepažįstamasis žmogus" (1935). Kodėl autorius savom mintim pasirinko šią parafrazę? Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios ir Carrel šitaip pavadino savą veikalą, būtent: žmogaus organų, jų sąrangos bei sandoros aprašymas dar anaiptol nepasako, kas ir koks yra žmogus pats savyje. Net ir po smulkiausių tyrinėjimų jis pasilieka tasai nepažįstamasis, kurio gelmės pro organus nebyloja ir iš jų veikmens negali būti paskaitomos. Bet argi kitaip yra ir su mokslininkais bei menininkais? Ar jų veikalų išskaičiavimas, surūšiavimas, kritinis įvertinimas apreiškia jų žmogiškąjį Aš? Argi kitaip yra ir su Zenonu Ivinskiu? Mes jį pažįstame kaip istoriką ir visuomenininką. Mes jau esame suregistravę ar greit suregistruosime jo paskelbtus bei nepaskelbtus raštus ir jo eitas pareigas įvairiose įstaigose, organizacijose, sąjūdžiuose. Visų šių jo darbų vaizdas iškils ryškiai prieš mūsų akis. Tačiau ar pro šį vaizdą prabils Ivinskis-žmogus ?
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė HENRIKAS NAGYS   
H. Nagys kalba, priimdamas LRD 1969 m. literatūros premiją, kuri buvo įteikta LKMA suvažiavime Toronte 1970.K.4

PRISIJAUKINSIU SAKALĄ
Ant tėvelio dvaro
sakalai krypavo . . .
tarp kuplių kvepiančių liepų,
prie almančios Ašvos,
tėvo tėvo tėvo sapne.

Tylūs pilki žemdirbiai —
žemėti, kaip žemė, žemaičiai,
medpadžiais mindę sniegą ir molį.

Senelį kalvį baudžiaumetyj
išmainė į dešimt
miklių medžioklių šunų . . .
Tasgaties —
prisijaukinsiu
margą sakalą,
čia. nesvetingoj šiaurėj,
kad krypuotų
ant mano —
žemaičio sūnaus bežemio —
peties.

1971
Skaityti daugiau...
 
VILNIAUS AKADEMIJA NAUJUOSE LIETUVOS LEIDINIUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS RABIKAUSKAS   
Pradžia kovo numery.

Istorijos mokslas Vilniaus Akademijoje
Tame pačiame leidinyje "Kultūrų kryžkelėje" paliečiamos ir kitos Akademijos veiklos sritys, kurios pasireiškė ne jos gyvavimo pradžioje, bet senajai Akademijai išgyvenus 150 ir daugiau metų. Šiujų tarpe buvo ir istorijos dėstymo įvedimas į Akademijos studijų programą.

Apie tai rašo A. Šidlauskas straipsnyje "Istorija XVIII a. Lietuvos jėzuitų mokyklose" ("Kultūrų kryžkelėje", psl. 173-209). Pradžioje autorius dėsto, savaip interpretuodamas, kaip racionalistinė apšvietos epocha suprato istoriją. Toliau pereina aprašyti jėzuitų veiklą, jų mokyklų rūšis, jų Lietuvoje išleistą spaudą. Autorius čia ir kitur lengvai švaisto tvirtinimus, kurie, deja, neišlaiko rimtos kritikos. Štai tik vienas kitas pavyzdys iš daugelio. Psl. 176 skaitome: "Jėzuitai . . .savo kolegiji-nio tipo mokyklose įteigdavo mokiniams, jog šlėkta ir katalikas yra identiškos sąvokos". Taip tvirtinama, bet nenurodoma nė vieno atvejo, kad kas iš jėzuitų būtų kada nors taip teigęs. Praktika buvo visai priešinga. Kaip tik tokiose kole-gijinio tipo mokyklose šalia mokytojų būdavo ir vienas kitas misionierius, dirbąs ne su bajorais, bet kaip tik su paprasčiausiais kaimo žmonėmis.
Skaityti daugiau...
 
'ŠTAI JŪSŲ DIEVAS" ... — B. F. SKINNER PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Paškus   
Viename rinktiniame universitete pristatydamas kalbėtoją publikai, psichologijos departamento atstovas taip prabilo: "Girdėjome, kad Dievas jau yra miręs. Subrendęs dabarties žmogus tą Dievą palaidojo, nes jis ir tebuvo silpnųjų iliuzija, o ne gyvenimo tikrovė". Rodydamas ranka į paskaitininką, pirmininkaujantis tęsė toliau: "Štai šis žmogus yra tikrovė. Jis yra jūsų dievas". Kai Skinneris artinosi prie kalbėtojo stalo, iš kėdžių pakilę studentai kėlė jam griausmingas ovacijas. Mat naujojo dievo vardas Amerikos studentams nėra svetimas. Jau įvadiniuose psichologijos kursuose aiškinama laikinųjų ryšių susidarymo teorija, o laboratorijose būsimieji psichologai mokomi, kaip sąlyginių refleksų metodiką reikia taikyti žvėrelių treniravime. Sociologijos kursuose diskutuojamas Skinerio metodikos pritaikymas natūraliai gyvenimo aplinkai, o teologijos ir filosofijos paskaitose aštriai kritikuojamos jo filosofinės prielaidos. Psichinėse ligoninėse Skinerio metodais bandoma pakeisti ligonių elgesį, o privačiose psichoterapijos sesijose mėginama gydyti kai kuriuos psichinių ligų simptomus (pvz., fobijas, azartinį lošimą, enureziją ir t. t.). Pagaliau ir Skinerio mokymo mašinos randa vis didesnio pritarimo mokyklose.
Skaityti daugiau...
 
MOTERIS BAŽNYČIOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Rubikas   
Oficialūs tekstai
Praėjusių metų pabaigoje Zūriche. Šveicarijoje, įvyko studijinis susirinkimas tema: tradicinė pažiūra Į moterį Bažnyčioje. Susirinkimo dalyviai ir dalyvės klausė: kodėl moterį liečiančiais klausimais nesutaria oficialūs Bažnyčios dokumentai? Štai paskutinio Bažnyčios susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią, priimta 1964 lapkričio 19, skelbia vyro ir moters lygybę: "Kristuje ir Bažnyčioje nėra jokios nelygybės dėl kilmės ar tautybės, visuomeninės padėties ar lyties" (32). Gi tuo tarpu Apeigų kongregacijos 1969 balandžio 3 paskelbtame dekrete galima rasti tokį moteris pažeminantį sakinį: Vyskupų tarybos gali moterims leisti per Mišias paskaityti, ne presbiterijoje, prieš evangeliją einančias lekcijas tada, kai šiai tarnybai neatsiranda tinkamo vyro. — Pagal šį tekstą moteris skaitymui gali būti prileista tik bėdos atveju: kai esantys vyrai pasirodo tam netinkami.
Skaityti daugiau...
 
A. BARONO KOVA SU LIETUVIŲ POEZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Visvydas   
Jau seniai reikėjo lietuvių prozai gero gynėjo, ypač išeivinei. Pastaruoju laiku ji susilaukė karčios ir net pašaipios kritikos. Raštingi žmonės rašo ir beveik kasmet išleidžia knygas, laimi premijas, švenčia garbingus rašytojiš-kus jubiliejus, o kritikai, kad juos bala, — vis nepatenkinti, zirzia, kimba prie kiekvieno mažmožio, vis reikalauja pirmaeilės literatūros.

Neseniai į prozos gynimo žygį stojo vienas produktyviausių išeivijos rašytojų Aloyzas Baronas, visuomet jautrus laikmečio problemoms ir nebijąs tarti atvirą žodį. Straipsnyje "Dviejų recenzijų paraštėje" (Aidai, 1971, Nr. 8) A. Baronas užsistoja vyresnį kolegą V. Alantą, kurio novelių rinkinį "Nemunas teka per Atlantą" negailestingai sukritikavo "Aidų" recenzentas V. A. Jonynas.
Skaityti daugiau...
 
GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS EMALIO TAPYBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikalojus Ivanauskas   
G. Žumbakienė Kezio, S. J.,nuotraukoj

Giedrė Žumbakienė - Jankonytė yra žinoma kaip emalio meistras. Gimusi Šilalėj (Žemaitijoje) 1940, į Chicagą atvyko 1949 ir čia baigė vidurinį mokslą. 1958-61 studijavo St. Xavier kolegijoje, įsigydama meno bakalaureatą; toliau tęsė tapybos ir emalio studijas Art Institute of Chicago. Nuolatinė amerikiečių ir lietuvių meno parodų dalyvė jau nuo 1959; narė Chicago Society of Artists ir Sales and Rentai Gallery of the Institute of Chicago, o lietuviuose — aktyvi "Dailės" grupės dalyvė. Reiškiasi aliejinėj ir emalio tapyboje.
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų atitinkamo demesio. Todėl jį ir perteikiame:

"Per du Kultūros kongresus siūliausi išleisti visas lietuviškas knygas, prašydamas tik vieno: duokite nors trims šimtams egzempliorių garantuotų pirkėjų.

1971 metų Lituanistikos Instituto suvažiavimo metu siūliausi išleisti visus lietuviškus vadovėlius, kurie bus L. B. Kultūros Fondo — Švietimo Tarybos pripažinti tinkamais mokykloms ir bus naaudojami.

Minėtais leidiniais siūliausi pasirūpinti be jokios paramos ir pašalpos: Tamstoms nereikės belstis į Lietuvių Fondą ar privačių aukotojų - rėmėjų duris,prašant pagalbos.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Skardžius   
Juozas Pikčilingis, sintautiškis, wienas iš dabartinių jaunųjų Lietuvos kalbininkų lituanistų (gimęs I926.I.3), daugiausia dirba stilistikos srityje. 1955 m. pasirodė jo tirididatinė disertacija Žodžių vartojimas perkeltine reikšme P. Cvirkos kalboje (patvirtinta 1956 m.). Vėliau jis dar parašė: Tarminė leksika ir jos vartojimas (1963), Žodžių aiškumas ir tikslumas (1965), Žodžių vartojimas perkeltine reikšme (1967) kt. Jo paskutinysis darbas yra Lieviu kalbos stilistika, kurios pirmoji dalis išspausdinta pernai (Vilnius 1971, 341 psl.) ir patvirtinta vadovėliu aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos bei literatūros ir žurnalistikos specialybėms.

Stilistika, stiliaus ir jo priemonių mokslas, apima dvi skirtingas ir savarankiškas kategorijas — kalbą ir literatūrą, ir todėl ji savo ruožtu skyla į dvi atšakas: lingvistinę ir literatūrinę stilistiką. Autorius yra pasirinkęs lingvistinę stilistiką, kurios numatytos trys dalys: pirmojoje dalyje šalia įvado nagrinėjami bendrieji stilingos kalbos reikalavimai ir funkciniai kalbos stiliai, o antroji dalis bus skiriama lėksinei ir trečioji — gramatinei lietuvių kalbos stilistikai.
Skaityti daugiau...
 
TRYS KNYGOS VAIKAMS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Gintarė Ivaškienė   
Visos trys yra daugiau ar mažiau pasakų knygos. Vandos Frankienės-Vaitkevičienės "Užburtos kanklės" savo tematika ir stiliumi stovi labai arti legendų; Antano Giedriaus "Aišvydo pasakos" apie Lietuvos kaimo gyvulėlius ir paukštelius gerokai pasuka pasakėčios link; Anatolijaus Kairio eiliuota pasaka "Du broliukai" yra daugiau vaidinimas negu pasaka.

Užburtos kanklės
V. Frankienės - Vaitkevičienės pasakojimus apie senovę "Užburtos kanklės" iliustravo sesuo M. Mercedes, S.S.C., išleido "Laiškai lietuviams" (prisidėjus A. J. Vasaičiui), spausdino Putname 1971, 166 psl.

Su V. Frankienės kūryba jauniesiems skaitytojams tenka susitikti "Eglutėje". Jos pasakojimas gyvas, temos daugiausia fantastinės. Tad ir "Užburtas kankles" į rankas paėmus, norėjosi tapti užburtai ir burtų sparnais paskraidyti po autorės vaizduojamą pasaulį.
Skaityti daugiau...
 
Per grožį į Dievą PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Z. Ramonas   
Jei rašančiojo braižas grafologijos ekspertams jau daug pasako apie žmogaus charakterį, tai knyga dar aiškesne kalba byloja apie jo autorių. Alfonso Grauslio populiarūs straipsniai periodinėje spaudoje, iš kurių išaugo jo knyga Ieškau Tavo veido (Čikaga, 1971, 296 psl.), yra tikras paties autoriaus dvasios veidrodis. Skaitydamas knygą, nesunkiai pastebi, kad rašančiojo siela yra labai jautri ir atvira viskam, kas kilnu ir gražu. Skaitytojas tuoj pajunta, kad tas rašytojo jautrumas yra autentiškas ir nemeluotas, todėl ir jis pats nejučiomis tampa to grožio ir gėrio pagautas ir sužavėtas.

Kaip kiekvienam rašančiam religinėmis temomis, taip ir A. Grausliui tikėjimo į Dievą klausimas yra pagrindinės svarbos. Dievo ieškojimas bei Jo suradimas — tai pats didžiausias žmogaus rūpestis. Autorius netiki, kad vien protas žmogų prie Dievo nuvestų. Tam reikia visos žmogaus dvasinės prigimties įtemptų pastangų. Tiesa, protiniai Dievo įrodymai tikėjimą į Jį suracionalina, tačiau jie vieni nėra pakankami, nes ne tiek teoriniais išvedžiojimais, kiek savo kilniu gyvenimu mes Dievą labiausiai teigiame. "Koks gyvenimas, toks tikėjimas", sako autorius.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija Amerikoje. Čikaga 1972. XVI 896 psl. leidinys, įrištas drobės viršeliais, iliustruotas. Kaina 20 dol. Leidėjo adresas: Lietuvių Profesorių Draugija, c/o St. Dir-mantas, 6616 So. Washtenaw, Chi-cago, 111. 60629.

Vladas Požėla: JAUNYSTĖS ATSIMINIMAI. Redagavo Pr. Čepėnas. Išleido Amerikos liet. socialdemokratų s-gos Literatūros fondas. Spausdino Nidos spaustuvė Londone 1971. Kietais viršeliais, 335 psl., kaina 4 dol.

Vacys Kavaliūnas: AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. "Draugo" premijuotas romanas. Aplankas N. Palubinskienės. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1972, 234 psl., kaina 5 dol.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai