Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1973 m.
1973 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
V. Rmv. — Senas tautų kalėjimas, o ne "didingoji šeima"
I. Ivask — Baltų egzilio literatūra
J. Švabaitė — Eilėraščiai.
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė
A. Malijauskas — Senovės baltų akmens figūros
Al. Baronas — Šešėlis (beletristika)
1972 metai
Dr. A. Razma — Lietuvių Fondą išugdžius
Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas
M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda
Z. — Kiek dr. Budreckio ir kiek dr. Vardžio?


* 2 vasaris
A. Zubras — Rusifikacija Sovietų Sąjungoje
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai
J. Eretas — Administracijos Kursai Kaune 1925 - 1926 metais
R. Alšytė — Eilėraščiai
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė
S. Geda — Eilėraščiai
V. Vaitiekūnas — 1972 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj

J. B. Laučka — 33-jo JAV prezidento vieta istorijoje (H. S. Truman)
Dgv. — New Yorko Dailininkų Sąjungos paroda


* 3 kovas
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė
VI. Šlaitas — Eilėraščiai
J. Štrauchas — Pakeliui iš viduramžių į naujųjų laikų filosofiją
Pasikalbėjimas su skulptoriumi V. Kašubą
J. Girnius — Meno tautiškumo klausimu
St. Goštautas — Ko ieškome iš lietuvio dailininko?
O. Miciūtė — Eilėraščiai
J. Kralikauskas — Senovės lietuvių dievija
Al. — Ant kieno malūno vanduo pilamas?
VI. Jakubėnas — "Bohema" Čikagoj
Ad. Vaičaitis — V. Simankevičiaus piešinių pasaulis

* 4 balandis
V. Vardys — Gen. Raštikio memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politikoje
A. Rudžius — Gramatinės miniatūros (eilėraščiai)
Pr. Skardžius — J. Jablonskio taisymai
J. Kralikauskas — Senovės lietuvių dievija
Č. V. Obcarskas — Lygumų medžiai (eilėraštis)
R. Šliažas — Prūsų mitologija Grasso romane "Hundejahre"
P. Melnikas — Seklumo auka (beletristika)
L. Dambriūnas — Pasaulėžiūra, evoliucija ir Teilhard de Chardin
Vt. Vt. — Pavojingi negalavimai
Kun. Pr. Vaseris — Eucharistinis kongresas Australijoj
J. Rūtenis — Žemaičio dail. J. Bagdono kūrybinė sukaktis
Rr. Povilaitis — Žmogaus citogenetikos pažanga


* 5 gegužė
R. Kriaučiūnas — Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys
M. Katiliškis — Eilėraščiai
J. Blekaitis — Lietuvos aktorius (H. Kačinskas)
J. Kralikauskas — Senovės lietuvių dievija
L. Dambriūnas — Pasaulėžiūra, evoliucija ir Teilhard de Chardin
Romo Kalantos aukos metinės
C. Masaitis — Koperniko jubiliejus
Br. Povilaitis — B. Vitkus
A. C. Matulis — Vokiečių literatūra 1972 m
P. Orintaitė — Mūsų tarpusavio pašnekos

* 6 birželis
A. Gustaitis — Mykolas Vaitkus
A. Vaičiulaitis — Atsisveikinant su Jonu Aisčiu
V. Pavalkis — Bažnyčia Lietuvoje ir Vatikanas 1940 - 1945
A. Gustaitis — Eilėraščiai
J. Blekaitis — Lietuvos aktorius (H. Kačinskas)
J. Jankus — Alfonso Dargio dailės kūryba
L. Dambriūnas — Pasaulėžiūra, evoliucija ir Teilhard de Chardin
M. Bavarskas — Sidabrinė eglė (beletristika)
Alaušius — Išrinkus Lietuvių Bendruomenės VII Tarybą
VI. Jakubėnas — Atnaujintoji "Carmen"
K. Dagys — "Antro Kaimo" dešimtmetis
J. V. — V. Jakubėno religinė kantata


* 7 rugsėjis
A. Paškus — Pilni pilvai, tuščios sielos
Vergilijus — Iš "Georgikų" III knygos (vertė A. Nyka - Niliūnas)
A. Šimkus — Stasio Šimkaus "Pagirėnai"
R. Kisielius — Pėdos saulėje (eilėraščiai)
J. Aputis — Horizonte bėga šernai (novelė)
K. K. — Palydimieji žodžiai apie J. Aputį
Alaušius — "Persiorganizavimas" — racionalios organizacijos stoka
V. Šaulys — IX lietuvių gydytojų suvažiavimas
A. Matulis — Baltistų konferencija Švedijoj
Vt. Vt. — Pax Romaną žurnalas demografinės pusiausvyros reikalu


* 8 spalis
V. Vaitiekūnas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV seimas
L. Andriekus — Eilėraščiai
Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku
Dr. P. Rėklaitis — Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje
Kun. L. Budreckas — Jono Naujalio muzikinė veikla ir kūryba
A. Pakalniškis — Socialiniai skirtumai Žemaičių kaime
J. Girnius — Liet. Kat. Mokslo Akademijos IX suvažiavimas
V. K. Jonynas — Lietuviai dailininkai Corcoran dailės galerijoj
A. Rūgytė — Lietuvių Istorijos Draugijai 15 metų
S. A. Girnius — "Revoliucijos anatomijos" mintys


* 9 lapkritis
S. Sužiedėlis — Vilnius istorijos vingiuose
J. Zaikauskas — Vilnius Brauno ir Hogenbergo atlase
Romui Kalantai prisiminti (kino scenarijus, gautas iš Lietuvos)
V. Gidžiūnas — Simui Sužiedėliui 70 metų
J. Girnius — J. Maritainui mirus
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai
A. Budreckis — F. Miklaševičius — Amerikos Revoliucijos kovotojas
A. P. S. — Komunizmas 125 metų perspektyvoj
D. Sadūnaitė — W. H. Auden
I. Malėnas — Racionalus skaitymo mokymo metodas


* 10 gruodis
J. Pikūnas — Humanistinių vertybių ugdymas
A. Maceina — "Kad niekas manęs nepastebėtų" (J. Brazaičio sukaktis)
V. Stonis (kun. K. Žitkus) — Eilėraščiai
V. A. Mantautas — VI. Pūtvis kaip tautos ideologas
Z. Mauriųa — Nuosavas pasaulis (vertė A. Tenisonas)
Alaušius — II Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas
A. Šimkus — VI. Jakubėno kūrinių koncertas
M. Nasvytis — A. Vaikšnorą atsisveikinus
K. Skrupskelis — Gabriel Marcei
A. P. S. — A. I. Solženicyno žodis žmonijai 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai